Precizēti Liepājas valstspilsētas pašvaldības domes 2021.gada 16.decembra saistošie noteikumi, kas nosaka koku ciršanas ārpus meža un apstādījumu aizsardzības kārtību. Noteikumu grozījumi, kas pieņemti ar deputātu 17.februāra lēmumu, ir stājušies spēkā 22.februārī, informē Komunālās pārvaldes sabiedrisko attiecību speciālists Aigars Štāls.

Turpmāk iedzīvotājiem, uzņēmējiem un citiem zemesgabalu īpašniekiem vairs nav jāpieprasa koku kopšanas atļauja sev piederošajā īpašumā no pilsētas apstādījumu uzraudzības komisijas (AUK), kā tas bija iepriekš. Taču spēkā paliek norma, ka par koku ciršanas ieceri ir nepieciešams saņemt AUK atļauju.

Saskaņā ar minēto noteikumu 6. punktu, koku vainagu apzāģēšanu/kopšanu drīkst veikt tikai arborists. Tātad zemesgabala īpašniekam šā darba veikšanai ir jāpiesaista sertificēts speciālists.

Precizētajos noteikumos svītrota nodaļa "Administratīvā atbildība par noteikumu neievērošanu". Īpašnieka atbildību nosaka citi normatīvie akti: Administratīvās atbildības likums, Meža likums (51. panta 11. daļu, 52. pants) un Krimināllikums (109. pants). Pilsētā šo noteikumu ievērošana kontrolē Pašvaldības policija.

Grozījumos ir precizēts "publisko apstādījumu" termina skaidrojums.

Tāpat precizēti zaudējumu atlīdzības aprēķināšanas koeficienti par koku ciršanu. Atlīdzība jeb kompensācija netiek noteikta, ja paredzēts nocirst koku, kura augšanas spēja ir pilnīgi vai daļēji zudusi. Koeficientu "0,5" AUK piemēros, ja koka nociršana būtiski nesamazina vides kvalitāti vai koks tiek likvidēts retināšanas nolūkos. Savukārt koeficientu "1" piemēros, ja plānots nocirst pilsētvidei vērtīgu, veselu, ainaviski un ekoloģiski augstvērtīgu koku.

Noteikumos vēl ir precizēti sabiedrībai nozīmīgi gadījumi, kad par koku ciršanu ir rīkojama publiskā apspriešana. Ar šo precizējumu pašvaldība ir paplašinājusi iespējas koku ciršanas ieceres izvērtēšanā iesaistīties sabiedrībai un iedzīvotājiem.

Par sabiedrībai nozīmīgiem gadījumiem, kad atbilstoši Ministru kabineta 2012.gada 2. maija noteikumu Nr. 309 "Noteikumi par koku ciršanu ārpus meža" 17. punktam rīkojama publiskā apspriešana, uzskatāmi arī tie gadījumi, kad koka ciršana paredzēta pilsētas teritorijā esošā publiski nepieejamā valstij vai pašvaldībai piederošā vai piekrītošā objektā (līdz šim apspriešanu AUK noteica publiski pieejamajos valsts un pašvaldības zemes gabalos).

Pirms lēmuma par publiskās apspriešanas rīkošanu, AUK, tāpat kā agrāk, ir jākonstatē koka ainavisko, dendroloģisko vai ekoloģisko nozīmīgumu un koka nozīmi dabas daudzveidības saglabāšanā.

Pilsētas saistošos noteikumus bija nepieciešams precizēt, jo Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija (VARAM) norādīja uz atsevišķu punktu neatbilstību citiem valstī spēkā esošiem normatīvajiem aktiem, tāpēc lūdza pārskatīt tos.