Deputāti 19. decembra domes sēdē ir pieņēmuši lēmumus uzsākt trīs atsevišķu lokālplānojumu izstrādi vairākām zemes vienībām Jaunliepājā, Ziemeļu priekšpilsētā un Zaļajā birzī.

Šo lokālplānojumu izstrādes uzdevums ir nodrošināt pašvaldībai piederošo nekustamo īpašumu, bijušo izglītības iestāžu apbūves teritoriju racionālu izmantošanu nākotnē.

Ar lokālplānojumiem tiks grozīta vairāku zemes vienību līdzšinējā atļautā izmantošana, kas šobrīd ir noteikta Teritorijas plānojumā un pilsētas Apbūves noteikumos kā Sabiedrisko iestāžu apbūves teritorijas, uz citiem izmantošanas veidiem.

Izmaiņas būtiski paplašinās zemes vienību izmantošanas iespējas, ievērojot esošo situāciju un nākotnes attīstības prognozes. Daudzveidīgāks teritorijas atļautais izmantošanas mērķis dos iespēju pašvaldībai piederošos nekustamos īpašumus turpmāk izmantot ne tikai pašvaldības funkciju veikšanai, bet arī citiem, piemēram, ar uzņēmējdarbību saistītiem mērķiem.

Ar lokālplānojumu izstrādes dokumentiem ikviens var iepazīties un turpmākajai izstrādes norisei sekot līdzi mājaslapā: www.geolatvija.lv. un pilsētas mājas lapas www.liepaja.lv sadaļā: Liepājniekiem/Būvniecība/Pilsētas teritorijas plānošanas dokumenti.

Atsevišķa lokālplānojumu izstrāde tiks uzsākta zemesgabaliem Krūmu ielā 65, Krūmu ielā 65A un Jūrkalnes ielā 2 - mainot teritorijas atļauto izmantošanu no Jauktas apbūves teritorijas ar dzīvojamo funkciju (JDz) un Sabiedrisko iestāžu apbūves teritorijas (P) - uz Publiskas apbūves teritoriju (P), kā arī zemesgabaliem Krūmu ielā 72 un Krūmu ielā 74 - no Jauktas darījumu un sabiedrisko objektu apbūves teritorijas (JD1) uz Rūpnieciskas apbūves teritoriju (R).

Skatīt: Lokālplānojums, kas groza Liepājas pilsētas teritorijas plānojumu zemesgabaliem Krūmu ielā 65, Krūmu ielā 65A, Krūmu ielā 72, Krūmu ielā 74 un Jūrkalnes ielā 2, Liepājā (1.0 redakcijas numurs).

Otrs lokālplānojums skars zemesgabalu Raiņa ielā 5 - šeit paredzēts mainīt teritorijas atļauto izmantošanu no Sabiedrisko iestāžu apbūves teritorijas (P) - uz Mazstāvu dzīvojamas apbūves teritorija (DzM).
Skatīt: Lokālplānojums, kas groza Liepājas pilsētas teritorijas plānojumu zemesgabalam Raiņa ielā 5, Liepājā (1.0 redakcijas numurs).

Trešais lokālplānojums attiecas uz zemesgabaliem Labraga ielā 11 un Talsu ielā 4 - iecerēts mainīt teritorijas atļauto izmantošanu no Sabiedrisko iestāžu apbūves teritorijas (P) uz Publiskas apbūves teritoriju (P).
Skatīt: Lokālplānojums, kas groza Liepājas pilsētas teritorijas plānojumu zemesgabaliem Labraga ielā 11 un Talsu ielā 4, Liepājā (1.0 redakcijas numurs).

Lokālplānojumu izstrādāji, atbilstoši deputātu lēmumam, tiks izraudzīti iepirkuma procedūrā, pēc tam būvvalde slēgs līgumu ar konkrētā lokālplānojuma izstrādātāju.

Lokālplānojuma izstrādi finansēs pašvaldība, un iepirkuma procedūrā tiks noskaidrotas arī precīzas plānojumu izstrādes izmaksas.

Konsultācijas ar institūcijām un iedzīvotāju interešu pārstāvjiem notiks, pieprasot nosacījumus lokālplānojuma izstrādei un pēc tam atzinumus par katru plānojumu.

Lokālplānojumu pirmās redakcijas pēc aptuveni sešiem mēnešiem tiks nodotas publiskai apspriešanai, līdz ar to sabiedrībai, kā arī blakus teritoriju īpašniekiem būs nodrošināta iespēja iegūt informāciju un izteikt savu viedokli par plānošanas dokumentu. Ja būs nepieciešams, darba noslēguma posmā notiks arī precizēto lokāplānojumu redakciju publiskā apspriešana.

Minēto trīs lokālplānojumu izstrādi paredzēts pabeigt līdz šī gada beigām.
Lokālplānojumi tiks izstrādāti, pamatojoties uz Teritorijas attīstības plānošanas likumu un Ministru kabineta noteikumiem Nr. 628 “Noteikumi par pašvaldību teritorijas attīstības plānošanas dokumentiem”.

Savukārt likums "Par pašvaldībām" nosaka pienākumu racionāli un lietderīgi apsaimniekot nekustamo mantu un paplašināt tās izmantošanas iespējas ilgtermiņā, grozot teritorijas plānojumā noteikto atļauto izmantošanas mērķi, ja tas nepieciešams.