Piedāvājam iepazīties ar Liepājas domes Apstādījumu uzraudzības komisijas 21.decembra sēdes lēmumiem. Protokola izrakstu sagatavoja Sabiedrisko attiecību un mārketinga daļa.

LATVIJAS REPUBLIKA
LIEPĀJAS PILSĒTAS DOME
APSTĀDĪJUMU UZRAUDZĪBAS KOMISIJA
Liepāja, Rožu iela 6, LV-3401
SĒDES LĒMUMI
LIEPĀJĀ

2015. gada 21.decembrī Nr.29

D A R B A  K Ā R T Ī B Ā

1.Par zirgkastaņu Vites ielā 1.
2.Atkārtoti par 2 papeļu nozāģēšanu Cīravas ielā 11.

1.Par zirgkastaņu Vites ielā 14.
Apstādījumu uzraudzības komisija saņēmusi sūdzību par potenciāli bīstamu koku, kas aug Vites ielā 1 un apdraud dzīvojamo māju un apkārt esošos īpašumus, bet pašvaldība neizsniedz atļauju šā koka nozāģēšanai.
Informēju, ka Vites ielā 1 aug zirgkastaņa, kas ir aizsargājams koks – dižkoks ar stumbra apkārtmēru 3,8 m.

Saskaņā ar Ministru kabineta 2010. gada 16. marta noteikumiem Nr. 264 "Īpaši aizsargājamo dabas teritoriju vispārējie aizsardzības un izmantošanas noteikumi" aizsargājamā koka nociršana pieļaujama tikai gadījumos, ja tas kļuvis bīstams, un nav citu iespēju novērst bīstamas situācijas (piemēram, apzāģēt zarus, izveidot atbalstus), un saņemta Dabas aizsardzības pārvaldes rakstiska atļauja.

Novērtējot situāciju dabā, konstatēts, ka zirgkastaņai ir uzlikta atsaites sistēma, kas neļauj nolūzt stumbra daļām un uzkrist īpašumiem. Ieteicams veikt vainaga kopšanu un atslogošanu, kā arī uzliktās atsaišu sistēmas regulāru pārbaudi.

Uz šo brīdi zirgkastaņas stumbra apkārtmērs, mērot 1,3 m augstumā no zemes, ir sasniedzis 3,99 m un koks atrodas 14 m attālumā no ēkas. Nepieciešams nozāģēt bojātā stumbra daļu zem dobuma, tādā veidā atslogojot koku. Kokam veicama zaru noīsināšana, darbu veikšanai pieaicinot profesionālu koku kopēju.

1.Atļaut organizēt zirgkastaņas, kas aug Vites ielā 1, vainaga kopšanu, darbu veikšanai pieaicinot arboristu.
2.Informēt, ka iesniegumu par dižkoka nozāģēšanu jāadresē Dabas aizsardzības pārvaldes Kurzemes reģionālajai administrācijai (adrese: Šlīteres mežniecība,  Dundagas pagasts, LV–3270).

2.Atkārtoti par 2 papeļu nozāģēšanu Cīravas ielā 11
Apstādījumu uzraudzības komisija ir saņēmusi Dabas aizsardzības pārvaldes atzinumu par 2 papeļu, kas aug pie īpašuma Cīravas ielā 11, kurā norādīts, ka šo 2 koku ciršana nav pretrunā ar dabas aizsardzības normatīvajiem aktiem, tomēr, ņemot vērā koku ainavisko un dendroloģisko nozīmi, pašvaldībai pirms lēmuma pieņemšanas konsultēties ar kokkopi (arboristu).

Lūgt SIA "Komunālā pārvalde" iekļaut 2 Kanādas papeļu, kas aug pie īpašuma Cīravas ielā 11, nozāģēšanu 2016. gada rudens darbu plānā un darbu veikšanai pieaicināt kokkopi.