Turpinot aizsākto diskusiju par sadzīves atkritumu apsaimniekošanu Liepājā, portāls irliepaja.lv uzdeva dažus jautājumus Liepājas reģionālajam atkritumu apsaimniekošanas centra "Liepājas RAS" vides pārvaldības speciālistei Laimai Lapiņai.

Kāds šobrīd ir atkritumu tarifs, kā un kāpēc tas mainīsies?
Maksa iedzīvotājiem par atkritumu apsaimniekošanu Liepājas reģionā veidojas no savāktā atkritumu daudzuma, savākšanas biežuma jeb atkritumu apsaimniekošanas operatora pakalpojuma izmaksām un SPRK (Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisija) apstiprinātā sadzīves atkritumu tarifa poligonā.


Sadzīves atkritumu tarifu veido poligona darbības pamatotu izmaksu aprēķins (sadzīves atkritumu priekšapstrāde, ekspluatācijas un izmantoto tehnoloģiju izmaksas, vides aizsardzības pasākumu nodrošināšana, vides izglītības īstenošana, cilvēkresursu izmaksas u.c.) un Dabas resursu nodoklis (DRN).


Atkritumu apsaimniekošanas operatora pakalpojuma izmaksas nosaka iepirkumu procedūrā un apstiprina ar pašvaldības lēmumu.


Sadzīves atkritumu tarifa lielu daļu veido DRN, kas 2020. gadā ir 50 eiro par vienu tonnu apglabāto atkritumu. 


Dabas resursu nodoklis ir  tarifa mainīgā daļa. Tā ar katru gadu pieaug (līdz šim par 10 eiro gadā).

DRN tiek paaugstināts, lai sasniegtu Eiropas direktīvu prasības par atkritumu apglabāšanas samazināšanu.


Jāpiebilst, ka Latvijā salīdzinoši ar citām Eiropas valstīm atkritumu apglabāšanas tarifi ir zemi. Turklāt arī Latvijas mērogā dažādos atkritumu apsaimniekošanas reģionos tie atšķiras.


Kas iedzīvotājiem jādara, lai maksātu mazāk?
Iedzīvotājiem ir jāsamazina savi radīto atkritumu apjomi, atkritumi jāšķiro, jāmaina arī ikdienas pirkumu paradumi. Tikai tādā veidā var samazināt mājsaimniecību izdevumus par atkritumu apsaimniekošanu.


Pareizi sašķiroti atkritumi tiek savākti bez maksas un nogādāti pārstrādei, veicinot resursu atgriešanu apritē. Atkritumu apsaimniekošanas operatori ir atsaucīgi un nodrošina iedzīvotājiem šķirošanas iespējas.


Vai "Liepājas RAS" ir ieinteresēta, lai iedzīvotāji šķirotu atkritumus? Ja ir, tad kā to veicina?
SIA "Liepājas RAS" veic sabiedrības izglītošanu un informēšanu par atbildīgu un atbilstošu atkritumu apsaimniekošanu reģionā. "Liepājas RAS" to stratēģiski un mērķtiecīgi veicina un īsteno ar savā rīcībā esošiem resursiem.


"Liepājas RAS" piedāvā ekskursijas dažādām mērķauditorijām pa poligona teritoriju, īsteno akreditētu interešu izglītības programmu "Vides skola", kuras nodarbību laikā  izglīto par atkritumu apsaimniekošanu un videi atbildīgu dzīvesveidu. Ik gadu organizē vismaz 2 – 3 akcijas un konkursus, iesaistot dažādas mērķauditorijas un iedzīvotāju grupas. Informē par aktualitātēm atkritumu apsaimniekošanā, izmantojot dažādus mediju kanālus, sadarbojas ar augstākās izglītības iestādēm un nevalstiskajām organizācijām, organizē individuālas pieredzes apmaiņas sesijas, lekcijas ar vienu mērķi – izglītot un iesaistīt iedzīvotājus, lai pilnveidotu iedzīvotāju izpratni par atbildīgiem un atbilstošiem atkritumu apsaimniekošanas nosacījumiem.


Veicot reģionālā atkritumu apsaimniekošanas centra funkciju, "Liepājas RAS" koordinē un piedalās Liepājas pilsētas pašvaldības darba grupu sanāksmēs, kas regulāri  izskata aktuālos šī komunālā pakalpojuma jautājumus (2019.gadā notika 12 atkritumu apsaimniekošanas darba grupas sanāksmes, 2018.gadā – 10; 2017.gadā – 13).


2019. gadā "Liepājas RAS" Vides skolas un ekskursiju programmu izmantoja  vairāk kā 2 500 interesentu, kas ir krietni vairāk kā dažus gadus iepriekš. Ir jūtams rezultāts ieguldītajā darbā, veicinot iedzīvotāju apziņas pilnveidošanos. Ik gadu pieaug iedzīvotāju dalīto atkritumu apjoms gan šķiroto atkritumu laukumā poligonā "Ķīvītes" (2019. gadā salīdzinot ar 2018. gadu dalīti vākto atkritumu apjomi ir pieauguši divas reizes), gan arī to apliecina operatoru sniegtā informācija.


Turpinot pilnveidot sniegto pakalpojumu kvalitāti, "Liepājas RAS" veic iedzīvotāju aptaujas (veikts 2017. un 2019. gadā). Salīdzinājumā ar 2017.gadā veikto aptauju, par aptuveni 5 % pieaudzis respondentu skaits.

Aptaujā noskaidrots, ka 66% respondentu zina, kas ir SIA "Liepājas RAS". Salīdzinājumā ar 2017.gada aptaujas datiem, par 1,7 % ir pieaugusi "Liepājas RAS" atpazīstamība.
 

Liepājas RAS atpazīstamība, 2017-2019.


Aptaujas dati liecina, ka 77% respondentu ir apmierināti ar atkritumu apsaimniekošanas sistēmu reģionā.

Iedzīvotāju apmierinātība ar pakalpojumu, 2017-2019


Salīdzinājumā ar 2017.gadu par 4,3 % ir pieaudzis iedzīvotāju apmierinātības līmenis ar sniegto atkritumu apsaimniekošanas pakalpojumu un sistēmu Liepājas pilsētā un reģionā.

Drīzumā tiks apstiprināts jaunais Valsts atkritumu apsaimniekošanas plāns, kas noteiks atkritumu apsaimniekošanas vadlīnijas. Noslēdzoties pašreizējam plānošanas periodam, jau ir zināmas ievirzes un risināmās problēmas nākamajā plānošanas periodā – dažādu jaunu materiālu šķirošanas un pārstrādes iespēju ieviešana (bioloģiski noārdāmi atkritumi un tekstila atkritumi), vienreizlietojamu plastmasas produktu samazināšana un videi draudzīgāku alternatīvu izmantošana, kā arī sadzīves atkritumu apglabāšanas apjoma samazināšana, lai līdz 2030. gadam poligonos netiktu apglabāts vairāk kā 10% no saražotā.


Kāds ir "Liepājas RAS" viedoklis par atkritumu konteineriem – kuri ir labāki?

Latvijā katrā atkritumu apsaimniekošanas reģionā (kopā tādi ir desmit) atkritumu apsaimniekošana notiek atšķirīgi. Tai skaitā, arī piemērotākās infrastruktūras izveide (konteineri, to apsaimniekošana). Kaut arī pārsvarā tiek lietoti universāli konteineri ar noteiktu marķējumu, tomēr katram variantam ir savas priekšrocības un riski, ko apzina un izvēlas pašvaldības  un operatori.


Liepājas reģiona atkritumu apsaimniekošanas plāna 2021. – 2027. gadam kontekstā "Liepājas RAS" novērtētu dialogu ar ietekmes pusēm un to aktīvu iesaisti.