Pēc 15.augustā notikušās sapulces Karostas iedzīvotāji vēlas turpināt regulāru sadarbību ar SEZ pārstāvjiem, informē Karostas iedzīvotāju iniciatīvas grupas pārstāve Sanita Stepena.

"Uzskatām, ka iedzīvotāji ir pierādījuši un parādījuši savu ieinteresētību un aktivitāti un par informatīvo sanāksmi pārdēvētā kopsapulce bija tikai aizsākums, bet nu jāiedibina regulārs darbs – sākotnēji pie šajā vēstulē uzskaitītajām tēmām, vēlāk citām,  un sadarbībā jāsasniedz to konkrēti risinājumi," raksta Stepena.

Publicējam Karostas aktīvistu atklāto vēstuli pilnībā.

"Kopš sapulces 15. augustā pagājušas divas nedēļas. Uzskatām, ka laiks, lai izvērtētu sapulces norises, ieguvumus un neatrisinātos jautājumus, bijis pietiekams – gan SEZ pārstāvju pusei, gan iedzīvotāju iniciatīvas grupai. Mēs, Karostas iedzīvotāju iniciatīvas grupa, sakām paldies, ka sapulcei tika atrastas telpas un ka tā notika, bet atgādinām, ka sapulces izskaņā S. Stepenai bija īsa saruna ar U. Hmieļevski un J. Lapiņu, kurā iesaistītie piekrita turpināt praktisku jautājumu risināšanu, turpmāk veidojot un tiekoties SEZ-a un iedzīvotāju pārstāvju kopīgās darba sanāksmēs.

Lūdzam piedāvāt laiku un vietu, kad varētu notikt šādas darba grupas pirmā tikšanās. Tas, iespējams, ir labs veids, kā mainīt līdzšinējo formālo savstarpējo komunikāciju. Mazās sapulces redzam kā nepieciešamus sadarbības posmus, kuri rezultējas un palīdz organizēt regulāras lielā un atvērtā formāta kopsapulces, kur SEZ informē iedzīvotājus, bet iedzīvotājiem ir arī iespēja izteikties un komentēt savu viedokli, to argumentējot, ne tikai uzdot jautājumus un pasīvi uzklausot atbildes, bet pēc būtības piedaloties lemšanā par savas tuvākās dzīves vides attīstības tendencēm.

No iedzīvotāju puses pēc sapulces, kuru SEZ pēdējās piecās dienās pirms 15. augusta pārdēvēja par informatīvo sanāksmi, mainot iepriekš iecerēto un 25. 07. norunāto darba kārtību, palika vairāki jautājumi, kuri netika izdiskutēti līdz galam. Neesam saņēmuši konkrētas atbildes uz jautājumu kopām:

1)Kas konkrēti turpmāk notiks ar vides postījumu kompensāciju Karostas iedzīvotājiem vismaz izcirsto koku koksnes vērtības apmērā – vai un kad tiks veidots sporta/ aktīvas atpūtas laukums, dabā integrēti trenažieri? Kāda ir koku stādījumu atjaunošanas proporcija un paredzētās iestādāmo koku sugas? Uzskatām, ka stādījumi jāatjauno ar vietējām, Latvijas videi raksturīgajām un savu iedzīvošanās un ieaugšanas spēju apliecinājušām koku sugām, kuras te, Karostā, auga iepriekš. Prasām atbildības uzņemšanos par iestādīto koku tagadējo un turpmāko aprūpi – piem., regulāra laistīšana apstākļos, kad Virssardzes ielas 11 būvdarbu laikā notiekošā gruntsūdeņu izsūknēšana tiešā koku sakņotnes areālā pastiprina sausumu un kopumā nākotnē pazeminās mitruma līmeni augsnē, kur jau aug pārdesmit jauno kociņu.

2)Iedzīvotāju lemtspējas veicināšana un viedokļa uzklausīšana no SEZ-a puses, industriālajiem investoriem apgūstot turpmākas teritorijas Karostā. Tiešas informācijas aprites uzlabošana (atkārtoti atgādinām, ka liels Karostas iedzīvotāju īpatsvars nelieto internetu vai nepasūta laikrakstus – jāmeklē tiešas informēšanas varianti, jo iedzīvotājiem, ja tie tiek iesaistīti, ir savas domas, viedokļi un iniciatīva, kā veidot un uzlabot pilsētas ekonomisko un iedzīvotāju dzīves vidi). Iespējams, ka pienesumu šeit veidos sapulces mazajā formātā, kas notiek ar mērķi atrast veidus, kā tiešā, ne formālā veidā informēt vietējos iedzīvotājus. Piemēram, brīvprātīgo iesaistīšana, informatīvās skrejlapas tieši pastkastītēs, citi varianti.

3)Vēlamies aktualizēt jautājumu par informatīvu un satiksmes ierobežojumu zīmju uzstādīšanu industriālajā parkā, piemēram, Lazaretes ielas garumā – sakarā ar skolas tuvumu un iedzīvotāju mājām šajā ielā, skolēnu un iedzīvotāju drošībai. Kas konkrēti atbild un risina šos jautājumus SEZ industriālajā zonā? Kas un kad uzstādīs satiksmes ierobežojuma zīmes – lai rūpnieciskais transports izmanto Zemgales ielu, bet ne Lazaretes ielu savām vajadzībām?

4)Lūdzam konkrēti nosaukt, kuras pašvaldības vides nodaļas amatpersonas ir tieši atbildīgas, t.i. – kuru amatpersonu darba pienākumos ietilpst aizsargājamu floras un faunas eksemplāru uzskaite un aizsardzība pilsētas teritorijā, tai skaitā SEZ industriālajā parkā Karostā? Konkrēti aktuālajā gadījumā – kuras pašvaldības amatpersonas darba pienākumos ir apzināt un aizsargāt SEZ industriālajā parkā, netālu no Virssardzes ielas augošo, aizsargājamo dzegužpuķi? Karostas iedzīvotāji sapulcē jau minēja un ari turpmāk ir gatavi norādīt tās augšanas koordinātes. Uzsveram, ka diemžēl nevaram samierināties ar Daces Liepnieces izskanējušo atbildi sapulcē, ka: "pašvaldība nevar izbraukāt pie katras puķes".

Ar vīziju par partnerīga dialoga iedibināšanu starp SEZ un pilsētas iedzīvotājiem, ar sveicieniem –iniciatīvas grupas pārstāvji: S. Stepena, A. Alksne, M. Ķesteris, I. Norkalne, A. Babina, K. Dekovice".