Jauniešu apmaiņas projekts "Tīra vide tīrai nākotnei" norisinājās Liepājā laika posmā no 2019.gada 1. līdz 9. oktobrim, ko Eiropas Savienības īstenotās programmas "Erasmus+: Jaunatne darbībā" ietvaros rīkoja biedrība "Reģionālās attīstības un sociālo iniciatīvu organizācija "Perspektīva"". Projektā piedalījās 35 jaunieši no 6 dažādām Eiropas valstīm - Latvijas, Grieķijas, Ziemeļmaķedonijas, Itālijas, Spānijas un Slovēnijas, kam interesē ar vidi un ilgtspējīgu attīstību saistīti jautājumi.

Projekta galvenais mērķis ir veicināt jauniešu izpratni par ilgtspējīgu dzīvesveidu, vides saudzēšanu un tās aizsardzību. Pasākuma laikā jaunieši, izmantojot neformālās izglītības metodes, apmainījās ar idejām un labās prakses piemēriem, kā mazināt cilvēku darbības ietekmi uz vidi un labās prakses piemēriem par apkārtējās vides aizsardzības veidiem projektā pārstāvētajās valstīs, apzināja un izvērtēja dažādus atjaunojamās enerģijas ieguves veidus un to priekšrocības, iepazinās ar Liepājas uzņēmumum pieredzi un piedalījās Zirgu salas dabas takas uzkopšanā.

Jauniešu apmaiņas ietvaros tika organizēta SIA "Liepājas Enerģija" Biomasas koģenerācijas stacijas apskate un tās darbības pamatprincipu izzināšana, lai iepazīstinātu dalībniekus ar Liepājas pieredzi atjaunojamo energoresursu izmantošanā un to sniegtajām priekšrocībām. Vizītes laikā galvenā uzmanība tika pievērsta uzņēmuma attīstībai, organizatoriskās struktūras izmaiņām līdz ar tehnoloģisko procesu attīstību un atjaunojamo energoresursu izmantošanas īpatnībām. Jaunieši iepazina uzņēmuma siltumenerģijas ražošanas procesu, izmantotās tehnoloģijas un iekārtas, automatizētos uzraudzības procesus un šķeldas un ūdens kvalitātes kontroles laboratorijas darbu, tādējādi gūstot priekšstatu par atjaunojamo enerģiju un tās tehnoloģijām.

Jauniešu apmaiņas dalībnieki iepazina arī Liepājas "Jauniešu mājas" darbības pamatprincipus, kā arī guva prieksstatu par Liepājas pilsētā notiekošajām vides aktivitātēm. Papildus ar neformālās izglītības metodēm tika aplūkotas tādas tēmas kā piesārņojums, mūsu ikdienas rīcības ietekme, indivīda spēks un ko nozīmē būt daļai no organizācijas, kura rūpējas par vidi.

Jaunieši piedalījās arī Zirgu salas dabas takas un tās apkārtnes posmā no stāvlaukuma līdz putnu vērošanas tornim uzkopšanā, kuras laikā tika savākti 25 kilogrami dažādu atkritumu.

Projekts "Tīra vide tīrai nākotnei" tika finansēts ar Eiropas Komisijas "Erasmus+: Jaunatne darbībā", kuru Latvijā administrē Jaunatnes starptautisko programmu aģentūra, atbalstu. Šī publikācija atspoguļo vienīgi autora uzskatus, un Komisijai nevar uzlikt atbildību par tajā ietvertās informācijas jebkuru iespējamo izlietojumu.