Attīstības pārvaldes Projektu nodaļai līdz 2022. gada 26. janvārim uzdots sagatavot projektu "Kompleksu apsaimniekošanas pasākumu īstenošana dabas lieguma "Liepājas ezers" teritorijā, Zirgu salā" iesniegšanai Centrālajā finanšu un līgumu aģentūrā (CFLA).


Par to deputāti aizvadītajā nedēļā lēma Pilsētas attīstības komitejā un šonedēļ lems domes sēdē.

Projektu "Kompleksu apsaimniekošanas pasākumu īstenošana dabas lieguma "Liepājas ezers" teritorijā, Zirgu salā" plānots iesniegt darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" 5.4.3. specifiskā atbalsta mērķa "Pasākumi biotopu un sugu aizsardzības labvēlīga statusa atjaunošanai" 5.4.3.2. pasākuma "Kompleksu apsaimniekošanas pasākumu īstenošana "Natura 2000" teritorijās" projektu iesniegumu atlases konkursā.


Projekta ietvaros tiks nodrošināta antropogēnās slodzes mazināšana "Natura 2000" teritorijā, Zirgu salā. Tiks turpināti darbi pie atkritumu izgāztuves rekultivācijas, biotopu saglabāšanas un apstādījumu veidošanas Zirgu salas teritorijā.


Plānots izbūvēt 2020. gadā pabeigtā skrituļošanas loka turpinājumu.

Papildus plānots izveidot veselības takas ar izvietotiem trīs āra trenažieriem loka iekšpusē, kā arī izbūvēt vienu koka laipu. Projekta īstenošana nodrošinās dabas vērtību un saudzējamo biotopu saglabāšanu un atjaunošanu dabas lieguma "Liepājas ezers", Zirgu salā, vienlaikus nodrošinot rekreācijas iespējas gan pilsētas viesiem, gan tās iedzīvotājiem.


Projekta "Kompleksu apsaimniekošanas pasākumu īstenošana dabas lieguma "Liepājas ezers" teritorijā, Zirgu salā" kopējās izmaksas ir 938 235,29 eiro, no kurām:


projekta attiecināmās izmaksas – 938 235,29 eiro, no tām Kohēzijas fonda finansējums (85%) – 797 500,00 eiro; valsts budžeta dotācija (3,75%) – 35 183,82 eiro; pašvaldības līdzfinansējums (11,25%) – 105 551,47 eiro;.


Projekta īstenošanai nepieciešamais Liepājas valstspilsētas pašvaldības līdzfinansējums projektu attiecināmo izmaksu segšanai ir 105 551,47 eiro, no kuriem 2022. gadā – 63 330,88 eiro; 2023. gadā – 42 220,59 eiro.


Projekta īstenošanai nepieciešamais Liepājas valstspilsētas pašvaldības priekšfinansējums, ņemot vērā avansa maksājumu, projekta attiecināmo izmaksu segšanai 416 341,91 eiro apmērā, sadalījumā pa gadiem: 2022. gadā – 249 805,15 eiro; 2023. gadā – 166 536,76 eiro.


Izmaksas tiks precizētas pēc iepirkumu veikšanas.


Projektu plānots īstenot ne vēlāk kā līdz 2023. gada 31. oktobrim.