No 29.jūnija līdz 26.jūlijam publiskajai apspriešanai ir nodots lokāplānojums, kas groza Liepājas pilsētas teritorijas plānojumu zemesgabaliem Dorupes ielā 38 un Caunu ielā 38A. Šajā laikā ikviens interesents aicināts izteikt viedokli par dokumentu, kas izstrādāts, lai grozītu minētā zemesgabala izmantošanas mērķi, informē Būvvaldes sabiedrisko attiecību speciālists Aigars Štāls.

Publiskās apspriešanas sanāksme notiks trešdien, 22.jūlijā, pulksten 17, Liepājas pilsētas pašvaldībā, Rožu ielā 6, Liepājā, 2.stāva zālē.

Sanāksmē izstrādātāji SIA "Metrum" prezentēs izstrādātā lokālplānojuma 1. redakciju un atbildēs uz iedzīvotāju jautājumiem, kā arī pierakstīs izteiktās piezīmes, ieteikumus, viedokļus.

Ja kādu iemeslu dēļ neizdodas sapulci apmeklēt, tad ar lokālplānojuma materiāliem ikviens aicināts iepazīties Liepājas pilsētas pašvaldības ēkā Rožu ielā 6 - pirmdienās no pulksten 8.30 līdz 18, otrdienās, trešdienās, ceturtdienās no pulksten 8.30 līdz 17, piektdienās no pulksten 8.30 līdz 16.

Lokālplānojuma materiāli ir pieejami valsts vienotajā ģeotelpiskās informācijas portālā www.geolatvija.lv, informācija par izstrādi - pašvaldības mājaslapā www.liepaja.lv sadaļā Būvniecība/Pilsētas teritorijas plānošanas dokumenti.

Konsultācijas iespējams saņemt Liepājas pilsētas būvvaldē 109.kabinetā – trešdienās no pulksten 9 līdz 12 un no pulksten 14 līdz pulksten 17, iepriekš pierakstoties pa tālruni 6 34 04723.

Rakstiski priekšlikumi līdz 2020.gada 26.jūlijam (pasta zīmogs) sūtāmi pa pastu vai iesniedzami Liepājas pilsētas būvvaldē (Rožu ielā 6, Liepājā, LV – 3401).

Iesniegumā fiziskām personām jānorāda vārds, uzvārds, dzīves vietas adrese un tālruņa numurs, juridiskām personām – nosaukums, reģistrācijas numurs, adrese un tālruņa numurs.

Viedokli un priekšlikumus var izteikt arī valsts vienotajā ģeotelpiskās informācijas portālā – www.geolatvija.lv.

Normatīvie akti par teritorijas plānošanu nosaka, ka izstrādātie lokālplānojumi pirms to apstiprināšanas, ir jānodod publiskai apspriešanai, kas parasti notiek četras nedēļas. Šajā laikā tiek uzklausīti ne tikai iedzīvotāji, bet pieprasīti arī atzinumi no institūcijām, kuras sniegušas nosacījumus lokālplānojuma izstrādei.
 
Lokālplānojuma izstrādes ierosinātāji ir fiziskas personas, minēto zemesgabalu īpašnieki, kuri vēlas mainīt apbūves noteikumus, palielināt apbūves blīvumu un mainīt teritorijas atļauto izmantošanu no savrupmāju apbūves teritorijas uz mazstāvu dzīvojamās apbūves teritoriju.

Lokālplānojuma izstādi finansē ierosinātāji.

Šobrīd ir uzsācies lokālplānojuma izstrādes otrais posms, kurā notiek institūciju atzinumu pieprasīšana un sabiedrības informēšana un uzklausīšana.

Lokālplānojuma izstrādi paredzēts pabeigt līdz šā gada rudenbim.