Kopš 2020. gada septembra Liepājas Sociālais dienests sadarbībā ar Liepājas jauniešu nevalstiskajām organizācijām īsteno izmēģinājumprojektu "Mentora pakalpojums sociālā riska jauniešiem", informē sabiedrisko attiecību speciāliste Gunta Jākobsone.

12. augustā Sociālo lietu, veselības un sabiedriskās kārtības komitejas sēdē Sociālā dienesta direktore Linda Krasovska un jauniešu biedrības You+ vadītājs Andris Kāposts prezentēja padarīto gada laikā, un deputāti nolēma, ka projekts jāturpina, iespējams nākotnē ieviešot to kā pastāvīgu sociālo pakalpojumu.

Projekta ietvaros kopš 2020. gada septembra iesaistīti 50 jaunieši vecumā no 13 – 25 gadu vecumam, no kuriem aptuveni 34 % aktīvi sadarbojās ar mentoriem, bet aptuveni 16 % no sadarbības atteicās vai izstājās no projekta. Projektā bija iesaistītas 36 meitenes un 14 zēni. Pavisam mentori jauniešiem snieguši 1244 konsultācijas.

Jauniešiem sniegts atbalsts mācībās, konsultāciju laikā notikusi arī kopīga skolas mājas darbu pildīšana, bet lielākajai daļa jauniešu piedāvātas atkarību riskus mazinošas aktivitātes, uzdoti dažādi izaicinājumi u.c.. Vairāk kā puse mentoru ar jauniešiem kopīgi sporto. Darbā ar jauniešiem aktīvi tiek iesaistītas arī ģimenes, lai uzlabotu savstarpējās attiecības ar vecākiem.

Jaunieši paši aptaujā novērtējuši sadarbību ar mentoriem 5 ballu sistēmā no 4 līdz 4,6. Kā atzīst jaunieši, projekts palīdzējis " novirzīties uz pareizo ceļu", tikt galā ar mācībām utt. " Pirms mentora tīkla biju uz nepareizā ceļa – dzēru un dzērumā darīju sliktas lietas, zagu , kāvos un pats nespēju sevi kontrolēt. Biju bez motivācijas saņemt sevi rokas un mainīt savu dzīves ceļu", atzinis viens no jauniešiem. " Es beidzot skatos cilvēkiem acīs, kad runāju" , atzīst kāds cits jaunietis.

Pozitīvi, ka šiem jauniešiem bija iespēja papildus iesaistīties arī projektā "Jauniešu atbalsta tīkls" un apmeklēt bezmaksas psihologa, vecāku terapeita un veselīga dzīvesveida speciālista konsultācijas.

"Īpaši Covid–19 laikā novērojām, cik svarīgi meklēt dažādas sadarbības ar brīvā laika pavadīšanas un personīgās pilnveides vietām, lai sniegtu iespēju jauniešiem mainīt draugu loku" , uzsvēra A.Kāposts. Daļa iesaistīto jauniešu ir arī ļoti smagi gadījumi, kurus mainīt ir gandrīz neiespējami, tāpēc ir nepieciešami preventīvi pakalpojumi, kuri palīdz strādāt ar jauniešiem tad, kad vēl ir iespēja ko mainīt", uzsvēra Kāposts.

Projekta galvenais mērķis ir motivēt jauniešus no sociālā riska ģimenēm uz pozitīvāku dzīves ritmu nākotnē, iesaistot pašu resursus un piedāvājot sadarbību ar mentoriem saturīga brīvā laika pavadīšanā. Projektu bija paredzēts īstenot 12 mēnešu periodā, iesaistot līdz 100 jauniešiem no sociālā riska ģimenēm, taču, ņemot vērā "Covid–19" pandēmijas radītos īpašos apstākļus, tas turpināsies līdz šī gada beigām. Sociālais dienests turpinās iesākto sadarbību ar biedrību You+ un pārējām mentoru tīklā iesaistītajām jauniešu organizācijām.
Programmas ilgums vienam jaunietim ir līdz pieciem mēnešiem, katram projektā iesaistītajam jaunietim paredzot mentora atbalstu līdz 20 stundām mēnesī.

"Ņemot vērā, ka Liepājas pilsētas pašvaldībā jau ilgstoši darbojas vairākas nevalstiskās organizācijas un sociālo pakalpojumu sniedzēji, kuru darbība vērsta uz bērnu un jauniešu kvalitatīvu brīvā laika pavadīšanu, atkarību profilaksi un psihosociālā atbalsta sniegšanu, Sociālais dienests rosināja projekta ietvaros apvienot visas šīs organizācijas, ko You+ veiksmīgi īstenoja. Pilotprojekts palīdzēs mums izpētīt šāda jauna sociālā pakalpojuma ieviešanu pilsētā" , uzsver Sociālā dienesta direktore Linda Krasovska.

Veicot sociālo darbu ar ģimenēm ar bērniem, Sociālais dienests ikdienā īpaši bieži saskaras ar jauniešiem ar dažāda veida atkarību un uzvedības problēmām, kuri kavē stundas vai neapmeklē izglītības iestādes, paliek atkārtoti uz nākamo mācību gadu tajā pašā klasē, pedagogus nerespektē, vecākus neklausa utt. Arī sociālie darbinieki šo projektu vērtē pozitīvi, jo tas attālinātā mācību procesa laikā palīdzējis daudziem jauniešiem motivēt sevi mācību gada pabeigšanai. Lai ģimenes pieteiktos mentora pakalpojumam jauniešiem, nepieciešams sazināties ar Sociālā dienesta Sociālā darba daļas vecāko sociālo darbinieci Ingu Pekeli (tālr. 634 89682). Mentora pakalpojumu piešķir, iepriekš vienojoties ar jaunieti un viņa vecākiem.

Jauniešu mentoru izmēģinājumprojektam Sociālā dienesta budžetā piešķirts finansējums 45 000 eiro apmērā.