Liepājas Domes Sociālā dienesta birojs "Aprūpe mājās" pārcēlies uz jaunu mājvietu un tagad atrodas Klaipēdas ielā 19/21, 3. stāvā, 301. kabinetā.

Birojā "Aprūpe mājās" strādā 16 štata aprūpētāji un ap 280 individuālie aprūpētāji, informē sabiedrisko attiecību speciāliste Gunta Jākobsone.

Birojs "Aprūpe mājās" sniedz palīdzību tiem liepājniekiem, kuri objektīvu apstākļu dēļ vecuma, garīgu vai fizisku traucējumu dēļ nevar veikt ikdienas mājas darbus un paši sevi aprūpēt. Pagaidu aprūpi mājās ikdienas darbu veikšanai un personiskās aprūpes nodrošināšanai var saņemt personas slimošanas vai atveseļošanās periodā, kā arī ģimenes, kuras pastāvīgi aprūpē bērnu vai pieaugušu personu ar garīga vai fiziska rakstura traucējumiem.

Minimāli nepieciešamā aprūpe mājās dalās četros pakalpojumu līmeņos: štata darbinieku aprūpe no divām līdz četrām stundām dienā; sešas stundas nedēļā, kuru veic individuālie aprūpētāji. Individuālie aprūpētāji veic arī aprūpi astoņas stundas nedēļā un desmit stundas nedēļā.  
Lai saņemtu aprūpi mājās, pirmais priekšnoteikums ir aprūpējamā ienākumi līdz 320 eiro mēnesī un tas, ka cilvēkam nav likumīgu apgādnieku. Ja likumīgie apgādnieki ir, tad Sociālais dienests vērtē viņu ienākumus un citus objektīvus apstākļus, kāpēc piederīgo aprūpe nav iespējama. Aprūpi mājās apmaksā Sociālais dienests.

Aprūpe mājās aptver personisko aprūpi, palīdzību personiskās higiēnas nodrošināšanā, vannošanu, palīdzību apģērbties, palīdzību izkļūšanai no gultas, ēdienreižu nodrošināšanā,  protēžu apkopšanā, medikamentu uzņemšanā, ārsta un citu medicīnas darbinieku izsaukšanu, ikdienas mājas darbus, pārtikas produktu, zāļu un pārējo ikdienas preču pirkšanu un piegādi mājās, dzīvojamo telpu uzkopšanu, dzīvokļa īres u.c. komunālo maksājumu kārtošanu, veļas apmaiņu un nodošanu veļas mazgātavā, kurināmā piegādi telpās, krāsns kurināšanu, logu mazgāšanu utt.

Lai saņemtu biroja “Aprūpe mājās" pakalpojumus, nepieciešams iesniegt: iesniegumu (pēc noteikta parauga); ārstniecības iestādes slēdzienu par aprūpes mājās nepieciešamību; darbspēju ekspertīzes ārstu valsts komisijas (DEĀK) izziņas norakstu invalīdiem; apgādniekiem izziņu par ienākumiem u.c. dokumentus pēc pieprasījuma.

Katru iesniegumu izskata biroja "Aprūpe mājās" darbinieki, kuri sagatavo dokumentus ar atzinumu un iesniedz Sociālajam dienestam lēmuma pieņemšanai.

Biroja “Aprūpe mājās" tālr. nr. 63432250, 63432251, biroja mob. tālr. 26155313.