2020./2021. mācību gadā skolas uzsāka īstenot kompetenču pieejā balstītu mācību saturu 1., 4., 7. un 10.klasēs, paredzot, ka skolēnu lietpratība un  sasniedzamie rezultāti tiks nodrošināti un vērtēti 1. – 3., 4 – 6., 7. – 9. un 10. – 12. klašu posmos. Tāpēc no 2021./2022. mācību gada arī Liepājas skolas realizēs izmaiņas pamatizglītības pirmā posma satura īstenošanā, informē Izglītības pārvaldes vadītājas palīdze komunikācijas jautājumos Renāte Meļķe.

Šobrīd ir definēts obligātā mācību satura strukturālais ietvars, prasības obligātā satura apguvei jeb skolēnam sasniedzamie mācību rezultāti, pabeidzot noteiktu izglītības pakāpi. Mācību satura un pieejas pārskatīšanas mērķis ir mazināt sadrumstalotību un fragmentārismu, pasīvu, no reālās dzīves situācijām atrautu zināšanu apguvi.
 
Tāpēc, lai veidotu vienotu un pēctecīgu pieeju mācību satura īstenošanā, ar 2021. gada 1. septembri Liepājas Ezerkrasta sākumskola tiks realizēta pamatizglītības pirmā posma izglītības programma 1.– 3. klasēm, nodrošinot sasniedzamos rezultātus un caurviju prasmes atbilstoši MK noteikumiem Nr. 747 “Noteikumi par valsts pamatizglītības standartu un pamatizglītības programmu paraugiem”, savukārt Liepājas Raiņa 6. vidusskola realizēs pamatizglītības programmu 4.– 9. klasēm.

Šobrīd notiek izglītības iestāžu cieša sadarbība, abu skolu kolektīvu un skolas padomes informēšana, sapulces un lēmuma skaidrošana Liepājas Ezerkrasta sākumskolas audzēkņu vecākiem, norisinās darbs, lai nodrošinātu pedagoģisko personālu un atbilstošu infrastruktūru Liepājas Raiņa 6. vidusskolā, lai radītu pēctecību un iespēju skolēniem turpināt mācības izglītības iestādē 4. klasē – atbilstošās, mūsdienīgās telpās, mācību procesā izmantojot digitālās tehnoloģijas, veicinot pētniecības iemaņu attīstību, u.c. prasmes, ko nepieciešams apgūt skolēniem.

Kompetenču pieejā balstīts mācību saturs pamatizglītības pirmajā posmā jau šobrīd tiek īstenots Liepājas Centra sākumskolā un Liepājas 8. vidusskolā, kā arī  pārejas periodā J.Čakstes Liepājas pilsētas 10. vidusskolā.  No nākamā gada šāds modelis tiks īstenots arī Liepājas 7. vidusskolā un Liepājas 3. pamatskolā, kā arī Draudzīgā aicinājuma Liepājas pilsētas 5. vidusskolā, īstenojot pakāpenisku pāreju.

Ņemot vērā iepriekš minēto, turpmāk Ezerkrasta sākumskolā tiks uzņemtas 4 pirmās klases. Tāpat, izvērtējot pieprasījumu un to, ka izglītības iestādi šogad beidz 5 devītās klases, nākamajā mācību gadā Draudzīgā aicinājuma Liepājas pilsētas 5. vidusskolā tiks uzņemtas attiecīgi 5 pirmās klases. Arī turpmāk, domājot un izvēloties izglītības iestādi, aicinām ģimenes izvērtēt pieejamo informāciju par skolu, atrašanās vietu, infrastruktūru, papildus vispārizglītojošai programmai, iespēju padziļināti apgūt kādu no virzieniem, piemēram, matemātiku, valsts aizsardzību, dabaszinības un tehnoloģijas, humanitāro un sociālo virzienu, u.c. aspektus.