Novembra izskaņā sāksies Liepājas valstspilsētas un Dienvidkurzemes novada ilgtspējīgas attīstības stratēģijas līdz 2035.gadam, Attīstības programmas 2022.–2027.gadam, kā arī Stratēģiskās ietekmes uz vidi novērtējuma vides pārskata 1. redakcijas publiskā apspriešana, informē Liepājas domes Sabiedrisko attiecību un mārketinga daļas vadītāja Zita Lazdāne.

Lai sagatavotu minētos dokumentus, kopumā notika 18 tematiskās darba grupas 12 pilsētai aktuālās nozarēs, kurās klātienē piedalījās vairāk nekā 500 liepājnieku. Šo tematisko darba grupu un sabiedrības iesaistes aktivitāšu rezultāti tika izmantoti par pamatu Liepājas valstspilsētas un Dienvidkurzemes novada attīstības programmas 2022.–2027.gadam izstrādē.

"Vēlos pateikt lielu paldies ikvienam liepājniekam, kurš ar saviem priekšlikumiem, idejām un ieteikumiem līdzdarbojās Liepājas nākamās piecgades attīstības dokumentu izveidē. Kā vēsta sens sakāmvārds par veiksmīgas stratēģijas izveidi: "Vīzija bez darbības ir sapnis. Darbība bez vīzijas ir katastrofa." Prieks, ka šis – mūsu visu kopīgi izstrādātais attīstības plāns – iekļauj sevī gan pārliecinošu vīziju, gan ļoti precīzas darbības un atbilst klasiskākajiem veiksmīgu stratēģiju izveides principiem. Aicinu ikvienu iesaistīties 1. redakcijas apspriedē un aktīvi izteikt savu viedokli par to, kā mūsu pilsētai būtu jāattīstās. Tikai mums visiem kopā līdzdarbojoties varam padarīt Liepāju vēl labāku," atzina Liepājas valstspilsētas domes priekšsēdētājs Gunārs Ansiņš.

Publiskās apspriešanas laiks Liepājā un Dienvidkurzemes novadā ir noteikts no 2021.gada 19. novembra līdz 20. decembrim. Ņemot vērā valstī noteiktos pulcēšanās ierobežojumus, tikšanās notiks attālināti tiešsaistes formātā. Ikviens interesents varēs tām sekot līdzi pašvaldību oficiālajos sociālo mediju kontos.

Lai iedzīvotāji līdz pirmajām apspriešanām varētu iepazīties ar attīstības dokumentu saturu, pēc 11. novembrī paredzētās domes sēdes visu dokumentu 1. redakcijas tiks publicētas Liepājas valstspilsētas pašvaldības mājaslapā www.liepaja.lv un Dienvidkurzemes novada oficiālajā tīmekļvietnē www.grobinasnovads.lv.

Drukātā veidā materiālus varēs saņemt Apmeklētāju pieņemšanas centrā Rožu ielā 6, Peldu ielā 5, Liepājā, un citās iestādēs (tiks precizēts pēc 15. novembra). Tāpat iedzīvotāji savus ieteikumus varēs iesūtīt elektroniski uz e-pastu attistiba@liepaja.lv, pa pastu, adresējot Liepājas valstspilsētas pašvaldības Attīstības pārvaldei, Rožu ielā 6, Liepājā, vai caur Apmeklētāju pieņemšanas centriem.

Kopumā tiek plānotas astoņas tematiskās publiskās apspriešanas sapulces saskaņā ar Attīstības programmas noteiktajiem rīcības virzieniem:

• 23.novembrī, pulksten 18, tēma – Dzīves vide un daba
• 25.novembrī, pulksten 18, tēma – Sabiedrības veselība                    
• 30.novembrī, pulksten 18, tēma – Sociālā palīdzība, pakalpojumi un atbalsts  
• 2.decembrī, pulksten 18, tēma – Satiksmes infrastruktūra un mobilitāte       
• 7.decembrī, pulksten 18, tēma – Pārvaldības un pakalpojumu sistēma       
• 9.decembrī, pulksten 18, tēma – Kultūrvide, tūrisms un sports              
• 14.decembrī, pulksten 18, tēma – Kvalitatīva, pieejama, iekļaujoša izglītība    
• 16.decembrī, pulksten 18, tēma – Uzņēmējdarbības vide.

Kopīgu plānošanas dokumentu izstrādi paredz Administratīvi teritoriālās reformas norise un grozījumi attīstības plānošanas normatīvajos aktos. Likums arī nosaka, ka Liepājas valstspilsētas pašvaldībai un jaunizveidojamā Dienvidkurzemes novada pašvaldībai jāsadarbojas attīstības programmas un ilgtspējīgas attīstības stratēģijas izstrādē.

Attīstības programmas 2022.–2027.gadam un ilgtspējīgas attīstības stratēģijas līdz 2035.gadam izstrāde nodrošina spēkā esošo plānošanas dokumentu pēctecību, kā arī šo plānošanas dokumentu īstenošana nodrošinās mērķtiecīgu sociālekonomisko attīstību un pārdomātu finanšu resursu koncentrāciju vairākās pilsētai un novadam stratēģiski nozīmīgās jomās.