Atgriezušās no starptautiskā projekta „Creanet” noslēguma konferences, guvušas jaunas atziņas, liepājnieces ir lepnas, ka viņu darbs novērtēts.

Trīs Liepājas Kristīgās pirmsskolas izglītības iestādes skolotājas – Vineta Pole, Ilze Ābele un Nora Kirhnere – atgriezušās no bērnu radošuma attīstībai veltītā Eiropas projekta „Creanet” noslēguma konferences, kas no 12. līdz 14.septembrim risinājās Itālijas pilsētiņās Redžio Emilia un Skandiano.
 
Galvenā atziņa, ko skolotājas atvedušas mājās: „Mūsu – vecāku, pedagogu – domāšana ir novecojusi, gribam, lai viss būtu skaisti un pareizi, bet ir jāsāk radināties pie tā, ka viss ir pakārtots bērnam, ne sistēmai!”

Kristīgās pirmsskolas izglītības iestādes skolotājas starpuniversitāšu projektā „Creanet” darbojušās jau kopš 2010.gada oktobra, un tajā viņas iesaistījusi Liepājas Universitātes (LiepU) Pedagoģijas un sociālā darba fakultātes prodekāne Linda Pavītola.

„Projektā bija iesaistīti partneri no desmit Eiropas valstīm – Zviedrijas, Itālijas, Lietuvas, Spānijas, Dānijas, Portugāles, Somijas, Vācijas, Horvātijas, un Latvijas, ko pārstāvējām mēs,” stāsta skolotājas.

Projekta darbības trīs gados strādāts pie radošuma un radošas domāšanas veicināšanas pirmsskolas izglītībā.

„Mērķis bija attīstīt Eiropas forumu diskusijām, meklējumiem un labās prakses apmaiņai no dažādām perspektīvām”.

Radošums aplūkots no diviem aspektiem un prezentēts divās darba grupās: radošums un konteksts, kā arī radošums un ekspresīvā valoda.

Trīs gadu laikā pirmsskolas skolotāji, darbojoties četrās darba grupās, kopā ar partneriem no augstskolām tikušies trīs konferencēs. Visās tikšanās reizēs svarīgākā daļa bijusi prezentācijas un diskusijas.

Ilze un Nora iesaistījušās darba grupā „radošums un ekspresīvā valoda”, un savus labās prakses piemērus prezentējušas Portugālē, Dānijā, Zviedrijā, Lietuvā un Itālijā.

Savukārt Vineta un Jana Grava no LiepU, darbojoties grupā „radošums un konteksts, labās prakses piemērus prezentējušas Lietuvā, divas reizes Itālijā, Vācijā, izmantojot arī savas kolēģes Ineses Straumiņas darbu ar bērniem.

„Creanet” noslēguma konferencē no Liepājas ar prezentācijām piedalījās Linda Pavītola, Ilze Miķelsone, Jana Grava, Juris Pavītols no LiepU, ar labās prakses piemēru – Ilze Ābele un Nora Kirhnere, kā arī Liepājas Izglītības pārvaldes pirmsskolas speciāliste Austra Gūtmane, kura kopā ar Vinetu Poli bija sagatavojusi prezentāciju par pirmsskolas izglītības vadlīnijām Latvijā un ieskatu Liepājas pilsētas pirmsskolas izglītības iestāžu darbībā.

Konferencē aplūkotas dažādas tēmas: radošums un māksla; radošums un zinātniskā domāšana; radošums un tehnoloģijas u.c.

Skolotājas atzīst, ka interesanti bijis arī piedalīties darba grupā vienā no itāliešu pirmsskolas izglītības iestādēm, kur varējušas radoši izpausties, gatavojot rotaslietas, veidojot sižetus plaknē, „apģērbjot” kartona lelles, izmantojot dažādus otrreiz lietojamos materiālus.

Projekta pieredze apkopota divās grāmatās: „Providing Creative Contexts/ Educational practices on creativity in European pre – schools” un „Creativity in pre- school education”.

Pirmajā no tām iekļauta 21 no 36 projekta laikā izstrādātajām prezentācijām, un tā tiks tulkota visu dalībvalstu valodās.

„Šajā krājumā iekļautas visas mūsu meiteņu prezentācijas, un tas nozīmē, ka tās bija labā līmenī un citiem interesantas,” uzsver Austra Gūtmane.

„Man ir liels gandarījums par viņu darbu, un es ceru, ka tas arī citiem palīdzēs mainīt domāšanu un attieksmi.”

Projekta ietvaros, kopš pirmās konferences 2011.gadā Portugālē, liepājnieces ne tikai apguvušas jaunu pieredzi, bet arī pabijušas dažādās valstīs.

„Katra valsts stādā atšķirīgi, kas savukārt atkarīgs no vides, pieejamiem materiāliem, pedagoģiskās pieejas un kultūras tradīcijām. Arī izpratne par radošumu katrai valstij ir atšķirīga,” atzīst Ilze Ābele.

„Mums ir standarti, rāmji. Citur tā nav, bērni darbojas brīvi, jo viss pakārtots viņiem, nevis sistēmai. Pie mums skolotājs izvēlas tēmas, izvirza mērķi, dod uzdevumu, bet citur tēmas tiek izvēlētas, vadoties no bērna interesēm,” spriež skolotājas, atzīstot, ka „neviens jau nav teicis, ka mēs arī tā nevaram, tikai ir jāmaina domāšana”.

Skolotājas priecājas, ka iesaistīšanās projektā ļāvusi nodibināt tik labus kontaktus ar kolēģiem Lietuvā, ka Kristīgā pirmsskolas izglītības iestāde ir noslēgusi trīs gadu sadarbības līgumu ar līdzīgu iestādi Lietuvā.    

Turklāt tas bijis arī viens no projekta „Creanet” uzdevumiem.