Ar domes 12.jūlija lēmumu diviem pašvaldībai piederošiem dzīvokļiem – Tisē ielā un Laivinieku – ielā piešķirts dienesta dzīvokļu statuss.

Šāds statuss piešķirts dzīvoklim Nr.33 Eduarda Tisē ielā 52 un dzīvoklim Nr.30 Laivinieku ielā 7/13. Kā kolēģiem skaidroja deputāts Helvijs Valcis, dzīvokli Tisē ielā paredzēts izīrēt sporta skolas trenerim, bet Laivinieku ielā – Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta darbiniekam.

Pamatojoties uz likuma "Par palīdzību dzīvokļa jautājumu risināšanā" 11.panta trešo daļu, pašvaldības dome ar atsevišķu lēmumu ir tiesīga pašvaldībai piederošai vai tās nomātai neizīrētai dzīvojamai telpai noteikt speciālistam izīrējamas dzīvojamās telpas statusu.

Dzīvojamo telpu, kurai noteikts speciālistam izīrējamas dzīvojamās telpas statuss, var izīrēta kvalificētam speciālistam.