Paaugstinot ienākumu slieķšnus trūcīgā un maznodrošinātā statusa iegūšanai no šā gada 1.janvāra, par vairākiem simtiem pieaudzis arī sociālās palīdzības saņēmēju skaits, kuri gada pirmajā mēnesī no jauna vērsušies Sociālajā dienestā pēc palīdzības, informē dienesta sabiedrisko attiecību speciāliste Gunta Jākobsone.

Liepājā šobrīd ir pavisam 744 iedzīvotāji, kuriem piešķirts trūcīgās mājsaimniecības statuss, bet šā gada janvārī tas no jauna piešķirts 175 ģimenēm jeb mājsaimniecībām, kurās dzīvo ap 300 cilvēki. Savukārt maznodrošinātā statuss piešķirts 108 mājsaimniecībām, kurās dzīvo 125 cilvēki. Saņemot attiecīgo statusu, iedzīvotājiem ir iespēja saņemt garantēto minimālo ienākumu (GMI), dzīvokļa, veselības pabalstu un cita veida sociālo palīdzību.

GMI pabalstu no jauna janvārī saņēmušas 34 trūcīgas personas, bet dzīvokļa pabalstu - 65 liepājnieki. Šogad vērojama arī tendence, ka cilvēki, kuriem līdz šim bijis mazndodrošinātā statuss, pēc ienākumu sliekšnu celšanas to pārformē uz trūcīgā statusu, kas dod lielākas iespējas saņemt sociālo palīdzību un dažādus atvieglojumus.
 
Tajā pašā laikā krīzes pabalsts, kas paredzēts tikai ārkārtas gadījumiem pamatvajadzību nodrošināšanai Covid krīzes skartajiem iedzīvotājiem, janvārī nav piešķirts nevienam liepājniekam, jo liela daļa jau saņem valsts atbalstu dīkstāves laikā vai bezdarbnieka pabalstu.

Atgādinām, ka no šā gada 1. janvāra garantētais minimālais ienākumu (GMI) slieksnis paaugstināts no līdzšinējiem 64 eiro līdz 109 eiro pirmajai vai vienīgajai personai mājsaimniecībā un 76 eiro pārējām personām mājsaimniecībā. Trūcīgas mājsaimniecības minimālais ienākumu slieksnis ir 272 eiro pirmajai vai vienīgajai personai mājsaimniecībā un 190 eiro pārējām personām mājsaimniecībā.
Maznodrošinātas mājsaimniecības ienākumu slieksnis Liepājā ir no 336 eiro pirmajai personai mājsaimniecībā, kurā ir vismaz viena pilngadīga persona darbspējīgā vecumā līdz 375 eiro pirmajai personai mājsaimniecībā, kurā vecāks vai likumiskais pārstāvis viens audzina bērnu vai visas personas ir valsts vecuma pensijas vecumu sasniegušas personas vai personas ar invaliditāti un šo personu aizgādībā vai aizbildnībā ir bērni (attiecīgi 235 un 263 pārējām personām).

Atsevišķi dzīvojošai vienīgajai personai mājsaimniecībā, kura ir sasniegusi valsts vecuma pensijas vecumu vai ir persona ar invaliditāti, ienākumu slieksnis tagad ir 390 eiro. Mājsaimniecība likuma izpratnē ir vairākas personas, kuras dzīvo vienā mājoklī un kopīgi sedz izdevumus, vai viena persona, kas saimnieko atsevišķi.

Vairākus līdzšinējos valsts normatīvos aktus un pašvaldības saistošos noteikumus statusa piešķiršanai un pabalsta aprēķināšanai tagad aizstāj viens tiesību akts: Ministru kabineta 2020. gada 17. decembra noteikumi Nr. 809 “Noteikumi par mājsaimniecības materiālās situācijas izvērtēšanu un sociālās palīdzības saņemšanu”, kas stājās spēkā 2021. gada 1. janvārī.

No 2021. gada 1. aprīļa paredzēts noteikt vienotus mājokļa pabalsta piešķiršanas principus, bet līdz tam laikam Sociālais dienests piešķir dzīvokļa pabalstu atbilstoši pašvaldības līdzšinējos saistošajos noteikumos noteiktajam tiesiskajam regulējumam par dzīvokļa pabalstu līdz 2020. gada 31. decembrim.

No šā gada mainīti arī ienākumu līmeņi Eiropas Atbalsta fonda vistrūcīgākajām personām atbalsta saņemšanai – to var saņemt tās trūcīgās un maznodrošinātās mājsaimniecības, kurās ienākumi līdzšinējo 242 eiro vietā nepārsniegs 327 eiro pirmajai vai vienīgajai personai mājsaimniecībā, bet katrai nākamai personai – 229 eiro. Pamats fonda atbalsta saņemšanai tāpat kā līdz šim ir pašvaldības sociālā dienesta izziņa.

Atgādinām, ka Liepājas iedzīvotājiem, kuriem ārkārtas situācijas laikā beidzās trūcīgas un maznodrošinātas personas statusa izziņas, tās derīgas vēl līdz šā gada 31. maijam, ja nav notikušas kādas būtiskas izmaiņas personas materiālajā situācijā. 

Sociālais dienests līdz ārkārtas situācijas beigām pieņems klientus attālināti. Par sociālo palīdzību un pakalpojumiem aicinām konsultēties telefoniski ar Sociālā dienesta darbiniekiem, kuri sniegs atbildes un ieteikumus jautājumu un problēmu sekmīgai atrisināšanai, izņēmuma gadījumā vienojoties par pieņemšanu klātienē:
• par sociālo palīdzību un pabalstiem 634 89652, 634 89655, Karostas iedzīvotājiem 634 56185, Velnciema iedzīvotājiem 634 26044;
• par sociālajiem pakalpojumiem 634 89668;
• par sociālo darbu 634 89682;
• e-pasts: sociala.palidziba@liepaja.lv (aprakstot savu vajadzību un atstājot kontakttālruni)

Dokumentus un iesniegumus iespējams atstāt Sociālajā dienestā, E.Veidenbauma ielā 3, sētas pusē pie ieejas durvīm izvietotajās pasta kastēs.