Saskaņā ar Izglītības pārvaldes sniegto informāciju šajā mācību gadā Liepājas skolas apmeklē 601 citur deklarēts skolnieks, savukārt 425 Liepājā deklarēti bērni mācās 49 citu pašvaldību skolās.

Šāds aprēķins veikts, lai noteiktu viena izglītojamā izmaksas Liepājas pilsētas pašvaldības vispārējās izglītības iestādēs, pirmsskolas izglītības iestādēs, speciālās pirmsskolas izglītības iestādēs un internātpamatskolā.
Uzsākot 2018./2019. mācību gadu, ir noslēgti 42 līgumi ar citām pašvaldībām par 601 audzēkni, kuri apmeklē Liepājas pilsētas izglītības iestādes, bet kuru deklarētās dzīves vietas ir citu pašvaldību teritorijās.

Liepājas pašvaldība 2018.gadā ir noslēgusi līgumus ar 49 pašvaldību par 425 audzēkņiem, kuru dzīves vieta ir deklarēta Liepājas pilsētā, bet kuri izglītojas citās pašvaldībās. Veicot pašvaldību savstarpējos norēķinus par izglītības iestāžu sniegtajiem pakalpojumiem citu pašvaldību bērniem, ieņēmumi tiek novirzīti izglītības nozares papildu finansēšanai.

Ņemot vērā šo starpību, 2019.gadā Liepājas budžetā ieplānoti 272 934 eiro  lieli ieņēmumi no pašvaldību savstarpējiem norēķiniem.

Vidējās izmaksas 2019.gadā uz vienu izglītojamo Liepājā: vispārējās izglītības iestādēs 34,18 eiro, pirmsskolas izglītības iestādēs 155,67 eiro, speciālās pirmsskolas izglītības iestādēs 125,36 eiro un Liepājas internātpamatskolā 199,31 eiro.