Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija atbalstījusi 899 748 latu lielu finansējuma piešķiršanu "EKO Kurzemei" atkritumu šķirošanai Liepājas reģionā.

No 17 miljoniem latu, kas bija pieejami projektu konkursam par dalītas atkritumu šķirošanas sistēmas izveidi, tiks apsaimniekoti 3,3 miljoni latu, un Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijai (VARAM) jādomā, ko iesākt ar pāri palikušo naudu, raksta LETA.

Konkursa 7.kārtai bija pieejami kopumā 17 miljoni latu – šāda summa tika savākta, veicot pārdales no citiem projektu konkursiem, kuros bija radušies līdzekļu pārpalikumi. Aptaujājot potenciālos projektu konkursa dalībniekus, tika noskaidrots, ka šāda summa būs nepieciešama projektu īstenošanai, žurnālistiem skaidroja VARAM valsts sekretārs Aleksandrs Antonovs.

Kopumā 7.kārtas projektu konkursā tika iesniegti 16 projekti, kuru kopējā summa bija 13,7 miljoni latu. Taču, izvērtējot visus pieteikumus, VARAM nolēma atbalstīt vien sešus projektus, jo pārējie neatbilda konkursa prasībām. Šo projektu īstenošanas kopējā summa ir 3,3 miljoni latu, kas nozīmē, ka ministrijai ir jādomā, kur ieguldīt pāri palikušos gandrīz 14 miljonus latu no Eiropas Savienības fondu līdzekļiem.

VARAM ir atbalstījusi SIA "Jelgavas ūdens" projektu, piešķirot tam 700 625 latus. Šis projekts paredz notekūdeņu dūņu lauku paplašināšanu Jelgavas pilsētas notekūdeņu attīrīšanas ietaisēs. SIA "EKO Kurzeme" saņems 899 748 latu lielu finansējumu atkritumu šķirošanas centra izveidei Liepājas reģionā, SIA "Getliņi EKO" saņems 485 855 latus, lai Stopiņu novadā īstenotu dalīto atkritumu sistēmu, tādējādi samazinot apglabājamo bioloģiski noārdāmo atkritumu apjomu. SIA "ZAAO" projekts paredz Ziemeļvidzemes reģiona notekūdeņu dūņu apstrādes sistēmas izveidi un no Kohēzijas fonda tam piešķirs 718 070 latus. Savukārt AS "Olaines ūdens un siltums" projekts paredz atkritumu šķirošanas un pārkraušanas centra un dalīto atkritumu savākšanas punkta izveidi Olainē. No Kohēzijas fonda tam piešķirs 422 564 latus. Savukārt Siguldas SIA "JUMIS" saņems 46 185 latus sadzīves atkritumu dalītās savākšanas punkta izveidei Siguldas novadā.

Šajā aktivitātē maksimālā Kohēzijas fonda sniegtā atbalsta intensitāte nepārsniedz 50% no projekta kopējām attiecināmajām izmaksām.

Daudzi projekti noraidīti, jo vērtēšanas komisija secinājusi, ka tajos ir tās pašas kļūdas, kādas bija, arī iesniedzot šos projektus uz konkursa 6.kārtu. Kā galvenās neatbilstības konkursa noteikumiem ir tiesību neesamība uz zemi, taču VARAM grib būt pārliecināta, ka arī, piemēram, pēc pieciem gadiem projekta īstenotājam būs tiesības uz zemes gabalu, uz kura ir izveidota atkritumu šķirošanas stacija, un tā darbosies. Otra biežākā kļūda bija līguma neesamība ar pašvaldību, bet trešā – projektam nav veikts ietekmes uz vidi novērtējums. Daļa no noraidītajiem projektiem uz konkursa 7.kārtu bijuši iesniegti pilnīgi bez izmaiņām – tieši tādi paši, kā bija uz 6.kārtu, kad arī tos noraidīja. Antonovs atzina, ka šāda komersantu attieksme ir likusi satraukties ministrijai par to, kā komersanti attiecas pret konkursiem, īpaši, ja VARAM ir speciāli sarūpējusi līdzekļus un izsludinājusi konkursa 7.kārtu, lai gan kopumā bija plānotas tikai 6.kārtas.

Tāpat tas radījis VARAM problēmas ar pāri palikušo līdzekļu izlietošanu, jo ministrija nebija domājusi par alternatīvām, rēķinoties, ka 7.kārtā tiks apsaimniekoti visi 17 miljoni latu. Patlaban ministrijai nav skaidrs, kur šos līdzekļus ieguldīt. "Mums nebija plāna "B". Pagaidām nav risinājumu," atzina Antonovs. Jaunu, 8.kārtu, VARAM nesludinās, jo arī laika ziņā tas nav iespējams – lai to izdarītu, ir jārīko konsultācijas ar Eiropas Komisiju, kas prasīs vismaz pusgadu, līdz ar to jauna konkursa izsludināšanai un projektu īstenošanai laika neatliks. Tāpat arī ir skaidrs, ka valsts pārvaldes iestādes nevarēs īstenot vairākus miljonus latu vērtus projektus tik īsā laikā. "Šādi projekti jau nestāv plauktiņā un negaida," noteica Antonovs.

Fakts, ka vairums no iesniegtajiem projektiem tika noraidīti, ministriju dara bažīgu arī saistībā ar vides piesārņojumu, jo katra atkritumu šķirošanas stacija gadā sašķirotu vairākus tūkstošus tonnu atkritumu. Tagad, iespējams, šīs tonnas tiks apraktas atkritumu poligonos.

Apstiprinātie projekti jāīsteno līdz 2015.gada vasarai.