30. novembrī notika pašvaldības izsludinātā zemes nomas tiesību izsole uz zemesgabala Jūras ielā 16 daļu desmit kvadrātmetru platībā četru elektroauto uzlādes staciju uzstādīšanai, kas nodrošinās vienlaicīgi četru elektromobiļu uzlādi.

Kā Pilsētas attīstības komitejas sēdē 10. decembrī deputātus informēja domes Nekustamā īpašuma pārvaldes vadītājs Māris Egmanis, Izsole tika rīkota, lai racionāli rīkotos ar pašvaldības mantu, kura šobrīd netiek izmantota. Izsolei pieteikušies divi pretendenti – AS "Latvenergo", kas piedāvāja zemes nomas maksu 215 eiro gadā, un SIA "ETAGO Network" ar piedāvāto zemes nomas maksu 310 eiro gadā.

Par izsoles uzvarētāju atzīta SIA "ETAGO Network", ar kuru tiks slēgts nomas tiesību līgums uz 15 gadiem.

Deputāti akceptēja šo lēmumu.

Gadījumā, ja sabiedrība ar ierobežotu atbildību "ETAGO Network" piecpadsmit dienu laikā no pilsētas domes lēmuma pieņemšanas dienas zemes nomas līgumu neparaksta, tiek zaudētas tiesības uz zemes nomu un zaudēts iemaksātais nodrošinājums.