Ar 2019.gada 2.janvāri par Liepājas pilsētas pašvaldības iestādes "Liepājas Tenisa sporta skola" direktoru iecelts direktora pienākumu izpildītājs Elans Zīverts.

Šādu lēmumu deputāti pieņēma 20.decembra domes sēdē.

Pilsētas dome bija izsludinājusi atklātu konkursu uz pašvaldības iestādes "Liepājas Tenisa sporta skola" direktora amatu. Konkursa komisija veica pretendentu atlasi un par piemērotāko pretendentu atzina Elanu Zīvertu.

Zīverts "Liepājas Tenisa sporta skolā" ir apguvis profesionālas ievirzes programmu – Teniss un vairāk kā 15 gadus bijis "Liepājas Tenisa sporta skolas" audzēknis.  

Zīverts ir ieguvis dabaszinātņu bakalaura grādu datorzinātnēs un profesionālo maģistra grādu informācijas tehnoloģijā un informācijas tehnoloģijas projektu vadītāja profesionālo kvalifikāciju.

Tā kā E.Zīverts bija pieteicies maģistra studijām Liepājas Universitātē vispārējās izglītības skolotāja specialitātē ar novirzienu sportā, Latvijas Republikas Izglītības un zinātnes ministrija ieteica Zīvertu apstiprināt par "Liepājas Tenisa sporta skolas" direktora pienākumu izpildītāju līdz studiju uzsākšanai.   

Ar pilsētas domes lēmumu Zīverts ar 2018.gada 1.augustu tika iecelts par Liepājas Tenisa sporta  skolas direktora pienākumu izpildītāju. Šobrīd Zīverts sekmīgi studē Liepājas Universitātē un līdz ar to atbilst Ministru kabineta 2018.gada 11.septembra noteikumu Nr.569 "Noteikumi par pedagogiem nepieciešamo izglītību un profesionālo kvalifikāciju un pedagogu profesionālās kompetences pilnveides kārtību" prasībām.