Ar pilsētas domes lēmumu no grausta Zāļu ielā 57 īpašnieka tiks piedzīti izdevumi, kas pašvaldībai radušies, nojaucot dzīvībai bīstamo graustu.

No īpašnieka tiks piedzītas 8/9 daļas no izmaksām jeb 9 916,55 eiro (1/9 daļas īpašnieks ir miris, līdz ar to nav no kā piedzīt šo izmaksu daļu), piedziņu vēršot uz naudas līdzekļiem, nekustamo īpašumu un kustamo mantu.

Organizēt izmaksu piedziņu uzdots domes Juridiskajai daļai.

2015.gada 18.maijā Būvvalde pieņēma lēmumu par ēku Zāļu ielā 57 nojaukšanu, ar kuru īpašniekam tika uzdots četru mēnešu laikā no lēmuma paziņošanas dienas organizēt dzīvojamās mājas un šķūņa Zāļu ielā 57 nojaukšanu. Ēku īpašnieks labprātīgi lēmumu nav izpildījis.

Tāpēc šā gada janvārī dome uzdeva Komunālajai pārvaldei veikt nojaukšanas projekta un ēku nojaukšanas darbu organizēšanu, pēc tam izdevumus piedzenot no īpašnieka.

Saskaņā ar izmaksu aprēķinu, bija jāpiedzen 9916,55 eiro.

Norādītajā termiņā piespiedu izpildes izmaksas netika samaksātas.

Līdz ar to, kā paredz Administratīvā procesa likums, ja adresāts labprātīgi nesamaksā piespiedu izpildes izmaksas, tiek izdots izpildrīkojums.    

Privātpersonai ir tiesības iesniegt sūdzību Administratīvās rajona tiesas Liepājas tiesu namā septiņu dienu laikā no dienas, kad privātpersona ir uzzinājusi par izpildrīkojumu.

Portāls jau rakstīja, ka 2013.gadā Zāļu 57 tika iekļauta graustu reģistrā, piešķirot tai "A" grupas statusu. Liepājas domes izdotajos saistošajos noteikumos Nr.34 "Par teritorijas kopšanu un būvju uzturēšanu" A grupas grausts raksturots šādi: "Cilvēku drošību apdraudoša ēka (būve) ar vidi degradējošu ietekmi (grausts) – ēka (būve) ar augstu sabiedriskās drošības apdraudējuma pakāpi – būve ar būtiski bojātām tās telpisko noturību nodrošinošām nesošajām vai norobežojošām konstrukcijām, to mezgliem vai detaļām, kuru telpiskās noturības zudumu rezultātā var notikt pilnīga vai daļēja būves pašsabrukšana vai radīts apdraudējums būvei blakus esošajiem īpašumiem, transporta kustībai, trešo personu veselībai vai dzīvībai".

Grausts Zāļu ielā 57 atradās blakus pilsētas mēra Ulda Seska vecāku mājai.

Zāļu ielas 57. nama īpašnieki, kā redzams no ieraksta zemesgrāmatā, ir brāļi Imants Voldemārs Liniņš un Māris Liniņš, ēkā dzīvo viens no viņiem. Īpašnieki no 2013.gada 10.maija maksāja paaugstinātu nekustamā īpašuma nodokli, kas ir viens no veidiem, kā Būvvalde soda šādu graustu īpašniekus.