Lai sniegtu materiālu atbalstu Liepājas iedzīvotājiem un uzlabotu sociālo situāciju krīzes situācijā nonākušām personām, kurām būtiski samazinājušies ienākumi  sakarā ar valstī izsludināto ārkārtējo situāciju dēļ "Covid–19" un kuras nesaņem valsts atbalstu, Liepājas pilsētas Sociālais dienests izstrādājis jaunus saistošos noteikumus “Par pabalstu krīzes situācijā saistībā ar "Covid–19" infekcijas izplatību”, kurus 4. novembrī akceptējuši deputāti domes Sociālo lietu, veselības un sabiedriskās kārtības un Finanšu komitejā, informē Liepājas Sociālā dienesta sabiedrisko attiecību speciāliste Gunta Jākobsone.

Lai nodrošinātu materiālu atbalstu liepājniekiem, kuri palikuši bez ienākumiem vai tie ir būtiski samazinājušies saistībā ar valstī izsludinātu ārkārtējo situāciju no 2021. gada 11. oktobra līdz 2022. gada 11. janvārim un kuri nesaņem valsts atbalstu, izstrādāti  jauni saistošie noteikumi, kuri vienkāršos pašvaldības pabalsta krīzes situācijā piešķiršanas un saņemšanas kārtību

Saistošie noteikumi nosaka krīzes pabalsta  apmēru, pieprasīšanas un piešķiršanas kārtību, kā arī personas, kurām ir tiesības saņemt šo pabalstu. Mājsaimniecība varēs saņemt atbalstu, ja kopējie ienākumi nepārsniegs trūcīgas mājsaimniecības ienākumu slieksni un tiks konstatēts, ka ienākumi ir būtiski ir samazinājušies vai zuduši no tās gribas neatkarīgu apstākļu saistībā ar "Covid–19" izplatību izsludinātās ārkārtējās situācijas dēļ.

Noteikumos konkretizēts pabalsta apmērs – vienai personai mājsaimniecībā tas noteikts 150 eiro apmērā, bet ne vairāk kā 500 eiro vienai ģimenei mēnesī. Pabalstu piešķirs par kalendāro mēnesi, kurā pabalsts tiks pieprasīts.

Lai saņemtu krīzes pabalstu, jāvēršas ar iesniegumu Sociālajā dienestā, pievienojot dokumentus, kas apliecina krīzes situāciju. Sociālais dienests var pieprasīt papildu informāciju un dokumentus par krīzes situācijas apstākļiem, kas nepieciešama lēmuma pieņemšanai.
Pabalstu nepiešķir personai mājsaimniecībā, kurai jau piešķirts dīkstāves atbalsts vai cita veida valsts atbalsts sakarā ar "Covid–19" izplatību izsludināto ārkārtējo situāciju, personai, kura jau saņem bezdarbnieka pabalstu vai valsts vecuma vai invaliditātes pensiju vai kura izbeigusi darba tiesiskās attiecības uz personīga uzteikuma pamata.

Līdz ar šo noteikumu spēkā stāšanos zaudēs spēku  Liepājas pilsētas domes 2021. gada 18. februāra saistošie noteikumi “Par Liepājas pilsētas pašvaldības pabalstu krīzes situācijā ārkārtējās situācijas laikā sakarā ar "Covid–19" izplatību”.

Pabalsta krīzes situācijā izmaksai Sociālā dienesta budžetā vēl 2021. gadā ieplānoti 42 000 eiro.

Saistošie noteikumi stāsies spēkā pēc apstiprināšanas Liepājas valstspilsētas domes sēdē, publicēšanas oficiālajā izdevumā "Latvijas Vēstnesis", Liepājas valstspilsētas pašvaldības tīmekļa vietnē www.liepaja.lv.