Ar nākamā gada 1.martu Liepājas Universitāte (LiepU) tiks reorganizēta, to pievienojot Rīgas Tehniskajai universitātei (RTU) kā atsevišķu struktūrvienību, otrdien nolēma valdība, ziņo aģentūra LETA.

LiepU integrācija RTU nodrošinās racionālāku esošo resursu, tajā skaitā valsts budžeta izmantošanu, kā arī šis risinājums nodrošina plašākas attīstītības iespējas, īpaši piesaistot finansējumu attīstības un investīciju projektiem, pārliecināta Izglītības un zinātnes ministrija (IZM).

Pēc LiepU reorganizācijas plānots, ka RTU pārņems un nodrošinās LiepU akreditētajos studiju virzienos ietilpstošo studiju programmu īstenošanu, kā arī darba tiesiskās attiecības, nodrošinot vienlīdzīgus principus darba samaksas, darba slodzes un sociālo garantiju piešķiršanā.

Rīkojumu projekts arī paredz, ka studējošajiem, kas būs noslēguši studiju līgumus un uzsākuši studijas līdz 2024.gada 29.februārim, visā studiju laikā, ja studijas netiek pārtrauktas, tiks saglabāti studiju nosacījumi atbilstoši noslēgtajiem studiju līgumiem, ja vien studiju līgumu puses nevienojas par grozījumiem.

Tāpat RTU būs jāpārņem saistības, ko LiepU uzņēmusies, kā arī piecus LiepU nekustāmos īpašumus.

Reorganizācijas procesa laikā, saskaņojot ar LiepU reorganizācijas komisiju, RTU par saviem finanšu līdzekļiem varēs veikt nepieciešamo auditu LiepU, tai skaitā piesaistot ārpakalpojuma audita sniedzēju.

Mēneša laikā pēc tam, kad valdība apstiprinās rīkojumu, IZM būs jāizveido LiepU reorganizācijas komisiju, iekļaujot tajā IZM, LiepU, RTU, kā arī LiepU studentu pašpārvaldes un RTU studējošo pašpārvaldes pārstāvjus, kā arī universitāšu arodorganizāciju pārstāvjus.

Rīkojuma projektā noteikts, ka komisijai līdz šī gada 31.augustam jāsastāda un jāiesniedz izglītības un zinātnes ministram apstiprināšanai LiepU reorganizācijas plāns, savukārt līdz 2024.gada 29.februārim jānodrošina LiepU finanšu līdzekļu, bilancē esošās kustamās mantas, lietvedības un arhīva nodošanu RTU. Komisijai tāpat tiks uzdots nekavējoties informēt IZM turpmākajai rīcībai, ja veidojas riski LiepU reorganizācijas plāna neizpildei.

Paredzēts, ka ar LiepU reorganizāciju saistītos izdevumus segs no IZM budžeta programmas "Augstākā izglītība" paredzētajiem līdzekļiem.

Lai nodrošinātu pēc LiepU reogranizācijas RTU struktūrā, abu augstskolu pētniecības un attīstības, kā arī studiju kapacitātes kāpināšanu, LiepU paredzēti ne mazāk kā 10 871 594 eiro, tai skaitā nepārsniedzot Atveseļošanās fonda finansējumu 9 980 613 eiro apmērā un valsts budžeta līdzfinansējumu 890 981 eiro apmērā. Īstenošanas noteikumu saskaņošanas procesā iespējams minētās reorganizācijas finansējumu abu augstskolu pētniecības un attīstības, kā arī studijas kapacitātes kāpināšanai līdz 11 871 594 eiro.

Lai nodrošinātu papildu finansējumu izglītības un pētniecības attīstībai, administratīvo un studiju procesu integrācijai, informācijas sistēmu un citu digitālo resursu savietošanai, RTU un LiepU būs jāsagatavo un jāiesniedz ministrijā institucionālās konsolidācijas plāns.

Veicot risku izvērtēšanu, IZM konstatējusi iespējamu risku, ka LiepU varētu neizpildīt lielāko daļu no noteiktajām prasībām lietišķo zinātņu universitātes tipam, tādējādi potenciāli radot nelabvēlīgas sekas universitātei un tās studējošajiem.

IZM norādīja, ka, ja netiks veikts savlaicīgs reorganizācijas process, kas dod iespēju turpināt LiepU darbību citas augstskolas sastāvā, pastāvot risks 2024.gadā pieņemt lēmumu par LiepU likvidāciju, nododot studiju programmu īstenošanu citai augstskolai.

Ar LiepU reorganizāciju būs pozitīva ietekme uz tautsaimniecību, jo samazināsies studiju programmu īstenošanas administratīvais slogs, tiks pārskatīts jautājums par studiju programmu dublēšanās novēršanu, samazināsies valsts pārvaldes administratīvais slogs, kā arī būs iespējams mobilizēt ierobežotos resursus, tos efektīvāk izlietojot optimālā nepieciešamo speciālistu skaita sagatavošanai, it īpaši Kurzemes reģionā, uzskaitīja IZM.

Nepieciešamību pēc LiepU reorganizācijas ministrija pamato arī ar universitātes iegūto "salīdzinoši zemo" vērtējumu zinātnisko institūciju starptautiskajā zinātniskajā izvērtējumā - universitātes vidēji svērtais vērtējums bijis divas balles no piecām. Tas liedz pretendēt uz zinātnes bāzes finansējumu, kas ierobežo pieeju pie būtiskiem ieguldījumiem LiepU zinātniskās darbības attīstībā.

IZM arī vērsa uzmanību uz to, ka 2021.gadā LiepU kopējais finansējums zinātnei veidoja 913 692 eiro jeb tikai 15% no universitātes kopējā finansējuma ar vienu no lielākajiem īpatsvariem tieši zinātnes bāzes finansējumam kopējā zinātnes ieņēmumu struktūrā. "Tas parāda LiepU limitētās iespējas pilnvērtīgā apmērā piesaistīt pētniecības projektus no citām programmām," pārliecināta ministrija. Tāpat norādīts uz ierobežotām iespējām pētniecības un attīstības projektu piesaistē, ko apliecinot rezultāti Eiropas Savienības Pētniecības un inovāciju pamatprogrammās "Apvārsnis 2020" un "Apvārsnis Eiropa" ar tikai dažiem šāda veida projektiem, kā arī pāris fundamentālo un lietišķo pētījumu projektu grantiem.

Diskusijas par LiepU reorganizāciju aizsākās jau 2022.gada sākumā, parakstot nodomu protokolu par kopīgu darbu pie LiepU reorganizācijas modeļa izstrādes.

Pagājušā gada novembrī pēc IZM pieprasījuma izvēlēties konsolidācijas vadošo juridisko partneri LiepU padome lēma par to noteikt RTU, ko konsekventi atbalstīja arī IZM, savukārt universitātes Satversme un senāts lēma par LiepU attīstību juridiskā partnerībā ar Latvijas Universitāti (LU). Būtisks nosacījums šajā sarunu procesā bija trīs zinātnes universitāšu iesaiste LiepU attīstībā, izprotot, ka juridiskais partneris var būt tikai viena zinātnes universitāte, kam LiepU tiktu nodota struktūrvienības vai iestādes statusā, savukārt citas zinātnes universitātes iesaistītos LiepU pārvaldībā uz līguma pamata.

Šā gada 17.aprīlī LU padome informēja, ka neatbalsta IZM virzīto valdības rīkojuma projektu, kas paredz LiepU pievienošanu RTU, jo LU un LiepU stratēģiskās specializācijas ir savstarpēji visatbilstošākās.

Savukārt 25.aprīlī RTU padome informēja, ka, ņemot vērā neviennozīmīgo konsolidācijas procesā iesaistīto partneru redzējumu par LiepU attīstību, neredz iespēju turpināt atbalstīt ieceri LiepU pievienot struktūrvienības statusā. Šajā kontekstā LiepU padome 28.aprīļa sēdē atbalstīja LiepU turpmāko attīstību sadarbībā ar LU, attīstot un saglabājot LiepU nesadalītu studiju programmu un zinātnes darbības īstenošanā. Savukārt sarunās šī gada 9.maijā IZM pauda kategorisku viedokli, iebilstot pret LiepU reorganizāciju sadarbībā ar LU.

Ņemot vērā IZM kategorisko nostāju, tika izvērtēti potenciālie scenāriji, tajā skaitā atgriezties pie sarunām ar RTU. RTU publiski informēja par savu nostāju, ka ir iespējams diskutēt par jaunu sadarbības variantu, kas paredz LiepU integrāciju struktūrvienības statusā RTU bez LU iesaistes pie nosacījuma, ja to atbalsta LiepU padome un senāts.

Kā vēstīts, pagājušā gada 24.februārī tika parakstīts sešpusējs nodomu protokols par LiepU reorganizācijas sākšanu, kas paredzēja radīt pilnīgi jauna un Latvijā vēl nebijuša modeļa universitāti, vienlaikus saglabājot tās identitāti un autonomiju.

Nodomu protokolā ir noteikti vairāki būtiski mērķi. Viens no tiem ir LiepU stiprināt un attīstīt humanitāro zinātņu, tostarp mākslas, inženierzinātņu, sociālo zinātņu studiju, jo īpaši pedagoģijas, kā arī veselības zinātņu programmas Latvijas un primāri Kurzemes reģiona vajadzību nodrošināšanai. Tāpat mērķis ir minēto studiju programmu un zinātniskās darbības attīstīšanu veikt zinātnes universitāšu ekosistēmā, iesaistot LU, RSU un RTU LiepU akadēmisko un zinātnisko procesu pārvaldībā un īstenošanā.

Kā trešais mērķis ir noteikts saglabāt LiepU identitāti un autonomiju tās darbības īstenošanā.