Liepājas kopējais 2019.gada budžets pēc grozījumiem, ko deputāti apstiprināja pastāvīgajā Finanšu komitejā, sasniegs 110 704 032 eiro.

Balsošanā atturējās vienīgi Gaļina Skorobogatova, pamatojot savu nostāju ar to, ka visi dokumenti atsūtīti tikai iepriekšējās dienas vakarpusē, nevis divas dienas iepriekš, kā noteicis likums, un viņa nav paguvusi ar tiem pilnībā iepazīties. Vicemērs Gunārs Ansiņš gan bilda, ka pēc Budžeta komisijā pārrunātajiem precizējumiem nekādas citas izmaiņas nav notikušas, un deputāte šajā komisijā bijusi klāt.

Ar grozījumiem 2019.gada budžetā deputātus iepazīstināja pašvaldības Finanšu pārvaldes vadītāja Evija Kalveniece.

Pašvaldības budžets uzturēšanas izdevumiem tika apstiprināts jau 2018.gada 20.decembrī pirms valsts budžeta apstiprināšanas un līdzekļu atlikuma precizēšanas uz 2019.gada 1.janvāri, tāpēc nepieciešams veikt grozījumus saistošajos noteikumos "Par Liepājas pilsētas pašvaldības budžetu 2019.gadam", lai nodrošinātu finansējumu  attīstības budžetam un veiktu precizējumus ieņēmumos saskaņā ar Finanšu ministrijas 2018.gada 18.decembra rīkojumu "Par valsts pagaidu budžetu 2019.gadam".

Grozījumi budžeta ieņēmumos, t.sk. valsts finansējums, plānoti 4 700 875 eiro,
9752 eiro – papildus mērķdotācija speciālajām izglītības iestādēm;
177 860 eiro – izglītības iestāžu mācību līdzekļu iegādei;
16 592 eiro – Reģionālā metodiskā centra un pedagogu tālākizglītības centra darbības nodrošināšanai Liepājas Valsts 1.ģimnāzijā;
1400 eiro – projektam "Akordeona iegāde Liepājas pilsētas 2.mūzikas skolai";
47 000 eiro – Latvijas valsts simtgades svinību reģionālajai programmai;
58 882 eiro – Eiroparlamenta vēlēšanu nodrošināšanai;
133 203 eiro – finansējums projektam "Kurzeme visiem";
5929 eiro – finansējums projektam "Tehniskā palīdzība integrēto teritoriju investīciju projektu iesniegumu atlases nodrošināšanai  Liepājā";
125 423 eiro – finansējums projektam "Liepāja.Vesels.Aktīvs.Laimīgs";
32 453 eiro – finansējums projektam "Energoefektivitātes paaugstināšana stadiona "Daugava" ģērbtuvju ēkās Liepājā";
2 403 645 eiro – finansējums projektam "Dienvidkurzemes piekrastes mantojums cauri gadsimtiem";
1 300 000 eiro – finansējums projektam "Energoefektivitātes paaugstināšana Liepājas pilsētas pašvaldības ēkā Peldu ielā 5";
475 958 eiro – finansējums projektam "Degradēto teritoriju revitalizācija un uzņēmējdarbības pamatfunkciju izveide kūrorta zonā Peldu ielā – 1.kārta";
4906 eiro – finansējums projektam "Pamatinfrastruktūras nodrošināšana uzņēmējdarbības veikšanai revitalizējot degradētās teritorijas" (Vētru iela);
Finansējuma samazinājums 57 914 eiro plānots projektam "Degradēto teritoriju revitalizācija uzņēmējdarbības vajadzībām (Vecā ostmala)".
Atbilstoši rīkojuma “Par valsts pagaidu budžetu 2019.gadam” pielikumiem, ieņēmumu samazinājums plānots:
•mērķdotācijām pašvaldību tautas mākslas kolektīvu vadītāju darba samaksai – 3538 eiro;
•Kultūras ministrijas finansējumam programmai "Latvijas skolas soma" – 882 eiro;
•Kultūras ministrijas budžeta programmai – mūzikas un mākslas skolu pedagogu darba samaksai – 2249 eiro;
•Izglītības ministrijas budžeta programmai – sporta programmu pedagogu darba samaksai – 27 545 eiro.

PAMATBUDŽETA IEŅĒMUMI – 3 593 486 eiro:
4 033 478 eiro – papildu speciālā dotācija un dotācija no finanšu izlīdzināšanas fonda.
Ieņēmumu samazinājums tiek plānots ieņēmumiem no iedzīvotāju ieņēmumu nodokļa – 439 992 eiro apmērā.
MAKSAS PAKALPOJUMI – plānoto ieņēmumu samazinājums par 5746 eiro ņemot vērā iestāžu atlikumus.
ĪPAŠIEM MĒRĶIEM – kārtējā gadā tiek plānoti papildu ieņēmumi 118 467 eiro apmērā.
ZIEDOJUMIEM, DĀVINĀJUMIEM plānots kārtējā gada ieņēmumu samazinājums par 7623 eiro.
3.Tiek plānota kredīta resursu piesaiste 1 027 871 eiro apmērā ES struktūrfondu līdzfinansēto projektu priekšfinansējumam un līdzfinansējumam.   
4. Budžeta līdzekļu atlikums uz gada sākumu tiek precizēts un palielināts par 5 521 310 eiro.
Budžeta projekts institūciju attīstībai nodrošina pilsētas stratēģiskās attīstības plānošanas dokumentu īstenošanu un rezultātu sasniegšanu.
Valsts mērķdotācijas izdevumos tiek novirzītas atbilstoši konkrētam mērķim.

No pamatbudžeta līdzekļiem, izvērtējot iespējas un prioritātes, nodrošināts papildu finansējums uz attīstību vērstiem projektiem, pasākumiem un iegādēm 5,7 mlj. eiro apmērā, t.sk. – ES struktūrfondu līdzfinansēto projektu priekšfinansējuma un līdzfinansējuma nodrošināšanai.

Nozīmīgākās ieceres saistībā ar pilsētas attīstības plānošanas dokumentiem:
•grants seguma ielu atjaunošana – 200 000 eiro
•iekškvartālu asfaltēšana – 300 000 eiro
•pilsētas lietusūdens novadīšanas sistēmas tālāka attīstība – 707 200 eiro
•ietvju izbūve un atjaunošana 150 000 eiro
•satiksmes infrastruktūras un drošības uzlabojumi 137 500 eiro
•jaunu lidojumu veicināšanas programma – 100 000 eiro
•muzeja krājumu glabātuves izveide – 188 500 eiro
•Liepājas reģionālā tūrisma biroja telpu paplašināšana un iekārtošana – 35 000 eiro
•skaņu ierakstu (režijas) studijas, fonotēkas un literārās akadēmijas izveide “Lielajā Dzintarā” – 90 364 eiro
•izglītības kvalitātes paaugstināšana – 40 000 eiro
•līdzfinansējums mikrorajonu pagalmu labiekārtošanai – 180 620 eiro
•līdzfinansējums kultūras pieminekļu saglabāšanai – 289 493 eiro
•lokālplānojuma izstrāde dzīvnieku kapsētas izveidei – 20 000 eiro

Papildu pašvaldības institūciju uzturēšanas izdevumiem no pamatbudžeta atlikuma novirzīti 1,7 mlj.eiro, t.sk.
•pirmsskolas izglītības iestāžu bērnu ēdināšanas izmaksu pieauguma segšanai – 202 850 eiro
•izmaksām, kas saistītas ar atsevišķu izglītības iestāžu pievienošanu SIA “Liepājas enerģija” siltumtīklam – 42 679 eiro
•izglītības iestāžu remontdarbiem un pārcelšanās izmaksu segšanai – 115 709 eiro

•pludmales un kāpu zonas uzkopšanai, glābšanas stacijas uzturēšanai, jaunu puķu trauku iegādei un uzstādīšanai renovētajā Lielās ielas posmā – 126 900 eiro
•norēķiniem ar sabiedriskā transporta pakalpojumu sniedzējiem sakarā ar izmaksu kāpumu – 336 304 eiro

Pašvaldības pamatbudžets kopā ar finansēšanas daļu palielinās par 14 837 796 eiro t.sk. valsts mērķdotāciju un transfertu ieņēmumi – 4 700 875 eiro, pašvaldības ieņēmumi – 3593486 eiro maksas pakalpojumu ieņēmumi – 5746 eiro, līdzekļu atlikums uz gada sākumu – 5 521 310 eiro, aizņēmumi – 1 027 871 eiro.

Speciālais budžets kopā ar atlikumu uz gada sākumu pieaug par 1 310 267 eiro, ziedojumiem, dāvinājumiem kopā ar atlikumu tiek plānots izdevumu palielinājums par 13 693 eiro.