Lai mazinātu valstī sociālo nevienlīdzību, no 1.jūlija Liepājā, tāpat kā visās Latvijas pašvaldībās, stājas spēkā vienoti nosacījumi mājokļa pabalsta saņemšanai. Mājokļa pabalsta piešķiršanas kārtību turpmāk noteiks Ministru kabineta "Noteikumi par mājsaimniecības materiālās situācijas izvērtēšanu un sociālā palīdzības saņemšanu", informē Liepājas domes Sociālā dienesta sabiedrisko attiecību speciāliste Gunta Jākobsone.

Lai saņemtu mājokļa pabalstu, vispirms nepieciešams noteikt atbilstību trūcīgas vai maznodrošinātas mājsaimniecības statusam, kuru var piešķirt uz trīs vai sešiem mēnešiem. Par šo laiku var tikt aprēķināts arī mājokļa pabalsts.

Mājokļa pabalstu var pieprasīt persona, kura dzīvo īpašumā esošā vai īrētā mājoklī un tur  deklarējusi savu dzīves vietu. Ja mājoklis tiek īrēts, ir jābūt noslēgtam īres līgumam par nekustamā īpašuma lietošanu.

Mājokļa pabalsta aprēķinā turpmāk tiks ņemti vērā šādi izdevumi: par dzīvojamās telpas lietošanu (īres maksa, izdevumi par obligāti veicamajām pārvaldīšanas darbībām); par pakalpojumiem, kas saistīti ar dzīvojamās telpas lietošanu (siltumenerģija apkures un karstā ūdens nodrošināšanai, elektroenerģija, ūdens, dabasgāze, kanalizācijas vai asenizācijas nodrošināšana, sadzīves atkritumu apsaimniekošana), ja tie nav ietverti īres maksā vai nepieciešamajos izdevumos par obligāti veicamajām pārvaldīšanas darbībām; ar telekomunikāciju pakalpojumiem un internetu saistītos izdevumus, kā arī izdevumus par ūdens skaitītāju uzstādīšanu un verifikāciju.

Mājokļa pabalsta apmēru aprēķinās kā starpību starp garantētā minimālā ienākuma (GMI) sliekšņu summu mājsaimniecībai, faktiskajiem izdevumiem un mājsaimniecības kopējiem ienākumiem, izmantojot MK noteikumos noteikto formulu.

Mājokļa  pabalstu izmaksās ne retāk kā reizi trijos mēnešos, izņemot mājokļa pabalstu cietā kurināmā iegādei, kuru var izmaksāt vienā vai vairākās reizēs kalendārajā gadā. Pabalstu pārskaitīs apsaimniekotājam vai komunālo pakalpojumu sniedzējiem, vai arī uz iesniedzēja norādīto kredītiestādes maksājumu vai pasta norēķinu sistēmas kontu.  

Kā noteikts Sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības likumā, pašvaldība saistošajos noteikumos var paredzēt labvēlīgākus nosacījumus mājokļa pabalsta izdevumu pozīcijām, noteikt koeficientu GMI sliekšņu summai mājsaimniecībai un mājsaimniecību veidus, kuriem tiek piemērots koeficients mājokļa pabalsta apmēra aprēķināšanai. Tāpēc tuvāko mēnešu laikā pēc jauno mājokļa pabalsta nosacījumu ieviešanas pašvaldībā vēl tiks vērtēts izmaksu apjoms un iespējas, kā paplašināt mājokļa pabalsta saņēmēju loku.

Lai saņemtu sociālo palīdzību un izvērtētu mājsaimniecības atbilstību trūcīgas vai maznodrošinātas mājsaimniecības statusam, vienai no mājsaimniecības personām nepieciešams vērsties Sociālajā dienestā un iesniegt:
– iesniegumu, kuru parakstījušas mājsaimniecības pilngadīgās personas;
– darba devēja izziņu par darba samaksu par pilniem pēdējiem trim kalendāra mēnešiem par katru darba ņēmēju mājsaimniecībā;
– izziņu par ienākumiem no saimnieciskās darbības par pilniem pēdējiem trim kalendāra mēnešiem par katru saimnieciskās darbības veicēju mājsaimniecībā;
– visu mājsaimniecībā esošo personu kredītiestāžu vai pasta norēķinu sistēmas kontu pārskatus par pilniem pēdējiem trim kalendāra mēnešiem;
– dokumentus, kas apliecina neregulāra rakstura ienākumus un saņemtos maksājumus par 12 kalendāra mēnešu periodu pirms iesnieguma iesniegšanas;
– dokumentus mājokļa pabalsta aprēķināšanai, kas apliecina ar mājokļa lietošanu saistītus izdevumus, kā arī uzrāda mājokļa lietošanu apliecinošus dokumentus (piemēram, īres līgumu);
– citus dokumentus, ja tas ir nepieciešams lēmuma pieņemšanai.

Atgādinām, ka Liepājas pilsētas domes Sociālais dienests pieņem klientus pēc iepriekšēja pieraksta. Konsultēties par pabalstu saņemšanas iespējām un veikt pierakstu Sociālās palīdzības daļā iespējams telefoniski darba laikā:
634 89652, 634 89655, Karostas iedzīvotājiem 634 56185, Velnciema iedzīvotājiem 634 26044.