Liepājas pilsētas domes Sociālā dienesta Sociālā darba daļa jau divdesmito gadu īsteno sociālā darba pakalpojumu – šo gadu laikā sociālā darbinieka atbalsts sniegts kopumā vairāk nekā 8000 ģimenēm gan ar bērniem, gan ar pilngadīgām personām, informē sabiedrisko attiecību speciāliste Gunta Jākobsone.

2003.gada 10.jūlijā, kad tika reorganizēts Sociālās palīdzības centrs un ar Domes lēmumu izveidots tagadējais Liepājas pilsētas Domes Sociālais dienests, no jauna izveidoja arī Ģimenes atbalsta daļu (šobrīd Sociālā darba daļa). Šo divdesmit gadu laikā Sociālā darba daļā sociālā darba pakalpojuma saņemšanai pirmreizēji reģistrēta 8581 ģimene, no kurām 5370 ģimenes ar bērniem un 3211 ģimenes ar pilngadīgām personām.

Lai gan pēdējo trīs gadu laikā vērojama tendence samazināties ģimeņu skaitam, kuras pirmreizēji vēršas pēc palīdzības Sociālā darba daļā, tomēr problēmas ir salīdzinoši smagākas un prasa apjomīgākus risinājumus.

Sociālā darba pakalpojumu šobrīd Liepājā saņem vairāk nekā 400 liepājnieku ģimenes. Sociālā darba daļas darbinieki, ikdienā veicot sociālo darbu ar ģimenēm, izstrādā sadarbības plānu, starpinstitucionālajā sadarbībā iesaistot izglītības iestādes, Bāriņtiesu, policiju, psihologus un citus pakalpojumu sniedzējus. Palīdzot ģimenei risināt sociālās problēmas, sociālais darbinieks sadarbībā ar ģimeni veic ģimenes resursu izvērtēšanu un piesaista Liepājas pašvaldībā pieejamos sociālos pakalpojumu un sociālo palīdzību.

Šobrīd Sociālā darba daļā strādā 22 darbinieki, no kuriem 17 strādā ar ģimenēm ar bērniem , bet divi – ar pilngadīgām personām sociālo problēmu risināšanai. Sociālā darba mērķis ir palīdzēt personai vai ģimenei noteikt, atrisināt vai mazināt sociālās problēmas, attīstot pašas personas resursus un iesaistot atbalsta sistēmas. Tas nozīmē – arī mazināt multiplās problēmas ģimenēm ar bērniem un jauniešiem, veicinot ģimeņu sociālo iekļaušanos.

“Esam gandarīti, ka pašvaldībā pēc izmēģinājumprojekta “ Mentora pakalpojums sociālā riska jauniešiem” no 2020. gada septembra līdz 2022. gada jūnijam, ko īstenoja Sociālā darba daļas darbinieki sadarbībā ar jauniešu organizāciju YOU+, Sociālā dienestā tika ieviests Mentora pakalpojums jauniešiem” , uzsver Sociālā dienesta direktore Diana Mejere.

Kā informē Sociālā darba daļas vadītāja Anita Segliņa, sociālais darbs tiek veikts ar ģimenēm, kurās ir bērni no dzimšanas līdz 18 gadu vecumam un kurās ir multiplas problēmas. Tās ir ilgstošas problēmas, kas saistītas ar alkohola vai citu psihoaktīvo vielu lietošanu, garīga rakstura traucējumiem, pamatvajadzību nodrošināšanas grūtībām, nabadzību vai ģimeni krīzes situācijā. Savukārt sociālais darbs ar pilngadīgām personām notiek krīzes situācijā un galvenokārt vērsts uz situācijas izvērtēšanu un pakalpojumu piesaisti .

Sociālo darbinieku darba pamatā ir gadījumu vadīšana, kurā uzmanība galvenokārt tiek vērsta uz situācijas izvērtēšanu un pakalpojuma piesaisti, kas notiek sadarbībā ar ģimeni un ir saprotama ģimenei. Taču var būt arī ātra reaģēšana akūta apdraudējuma vai vardarbības situāciju gadījumos, sadarbībā ar citām institūcijām.

Sadarbība ar ģimenēm notiek vairākos posmos – sākot no vienošanos un sākotnējo izvērtēšanu, beidzot ar ģimenes locekļu grūtību un resursu izvērtēšanu, sadarbības plāna izveidi, vienojoties arī par veicamajiem uzdevumiem. Sociālā gadījuma vadīšanas ilgums ir atkarīgs no sociālām problēmām ģimenē un ģimenes iesaistīšanos to risināšanā.

“Sociālais darbinieks, izmantojot daudzveidīgas metodes, var palīdzēt izvērtēt, plānot un meklēt jaunus problēmu risināšanas veidus. Mēs ar klientu sadarbojamies, vienojamies un dalāmies savā redzējumā par iespējām, kas var cilvēkam palīdzēt” , sociālā darba būtību skaidro Anita Segliņa.

Sociālie darbinieki piedalās lietu skatīšanā bāriņtiesu un tiesu sēdēs, sniedzot atzinumus un informāciju par sociālo situāciju ģimenē.

Sociālā darba daļas darbinieki regulāri papildina zināšanas un profesionālo kvalifikāciju – desmit darbinieki apguvuši metodiku "Sociālais darbs ģimenēm ar bērniem" ESF projekta “Profesionāla sociālā darba attīstība pašvaldībās” ietvaros.

Sociālajā dienestā, kas atrodas E.Veidenbauma ielā 3, pēc palīdzības var vērsties ikviens pilsētas iedzīvotājs – ģimenes ar bērniem vai pilngadīgas personas, kuras nonākušas krīzes situācijā vai vēlas saņemt sociālā darbinieka atbalstu. Ar Sociālā darba daļu iespējams sazināties pa tālruni 63489682.