Domes deputāti ceturtdien, 17.februārī, nolēma pilnveidot bijušās rūpnīcas "Liepājas metalurgs" teritorijas lokālplānojuma un vides pārskata projektu (redakciju). Pēc pilnveidotās redakcijas sagatavošanas tā tiks nodota vēl vienai publiskajai apspriešanai un institūciju atzinumu saņemšanai. Par to sabiedrība tiks informēta papildus, ziņo Būvvaldes sabiedrisko attiecību speciālists Aigars Štāls.

Izvērtējot saņemtos atzinumus un priekšlikumus par lokālplānojuma 1. redakciju, Liepājas pilsētas būvvalde ir secinājusi, ka nepieciešams veikt lokālplānojuma pilnveidošanu – precizēt ielu sarkanās līnijas un to šķērsprofilus,  precizēt tauvas joslā plānoto izmantošanu, kā arī veikt citus labojumus un papildinājumus Teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumos (TIAN) un grafiskajā daļā.

Atbilstoši precizējumiem lokālplānojuma redakcijā, ir nepieciešams veikt attiecīgus labojumus arī Vides pārskata projekta vērtējumā.

Lokālplānojuma 1. redakcijas un Vides pārskata publiskā apspriešana notika no 2021.gada 22.novembra līdz šā gada 2.janvārim.

Ir saņemti visu institūciju atzinumi, tajos sniegti gan pozitīvi vērtējumi, kuros institūcijas neiebilst par izstrādāto redakciju, gan tādi, kuros norādīts uz nepieciešamiem labojumiem un precizējumiem.

Lokālplānojuma pilnveidotās redakcijas izstrādes procesā tiks nodrošināta sabiedrības līdzdalība un iespējas iepazīties ar visiem plānošanas dokumenta materiāliem – gan Teritorijas attīstības plānošanas informācijas sistēmā (TAPIS), gan Valsts vienotajā ģeotelpiskās informācijas portālā www.geolatvija.lv, gan pašvaldības mājaslapā www.liepaja.lv sadaļās  "Lokālplānojumi" un "Publiskās apspriešanas", gan klātienē - pašvaldības iestāžu ēkā Peldu ielā 5.

Lokālplānojuma redakcija paredz grozīt Liepājas pilsētas teritorijas plānojumu bijušās rūpnīcas "Liepājas metalurgs" teritorijai, kuras kopējā platība ir 202 ha plaša.