Ceturtdien, 11. oktobrī, domes sēdē, visiem 15 deputātiem balsojot "par", Liepājas 2018. gada budžetā apstiprināti grozījumi 4,9 milj. eiro apmērā.

Kopējais pašvaldības gada budžets tagad ir 117,85 milj. eiro. Grozījumi bija nepieciešami, lai sadalītu piešķirtās valsts mērķdotācijas pedagogu atlīdzībai, nodrošinātu finansējumu ES struktūrfondu līdzfinansēto projektu īstenošanai un segtu aktuālos izdevumus, informē pašvaldības Sabiedrisko attiecību un mārketinga daļa.

Papildu pamatbudžeta ieņēmumi kopā plānoti 2 058 402 eiro apmērā, tai skaitā valsts finansējums 669 748 eiro, 161 059 eiro iedzīvotāju ienākumu nodokļa ieskaitījums par 2017. gadu un 977 960 eiro nekustamā īpašuma nodokļa pārpilde. Valsts mērķdotācijas tiek novirzītas atbilstoši konkrētam mērķim un no pamatbudžeta līdzekļiem, izvērtējot iespējas un prioritātes, nodrošināts papildu finansējums uz attīstību vērstiem projektiem, pasākumiem un iegādēm.

Izglītības nozarē kopumā izdevumi palielināti par 1 593 432 eiro, tai skaitā 48,5 tūkstoši eiro atvēlēti pedagogu algu nodrošināšanai, 41 868 eiro paredzēti ēdināšanas pakalpojumu nodrošināšanai  pirmsskolas izglītības iestādēs, 38 969 eiro – samaksai par privāto pirmsskolas izglītības iestāžu pakalpojumiem, 94 702 eiro – norēķiniem par citu pašvaldību sniegtajiem izglītības pakalpojumiem un vislielākā summa – 1 338 304 eiro – atvēlēti ES struktūrfondu līdzfinansēto projektu īstenošanai, t.sk. Liepājas vispārizglītojošo skolu modernizācijai.

Tāpat budžeta grozījumos paredzēts 17 500 eiro finansējums projektu "Kurzeme visiem" un "Sociālo pakalpojumu atbalsta sistēmas pilnveide" priekšfinansējumam.

Vairāk nekā 2,6 milj. eiro atvēlēti pilsētas ekonomiskās darbības nodrošināšanai un dažādu ekonomiskās dzīves uzlabojošu projektu realizācijai. 1 714 353 eiro piešķirti projekta "Grīzupes ielas pārbūve posmā no pilsētas robežas līdz Cukura ielas aplim" īstenošanai, 465 679 eiro projektam "Uzņēmējdarbības vides attīstība Liepājā, 2. kārta" un  271 122 eiro Liepājas lidostai sabiedriskas nozīmes pakalpojumu sniegšanai.

Deputāti atbalstīja 3000 eiro piešķiršanu bojājumu novēršanai dienesta viesnīcā Siļķu ielā 7, 6500 eiro projektam "Publisko aktīvās atpūtas laukumu atjaunošana Bernātos, 2. kārta", 9 524 eiro projektam "Energoefektivitātes paaugstināšana stadiona "Daugava" ģērbtuvju ēkās, Liepājā" un 75 327 dažādu sporta pasākumu atbalstam.

Papildu finansējums 143 765 eiro apmērā piešķirts pašvaldības neizīrēto dzīvokļu uzturēšanas izdevumiem un  pašvaldības īpašumu remontdarbiem. 9400 eiro atvēlēti Pašvaldības policijai retranslatora iegādei un 7922 eiro – elektromobiļu remontam.

Līdz ar to pašvaldības pamatbudžets kopā ar  finansēšanas daļu  palielinās par 4 897 278 eiro, t.sk. valsts budžets par 669 748 eiro, pamatbudžets par 4 215 227 eiro, maksas pakalpojumi par 12 303 eiro. Speciālais budžets samazināts par 307 993 eiro, jo izglītības iestāžu gada sākumā plānotie projekti tika atbalstīti tikai daļēji.