Piedāvājam iepazīties ar Apstādījumu uzraudzības komisijas 25. jūlija sēdes lēmumiem. Protokola izrakstu sagatavoja domes Sabiedrisko attiecību un mārketinga daļa.      

D A R B A  K Ā R T Ī B Ā
1.Par koku Kurzemes ielā 7.
2.Par koku apzāģēšanu Ozolu ielā.
3.Par kokiem Baterijas ielā 11/13.
4.Par koku izzāģēšanu Medņu ielā 7.
5.Par koka nozāģēšanu Oskara Kalpaka ielā 101.
6.Par 3 papeļu nozāģēšanu Atmodas bulvārī 11.
7.Par priedes nozāģēšanu Piestātnes ielā 7.
8.Par 2 egļu nozāģēšanu Ēdoles ielā 22.
9.Par koku ciršanu Dundagas ielā 3A.
10.Par koku apzāģēšanu Kūrmājas prospektā 11.
11.Par koku nozāģēšanu Roņu ielā 5.
12.Par zaru apzāģēšanu Dzintaru ielā.
13.Par koka nozāģēšanu Ģenerāļa Baloža ielā 6.
14.Par kalstošiem bērziem Ganību ielā.
15.Par koku ciršanu Laivinieku ielā 6.
16.Par nokaltuša koka nozāģēšanu Dzintaru ielā 26.
17.Par dižskābarža nozāģēšanu Uliha ielā 27.


1.Par koku Kurzemes ielā 7
Apstādījumu uzraudzības komisija saņēmusi iesniegumu, kurā lūgts novērtēt vai, iegādājoties ēku Kurzemes ielā 7, būs iespējams nozāģēt koku, kas aug pie tās un apdraud terasi.

Novērtējot situāciju dabā, konstatēts, ka ļoti tuvu ēkai aug divas liepas. Viena aug ielas pusē, otra – pagalma pusē, bet nedaudz tālāk aug vēl viena liepa, kurai var apzāģēt vainagu.

Šis īpašums atrodas Valsts nozīmes pilsētbūvniecības pieminekļa teritorijā – Liepājas pilsētas vēsturiskais centrs (Valsts aizsardzības Nr.7436) un saskaņā ar Ministru Kabineta 2012.gada 2.maija noteikumu Nr.309 "Noteikumi par koku ciršanu ārpus meža" 18.punktu, kas nosaka, ka pašvaldība koku ciršanas atļauju izsniedz pēc Valsts kultūras pieminekļu aizsardzības atzinuma saņemšanas.

Informēt, ka zemesgabalā Kurzemes ielā 7 ir pieļaujama divu liepu, kas aug ļoti tuvu ēkai, likvidācija. Pirms ciršanas atļaujas izsniegšanas pašvaldībai šo koku likvidācija jāsaskaņo ar Valsts kultūras pieminekļu aizsardzības inspekciju.

2.Par koku apzāģēšanu Ozolu ielā
Apstādījumu uzraudzības komisijai ir pārsūtīta e-pasta vēstule, kurā lūgts apzāģēt kokus, kas aug Ozolu ielā, posmā no Lauku ielas līdz Miera ielai, jo to zari traucē gājējiem.

Apsekojot minēto teritoriju dabā, konstatēts, ka koki (4 bērzi, 2 oši un liepa) aug veco ļaužu dzīvojamai mājai piederošajā zemesgabalā Ganību ielā 139/141 un 2016.gada 26.septembrī komisija ir apsekojusi kokus un šīs zemes īpašniekam (ociālais dienests) izsniegusi atļauju koku vainagu kopšanai.

Informēt, ka koku, kas aug Ozolu ielā, posmā no Miera ielas līdz Lauku ielai (kreisā pusē), zaru apzāģēšanu jāorganizē Liepājas Sociālā dienesta Veco ļaužu dzīvojamās mājas apsaimniekotājam, kam ir izsniegta arī atļauja koku kopšanai.

3.Par kokiem Baterijas ielā 11/13
Apstādījumu uzraudzības komisija saņēmusi iesniegumu, kurā lūgta atļauja nozāģēt kļavu, kas aug Baterijas ielā 11/13 un apzāģēt liepu.

Apsekojot minēto adresi, konstatēts, ka kļavai ir iztrupējis stumbrs un koks uzskatāms par bīstamu, bet liepai veicama vainaga pacelšana.

Atļaut organizēt kļavas, kas aug Baterijas ielā 11/13, nozāģēšanu un nepiemērot zaudējumu atlīdzību par dabas daudzveidības samazināšanu pilsētā saistībā ar šī koka likvidāciju un pie žoga augošajai liepai sakopt vainagu, darbu veikšanai pieaicinot arboristu.

4.Par koku izzāģēšanu Medņu ielā 7
Apstādījumu uzraudzības komisijai ir saņēmusi iesniegumu, kurā lūgts apsekot un atļaut izzāģēt potenciāli bīstamos kokus, kas atrodas zemesgabalā Medņu ielā 7.

Novērtējot teritoriju dabā un piedaloties zemesgabala īpašniekam, konstatēts, ka nekoptā teritorijā aug zirgkastaņas, papeles, kļavas, egles, bērzi un mazvērtīgi koki un krūmi, kuru celmu caurmērs nepārsniedz 20 cm. Tā kā zemesgabalā ir plānota būvniecība, saskaņā ar Ministru Kabineta 2012.gada 2.maija noteikumu Nr.309 "Noteikumi par koku ciršanu ārpus meža" 7.punktu, kurš nosaka, ja koku ciršana nepieciešama būvniecības īstenošanai un būvprojektā ir norādīti izcērtamie koki, izsniegtā būvatļauja uzskatāma par dokumentācijā norādīto koku ciršanas atļauju. Bez ciršanas atļaujas atļauts cirst kokus, kuru celma caurmērs ir mazāks par 20 cm.

Ieteikt izcirst mazvērtīgos kokus un krūmus, kas aug zemesgabalā Medņu ielā 7 un kuru celma caurmērs nepārsniedz 20 cm, bet pārējo koku, kas aug minētajā zemesgabalā, likvidāciju paredzēt būvprojektā.

5.Par koka nozāģēšanu Oskara Kalpaka ielā 101
Apstādījumu uzraudzības komisija saņēmusi nama apsaimniekotāja e-pasta vēstuli, kurā lūgta atļauja nozāģēt koku, kas aug pie daudzdzīvokļu dzīvojamā nama Oskara Kalpaka ielā 101, jo koks noēno dzīvokļus.

Atļaut organizēt kļavas, kas aug pie ēkas Oskara Kalpaka ielā 101, nozāģēšanu, koka ciršanu rakstiski saskaņojot ar šī nama dzīvokļu īpašniekiem un saņemot koka ciršana atļauju.

6.Par 3 papeļu nozāģēšanu Atmodas bulvārī 11
Apstādījumu uzraudzības komisija saņēmusi iesniegumu, kurā lūgta atļauja nozāģēt 3 papeles, kas aug Atmodas bulvārī 11, jo koki ir praktiski nokaltuši.

Apsekojot minēto adresi dabā, konstatēts, ka viena papele aug zemesgabalā Atmodas bulvārī 11, bet 2 papeles Atmodas bulvāra sarkanajās līnijās. Koki kvalificējami kā bīstami, jo novecojuši ar daudz nokaltušiem zariem vainagā. Divi kalstoši bērzi atrodas arī Atmodas bulvārī pie mikroautobusu gala pieturas un viens saliņā pretī veikalam.

1.Atļaut organizēt 1 papeles, kas aug zemesgabalā Atmodas bulvārī 11, nozāģēšanu un nepiemērot zaudējumu atlīdzību par šī koka likvidāciju.

2.Lūgt PI "Komunālā pārvalde" iekļaut 2 kalstošu papeļu, kas atrodas pie Atmodas bulvāra 11 un 3 kalstošu bērzu, kas atrodas Atmodas bulvārī, nozāģēšanu šā gada rudens/ziemas darbu plānā.

7.Par priedes nozāģēšanu Piestātnes ielā 7
Apstādījumu uzraudzības komisija saņēmusi iesniegumu, kurā lūgts nozāģēt priedi, kas atrodas Piestātnes ielā 7, jo koks ir nokaltis.

Novērtējot situāciju dabā, konstatēts, ka privātmājas zemesgabalā atrodas piecas priedes, no kurām viena ir pilnībā nokaltusi.

Atļaut organizēt nokaltušās priedes,  kas atrodas Piestātnes ielā 7, nozāģēšanu un nenoteikt zaudējumu atlīdzību par šī koka likvidēšanu.

8.Par 2 egļu nozāģēšanu Ēdoles ielā 22
Apstādījumu uzraudzības komisija ir saņēmusi iesniegumu, kurā lūgta atļauja nozāģēt 2 egles, kas aug Ēdoles ielā 22, jo koki ir izauguši ļoti lieli un stiprā vējā apdraud īpašumus.

Apsekojot teritoriju, konstatēts, ka minētajā zemesgabalā aug Eiropas lapegle ar stumbra apkārtmēru 2,0 m un parastā egle ar stumbra apkārtmēru 1,6 m.

Parastā egle nav piemērota pilsētas apstādījumiem un tā veido virspusēju sakņu sistēmu, kas koku padara nenoturīgu pret vēju.

Lapegles ir priežu dzimtas koki un veido dziļu un noturīgu sakņu sistēmu. Šis koks jaunībā ir zaudējis galotni, tāpēc attīstījušās konkurējošās galotnes, taču koks nav kvalificējams kā bīstams.

Ministru Kabineta 2012.gada 2.maija noteikumu Nr. 309 "Noteikumi par koku ciršanu ārpus meža" 23.punkts nosaka, ka zemes īpašniekam jāatlīdzina zaudējumu atlīdzība par dabas daudzveidības samazināšanu saistībā ar koku nociršanu pilsētas teritorijā. Savukārt šo noteikumu 1.pielikumā norādīti koku parametri, kurus pārsniedzot nepieciešams Dabas aizsardzības pārvaldes (DAP) atzinums pirms pašvaldība izsniedz ciršanas atļauju. Konkrētajā gadījumā DAP atzinums nepieciešams lapegles nociršanai, jo koks pārsniedz noteikumos noteikto apkārtmēru 1,9 m.

Zaudējumu atlīdzība par parastās egles nociršanu ir 92.89 EUR, ko aprēķina pēc formulas: Ø51cm: 0,702804 x 2 x 0,8 x 2 x 0,8 x 0,5.
1.Noteikt zaudējumu atlīdzību 92,89 EUR par parastās egles, kas aug Ēdoles ielā 22, nociršanu.

2.Atļaut organizēt parastās egles, kas aug zemesgabalā Ēdoles ielā 22, nozāģēšanu, pirms koka ciršanas zaudējumu atlīdzību 92,89 EUR iemaksājot Liepājas pilsētas Vides aizsardzības fondā (SEB Banka; konta Nr.LV50UNLA0051302501110) un saņemot koka ciršanas atļauju.

3.Lūgt Dabas aizsardzības pārvaldes atzinumu Eiropas lapegles (Larix decidua) ar stumbra apkārtmēru 2 m, kas aug Ēdoles ielā 22, ciršanai. Jautājumu par lapegles nociršanu skatīt atkārtoti pēc atzinuma saņemšanas.

9.Par koku ciršanu Dundagas ielā 3A
Apstādījumu uzraudzības komisija ir saņēmusi SIA "V Projekts" iesniegumu, kurā lūgts saskaņot būvprojektu "Dzīvojamās mājas būvniecība Dundagas ielā 3A, Liepājā", kurā paredzēta 12 koku nociršana.

Apsekojot minēto adresi, konstatēts, ka likvidēt paredzēts trīs kļavas ar stumbru diametru 20 cm un 25 cm, divus vītolus ar stumbru diametru 20 cm un 40 cm, kur viens no vītoliem ir ar trim stumbriem, trīs pīlādžus ar stumbra diametru 15 cm un augļu kokus. Visi teritorijā augošie koki ir mazvērtīgi un ierosinu nepiemērot zaudējumu atlīdzību par šo koku nociršanu.

Konceptuāli atbalstīt SIA "V Projekts" izstrādāto būvprojektu "Dzīvojamās mājas būvniecība Dundagas ielā 3A, Liepājā", kurā paredzēta 12 koku (3 kļavu, 3 pīlādžu, 2 vītolu, kur viens ir ar trim stumbriem un augļu kokus) nociršana un nenoteikt zaudējumu atlīdzību par šo koku likvidāciju.

10.Par koku apzāģēšanu Kūrmājas prospektā 11
Apstādījumu uzraudzības komisija ir saņēmusi SIA "Hasjenda" iesniegumu, kurā lūgts apzāģēt kokus, kas aug pie ēkas Kūrmājas prospektā 11, jo zari bojā fasādi un jumtu.

Novērtējot situāciju dabā, konstatēts, ka kļavas ir bijušas galotņotas, šobrīd ataugušas atvases. Koki atrodas Kūrmājas prospekta sarkanajās līnijās.

Lūgt PI "Komunālā pārvalde" organizēt 2 kļavu, kas aug pie nama Kūrmājas prospektā 11, vainagu sakopšanu.

11.Par koku nozāģēšanu Roņu ielā 5
Apstādījumu uzraudzības komisija saņēmusi nama apsaimniekotāja vēstuli, kurā lūgta atļauja koku, kas aug Roņu ielā 5, nozāģēšanai vai apzāģēšanai, jo šie koki aizēno dzīvokļu logus, rada netīrību gan sētā, gan uz ielas.  

Novērtējot situāciju dabā, konstatēts, ka ļoti tuvu pie nama Roņu ielā 5, ielas pusē aug liepa, bet pagalmā  aug seši bērzi, divas liepas un kļava. Šiem pagalmā augošajiem kokiem var veikt vainagu sakopšanu. Ieteicams nozāģēt pagalmā augošo papeli, jo koks ir novecojis.

Tā kā papele un liepa aug daudzdzīvokļu dzīvojamai mājai piekrītošajā zemesgabalā, saskaņā ar Liepājas pilsētas domes 2013.gada 19.septembra saistošajiem noteikumiem Nr.19 "Liepājas pilsētas apstādījumu ierīkošanas, kopšanas un aizsardzības saistošie noteikumi" ir noteikta kārtība, kādā tiek izsniegta atļauja koka nozāģēšanai kopīpašumā un daudzdzīvokļu dzīvojamo namu teritorijā. Šo noteikumu 18.3. apakšpunkts nosaka ka, lai saņemtu pašvaldības atļauju koku nociršanai, komisijā jāiesniedz daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas dzīvokļu īpašnieku lēmums par koka nociršanu, kur ciršanu atbalsta vismaz 50% pluss viena balss dzīvokļu īpašnieku.

Atļaut organizēt papeles un liepas, kas aug zemesgabalā Roņu ielā 5, nozāģēšanu, pirms koku ciršanas komisijā iesniegt dzīvokļu īpašnieku lēmumu par koku nociršanu un saņemt ciršanas atļauju, bet pārējiem pagalmā augošajiem kokiem veikt vainagu sakopšanu, darbu veikšanai piesaistot arboristu.

12.Par zaru apzāģēšanu Dzintaru ielā
Apstādījumu uzraudzības komisija saņēmusi iesniegumu, kurā lūgts apzāģēt zarus kokiem, kas aug Dzintaru ielas un Kalēju ielas stūrī, jo zari traucē gājējiem.

Novērtējot situāciju dabā, konstatēts, ka  vainagi jāpaceļ zirgkastaņai un kļavai, kas aug Dzintaru ielā.

Lūgt PI "Komunālā pārvalde" iekļaut darbu plānā 2 koku apzāģēšanu, kas aug Dzintaru ielā pie Nr.63.

13.Par koka nozāģēšanu Ģenerāļa Baloža ielā 6
Apstādījumu uzraudzības komisija saņēmusi nama apsaimniekotāja iesniegumu, kurā lūgta atļauja nozāģēt koku, kas aug pie nama Ģenerāļa Baloža ielā 6. Iesniegumam pievienots dzīvokļu īpašnieku kopības lēmums, kur nociršanu atbalstījuši 51% dzīvokļu īpašnieku.

Novērtējot situāciju dabā, konstatēts, ka ēkas pamatos ir ieaugusi goba.

Atļaut organizēt gobas, kas aug pie nama Ģenerāļa Baloža ielā 6, nozāģēšanu un nenoteikt zaudējumu atlīdzību par šī koka likvidāciju.

14.Par kalstošiem bērziem Ganību ielā
Apstādījumu uzraudzības komisija (turpmāk – komisija) saņēmusi "Tālrunis ziņojumiem" protokolu, kurā anonīms autors ziņojis, ka Ganību ielā, pie krustojuma ar Nīcas ielu, atrodas četri bērzi, kuriem ir nokaltušas lapas.

Atgādinu, ka 2012. gadā, kad tika veikta Ganību ielas rekonstrukcija, komisija norādīja, ka nepieciešams novecojušos kokus nomainīt pret jauniem kokiem, jo būvdarbu laikā vecajiem kokiem tika apcirstas saknes. Bērzi slikti pacieš sakņu bojāšanu un augšanas apstākļu izmaiņas, tāpēc ielas rekonstrukcijas projektā vajadzēja paredzēt jaunus apstādījumus.

Apsekojot minēto Ganību ielas posmu, konstatēts, ka bērzi ir nokaltuši un nozāģējami. Viens kalstošs bērzs atrodas Ganību ielas pretējā pusē, kas arī jālikvidē.

Lūgt PI "Komunālā pārvalde" organizēt 5 nokaltušu bērzus, kas atrodas Ganību ielā, nozāģēšanu.

15.Par koku ciršanu Laivinieku ielā 6
Apstādījumu uzraudzības komisija saņēmusi zemesgabala Laivinieku ielā 6 īpašnieka iesniegumu, kurā lūgta atļauja nozāģēt kokus, kas atrodas Laivinieku ielā 6, jo 2 vilkābeles un bērzs ir ieauguši ēkas pamatos, bet 5 pagalmā augošas papeles ir novecojušas un traucē dārza ierīkošanai.

Novērtējot situāciju dabā, konstatēts, ka ielas pusē augošās vilkābeles ir novecojušas un ieaugušas pamatos, arī bērzs bojā ēku, bet papeles uzskatāmas par potenciāli bīstamām ar daudz nokaltušiem zariem vainagā.

Atļaut zemesgabala Laivinieku ielas 6 īpašniekam organizēt 2 vilkābeļu, 5 papeļu un bērza, kas aug Laivinieku ielā 6, nozāģēšanu un nenoteikt zaudējumu atlīdzību par šo koku likvidēšanu.

16.Par nokaltuša koka nozāģēšanu Dzintaru ielā 26
Apstādījumu uzraudzības komisija saņēmusi iesniegumu, kurā lūgta atļauja nozāģēt nokaltušu koku, kas atrodas zemesgabalā Dzintaru ielā 26.

Apsekojot adresi dabā, konstatēts, ka minētajā zemesgabalā atrodas nokaltis koks.

Atļaut Dzintaru ielas 26 zemesgabala īpašniekam organizēt nokaltušā koka, kas atrodas Dzintaru ielā 26, nozāģēšanu un nenoteikt zaudējumu atlīdzību par šī koka nozāģēšanu.

17.Par dižskābarža nozāģēšanu Uliha ielā 27
Apstādījumu uzraudzības komisija saņēmusi iesniegumu, kurā lūgta atļauja nozāģēt dižskābārdi, kas aug Uliha ielā 27, jo koks bojā ēku.

Novērtējot situāciju dabā, konstatēts, ka ēkas pamatos ieaudzis dižskābardis, kura stumbra caurmērs ir  60 cm.

Saskaņā ar  Ministru Kabineta 2012.gada 2.maija noteikumu Nr. 309 "Noteikumi par koku ciršanu ārpus meža" 23.punktu un Liepājas pilsētas domes 2013.gada 19.septembra saistošajiem noteikumiem Nr.19 "Liepājas pilsētas apstādījumu ierīkošanas, kopšanas un aizsardzības saistošie noteikumi", kuri nosaka ka zemes īpašniekam jāatlīdzina zaudējumu atlīdzība par dabas daudzveidības samazināšanu saistībā ar koka nociršanu pilsētas teritorijā. Zaudējumu atlīdzība par dižskābārža, kas atrodas Uliha ielā 27, nozāģēšanu ir 68,30 EUR un summa iemaksājama Liepājas pilsētas Domes speciālā budžeta Vides aizsardzības fondā (SEB Banka; konta Nr.LV50UNLA0051302501110).

Atļaut organizēt dižskābārža, kas ieaudzis ēkas Uliha iela 27 pamatos, nozāģēšanu, iepriekš Liepājas pilsētas Domes speciālā budžeta Vides aizsardzības fondā (SEB Banka; konta Nr.LV50UNLA0051302501110) iemaksājot zaudējumu atlīdzību 68,30 EUR un saņemot koka ciršanas atļauju.