Piedāvājam iepazīties ar Apstādījumu uzraudzības komisijas 11.aprīļa sēdes lēmumiem. Protokola izrakstu sagatavoja domes Sabiedrisko attiecību un mārketinga daļa.           

D A R B A  K Ā R T Ī B Ā

1.Par priedes nozāģēšanu Pulkveža Brieža ielā 20.

2.Par robīnijas apzāģēšanu pie īpašuma Pīlādžu ielā 12.

3.Par zirgkastaņas apzāģēšanu pie Dzintaru ielas 24.

4.Par vītolu nozāģēšanu Ganību ielā 197/205.

5.Par 2 liepu apzāģēšanu Miera ielā 40/42.

6.Par bērza nozāģēšanu Apšu ielā 20.

7.Par liepu vainagu sakopšanu Bāriņu ielā 8/10.

8.Par koku apzāģēšanu Brīvības ielā 39.

9.Par koku apzāģēšanu pie nama Kroņu ielā 17.

10.Par bērza un egles nozāģēšanu Kviešu ielā 6A.

11.Atkārtoti par kokiem Jāņa Asara ielā 26.

12.Par 2 papelēm Dzelzceļnieku ielā 5.

13.Par priežu apzāģēšanu pie tenisa kortiem Jūrmalas parkā.

14.Atzinums par papeli Jūrmalas parkā.

15.Atzinums par 3 kļavu ciršanu Vites ielā 9.

16.Par liepu vainagu kopšanu Kuršu ielā 11/13.

17.Par publiskās apspriešanas rezultātiem par koku ciršanu Vecā ostmalā.

18.Par publiskās apspriešanas rezultātiem Peldu ielā 66.

19.Par vītola nozāģēšanu Centālajos kapos.

20.Par kokiem Pļavu ielā 37.

21.Par augļu koku Ābeļu ielā 4B.

22.Par kokiem pie Strazdu ielas 20.

23.Par kalstoša koka nozāģēšanu Stendera ielā 3.

24.Par kokiem Zāļu ielā 7.

25.Par 2 bērzu apzāģēšanu Matīsa Gūtmaņa ielā 17/19.

26.Par nelikumīgu 3 jauno koka apzāģēšanu pie Aldaru ielas 40.

27.Par bērzu Ventspils ielas parkā.

28.Par kokiem Pulvera ielā 20.

 

1.Par priedes nozāģēšanu Pulkveža Brieža ielā 20

Apstādījumu uzraudzības komisija ir saņēmusi iesniegumu, kurā lūgta atļauja nozāģēt priedi, kas aug Pulkveža Brieža ielā 20, jo koks ir slīps un bīstams.

Novērtējot situāciju dabā, konstatēts, ka zemesgabala austrumu pusē aug slīpa priede, kuras stumbra apkārtmērs ir 1,70 m. Saskaņā ar Ministru kabineta 2012.gada 2.maija noteikumu Nr.309 “Noteikumi par koku ciršanu ārpus meža” 19.punktu, pirms lēmuma par šīs priedes ciršanu pieņemšanas, pašvaldībai jāsaņem atzinums no Dabas aizsardzības pārvaldes.

Atlikt jautājuma izskatīšanu līdz Dabas aizsardzības pārvaldes atzinuma saņemšanai.

 

2.Par robīnijas apzāģēšanu pie īpašuma Pīlādžu ielā 12

Apstādījumu uzraudzības komisija saņēmusi iesniegumu, kurā lūgts izskatīt iespēju apzāģēt koku, kas aug pie mājas Pīlādžu ielā 12.

Atgādinu, ka komisija 2015.gada 2.martā (protokols Nr.6) konstatēja, ka pie šī nama aug kalnu kļava un robīnija. Ļoti ainaviski koki un nav pamata veikt šo koku apzāģēšanu. Lūdzām PI “Komunālā pārvalde” sekot šo koku vainagu kopšanas nepieciešamībai.

Apsekojot teritoriju atkārtoti, konstatēts, ka robīnijas zari atrodas virs ēkas jumta, bet neskar to. Nav nepieciešamība steidzama koka apzāģēšanai.

Lūgt PI “Komunālā pārvalde” turpināt uzraudzīt robīnijas, kas aug pie nama Pīlādžu ielā 12, apzāģēšanas nepieciešamību.

 

3.Par zirgkastaņas apzāģēšanu pie Dzintaru ielas 24

Apstādījumu uzraudzības komisija ir saņēmusi iesniegumu, kurā lūgta atļauja nozāģēt zirgkastaņai, kas aug Dzintaru ielā 24, zarus kas traucē mājas remonta darbiem.

Novērtējot situāciju dabā, konstatēts, ka zirgkastaņa un liepa aug apmēram 5 m no sienas un nozāģējamas uz stumbriem ataugušās atvases, kā arī saīsināmi zari, kuri aug sienas virzienā.

Atļaut organizēt liepas un zirgkastaņas, kas aug Dzintaru ielā 24, zaru apzāģēšanu.

 

4.Par vītolu nozāģēšanu Ganību ielā 197/205

Apstādījumu uzraudzības komisija saņēmusi SIA “Neredzīgo biedrības Liepājas uzņēmums” iesniegumu, kurā lūgta atļauja nozāģēt novecojušos vītolus, kas aug Ganību ielā 197/205 un garāžu kompleksa pamatos ieaugušo bērzu.

Apsekojot iepriekš minēto adresi dabā, konstatēts, ka likvidēt paredzēts novecojušu un potenciāli bīstamu vītolu, divas ošlapu kļavas, divas Kaukāza plūmes un ēkas pamatos ieaugušu bērzu ar diviem stumbriem. Pārējiem teritorijā augošajiem kokiem ieteicama vainagu sakopšana, darbus uzdodot veikt profesionālam arboristam.

Atļaut SIA “Neredzīgo biedrības Liepājas uzņēmums” organizēt 2 ošlapu kļavu, 2 Kaukāza plūmju 1 vītola un 1 bērza ar diviem stumbriem, kas aug Ganību ielā 197/205, nozāģēšanu un nepiemērot zaudējumu atlīdzību par šo 6 koku likvidēšanu. Rekomendēt teritorijā augošajiem kokiem veikt vainagu sakopšanu, darbu veikšanu uzticot profesionālam kokkopim.

 

5.Par 2 liepu apzāģēšanu Miera ielā 40/42

Apstādījumu uzraudzības komisija saņēmusi Liepājas pirmsskolas izglītības iestādes “Kāpēcītis” iesniegumu, kurā lūgta atļauja apzāģēt iestādes teritorijā augošās divas liepas.

Novērtējot kokus dabā, konstatēts, ka liepas ir bijušas galotņotas, šobrīd ataugušas atvases.

Atļaut Liepājas pirmsskolas izglītības iestādei “Kāpēcītis” organizēt divu galotņotu liepu, kas aug Miera ielā 40/42, vainagu apzāģēšanu, darbu veikšanai pieaicinot profesionālu kokkopi.

 

6.Par bērza nozāģēšanu Apšu ielā 20

Apstādījumu uzraudzības komisija ir saņēmusi nama apsaimniekotāja iesniegumu, kurā lūgta atļauja nozāģēt bērzu, kas aug Apšu ielā 20. Iesniegumam pievienots mājas Apšu ielā 20 dzīvokļu īpašnieku kopības lēmums, kurā koka nozāģēšanu atbalsta 73% dzīvokļu īpašnieku.

Novērtējot situāciju dabā, konstatēts, ka pagalmā augošam bērzam ir nokaltusi galotne, koks likvidējams drošības apdraudējuma dēļ.

Atļaut nama apsaimniekotājam  organizēt kalstoša bērza, kas aug Apšu ielas 20 pagalmā, nozāģēšanu un nenoteikt zaudējumu atlīdzību par šī koka likvidēšanu.

 

7.Par liepu vainagu sakopšanu Bāriņu ielā 8/10

Apstādījumu uzraudzības komisija ir saņēmusi nama apsaimniekotāja iesniegumu, kurā lūgta atļauja apzāģēt liepas, kas aug Bāriņu ielā 8/10.

Novērtējot kokus dabā, konstatēts, ka liepas ir bijušas galotņotas, ieteicama vainagu kopšana.

Atļaut nama apsaimniekotājam organizēt 8 galotņotu liepu, kas aug pie nama Bāriņu ielā 8/10, vainagu apzāģēšanu, darbu veikšanai pieaicinot arboristu.

 

8.Par koku apzāģēšanu Brīvības ielā 39

Apstādījumu uzraudzības komisija ir saņēmusi SIA “Liepājas Olimpiskais centrs” iesniegumu, kurā lūgta atļauja apzāģēt kokus, kas aug Liepājas Olimpiskā centra teritorijā Brīvības ielā 39.

Novērtējot situāciju dabā, konstatēts, ka vainagi sakopjami vienam ozolam, kas aug pie peldbaseina ēkas, zirgkastaņai, bērzam un 8 liepām, kas aug pagalma pusē.

Atļaut SIA “Liepājas Olimpiskais centrs” organizēt ozola, zirgkastaņas, bērza un 8 liepu, kas aug zemesgabalā Brīvības ielā 39, vainagu sakopšanu, darbu veikšanu uzticot profesionālam koku kopējam.

 

9.Par koku apzāģēšanu pie nama Kroņu ielā 17

Apstādījumu uzraudzības komisija ir saņēmusi SIA “Kroņu Nami” iesniegumu, kurā lūgta atļauja apzāģēt kokus, kas aug pie īpašuma Kroņu ielā 17.

Novērtējot teritoriju dabā, konstatēts, ka Kroņu ielā pie nama Nr.17 aug 3 liepas un ozols. Ielas koku vainagi kopjami visā ielā.

Kroņu ielas koku kopšana paredzēta 2017./2018.gada rudens/ziemas periodā.

Lūgt PI “Komunālā pārvalde” organizēt koku, kas aug Kroņu ielā, vainagu kopšanu 2017./2018. gada rudens/ziemas periodā.

 

10.Par bērza un egles nozāģēšanu Kviešu ielā 6A

Apstādījumu uzraudzības komisija (turpmāk – komisija) saņēmusi iesniegumu, kurā lūgts pagarināt koku ciršanas atļaujas termiņu bērza un egles, kas aug Kviešu ielā 6A, nociršanai.

Komisija šo adresi apsekoja 2015. gada 28. septembrī un zemesgabala īpašniecei izsniedza atļauju 2 zirgkastaņu, 2 robīniju un bērza nozāģēšanai. Rekomendēja ierīkot jaunus apstādījumus, kuros neizmantot liela auguma kokus.

Apsekojot adresi atkārtoti, konstatēts, ka īpašumā nozāģētas 2 zirgkastaņas un 2 robīnijas. Bērzs saglabāts, bet jauni apstādījumi nav ierīkoti. Egle aug ļoti tuvu saimniecības ēkai. Bērzs saglabājams, jo nav iestādīti jauni apstādījumi 4 nozāģēto koku vietā.

1.Atļaut organizēt egles, kas aug zemesgabalā Kviešu ielā 6A pie saimniecības ēkas, nozāģēšanu un nepiemērot zaudējumu atlīdzību par šī koku nociršanu.

2.Neatļaut nozāģēt bērzu, kas aug Kviešu ielā 6A.

 

11.Atkārtoti par kokiem Jāņa Asara ielā 26

Apstādījumu uzraudzības komisija atkārtoti ir saņēmusi lūgumu apsekot kokus, kas aug Jāņa Asara ielā 26, jo pirms būvdarbu uzsākšanas nepieciešams teritoriju sakārtot. Iepriekšējā izbraukuma sēdē komisija zemesgabala īpašniecei ieteica koku likvidāciju paredzēt dzīvojamās mājas būvprojektā. Saskaņā ar Ministru kabineta 2012.gada 2.maija noteikumu Nr.309 “Noteikumi par koku ciršanu ārpus meža” 7.punktu, ja koku ciršana nepieciešama būvniecībai un būvprojektā ir norādīti izcērtamie koki, būvvaldes izsniegtā būvatļauja uzskatāma arī par būvniecības dokumentācijā minēto koku ciršanas atļauju. Koku ciršanu atļauts uzsākt, kad samaksāta zaudējumu atlīdzība par dabas daudzveidības samazināšanu pilsētā saistībā ar koku likvidēšanu un būvatļaujā ir izdarīta atzīme par tajā ietverto projektēšanas nosacījumu izpildi.

Atkārtoti apsekojot minēto adresi dabā, konstatēts, ka, lai sakārtotu teritoriju, nozāģējami 2 mazvērtīgi bērzi (stumbra diametri 31 cm un 33 cm) un 3 papeles (ar stumbra diametru ~ 20 cm), kā arī likvidējami koku sējeņi un sakņu atvašu dzinumi, kuru likvidēšanai nav nepieciešama atļauja. Teritorijā augošo kļavas un  pīlādža likvidēšanas nepieciešamība jāvērtē būvprojektā. Jāņem vērā, ka pīlādža apkārtmērs ir 1,32 m un šī koka ciršanai ir jāsaņem Dabas aizsardzības pārvaldes atzinums.        

1.Atļaut organizēt divu bērzu un 3 papeļu, kas aug zemesgabalā Jāņa Asara ielā 26, nozāģēšanu un nepiemērot zaudējumu atlīdzību par šo koku ciršanu.

2.Kļavas un pīlādža, kas atrodas zemesgabalā Jāņa Asara ielā 26, likvidācijas nepieciešamību izvērtēt būvprojektā. Ņemt vērā, ka pīlādža likvidācijai jāsaņem Dabas aizsardzības pārvaldes atzinums, jo koka sumbra apkārtmērs pārsniedz 0,9 m.

 

12.Par 2 papelēm Dzelzceļnieku ielā 5

Apstādījumu uzraudzības komisija saņēmusi nama apsaimniekotāja iesniegumu, kurā lūgta atļauja nozāģēt papeli, kas aug Dzelzceļnieku ielā 5, jo tā draud izgāzties. Lūgts apsekot arī papeli, kas aug uz īpašuma robežas Dzelzceļnieku ielas pusē.        

Apsekojot kokus dabā, konstatēts, ka  pagalmā augošā papele ir slīpa uz kaimiņu īpašumu. Šī koka stumbra apkārtmērs ir  3,2m un pirms koka ciršanas atļaujas saņemšanas jāsaņem Dabas aizsardzības pārvaldes atzinums. Papelei, kas aug ielas pusē, ieteicams veikt vainaga kopšanu.

1.Atlikt jautājuma izskatīšanu par papeles, kas aug Dzelzceļnieku ielā 5, nozāģēšanu līdz Dabas aizsardzības pārvaldes atzinuma saņemšanai.

2.Atļaut nama apsaimniekotājam sakopt vainagu papelei, kas aug uz robežas ar īpašumu Dzelzceļnieku ielā 5, darbu veikšanai pieaicinot arboristu.

 

13.Par priežu apzāģēšanu pie tenisa kortiem Jūrmalas parkā

Apstādījumu uzraudzības komisija ir saņēmusi vēstuli no Liepājas Tenisa sporta skolas ar lūgumu apzāģēt priedēm zarus, kuri liecas pāri tenisa kortu žogam. 

Novērtējot situāciju dabā, konstatēts, ka nepieciešams noīsināt dažus melno priežu zarus, kuri izauguši virs tenisa kortu žoga.

 Lūgt PI “Komunālā pārvalde” organizēt priežu, kas aug Jūrmalas parkā pie tenisu kortiem, zaru apzāģēšanu.

 

14.Atzinums par papeli Jūrmalas parkā

Apstādījumu uzraudzības komisija ir saņēmusi Dabas aizsardzības pārvaldes atzinumu par papeli, kas aug Jūrmalas parkā pie stadiona “Daugava” rezerves laukuma. Atzinumā norādīts, ka, izvērtējot dabas aizsardzības normatīvos aktus, Kanādas papeles, kas aug Jūrmalas parkā pie rezerves laukuma žoga, nociršana nav pretrunā ar dabas aizsardzības normatīvajiem aktiem.

Lūdzu komisiju pieņemt lēmumu par šī koka likvidēšanu.

Atļaut PI “Komunālā pārvalde” organizēt Kanādas papeles, kas aug Jūrmalas parkā pie stadiona “Daugava” rezerves laukuma žoga, nozāģēšanu.

 

15.Atzinums par 3 kļavu ciršanu Vites ielā 9

Apstādījumu uzraudzības komisija ir saņēmusi Valsts kultūras pieminekļu aizsardzības inspekcijas (turpmāk – inspekcija) Kurzemes reģionālās nodaļas atzinumu par 3 kļavu nociršanu Vites ielā 9. Inspekcija savā lēmumā norāda, ka koki atrodas privātīpašumā aiz žoga un aug slīpi uz jaunbūves pusi. Nav konstatēta valsts aizsargājamā kultūras pieminekļu funkcijas, komplektācijas, formas, detalizācijas, teritorijas un uz pieminekļiem attiecināmās kultūrvēsturiskās vides un ainavas, kā arī to vizuālās uztveres apstākļu būtisku pārveidojumu iespēja. Pamatojoties uz iepriekš minēto, inspekcija atļauj veikt 3 kļavu, kas aug Vites ielā 9, nociršanu.

Zemesgabala Vites ielā 9 īpašnieks savā iesniegumā lūdz nepiemērot likumdošanā noteikto zaudējumu atlīdzību par šo koku ciršanu, norādot, ka vietā tiks veidoti apstādījumi. Iesniegumam nav pievienots apstādījumu plāns, kā arī nav norādīts konkrēti cik un kādi koki tiks iestādīti vietā. Ierosinu piemērot zemāko iespējamo koka nociršanas iemesla koeficientu - 0,1 un noteikt zaudējumu atlīdzību par 3 kļavu nozāģēšanu 178,71 EUR.

Pirms šo 3 kļavu ciršanas atļaujas saņemšanas, summa jāiemaksā Liepājas pilsētas Vides aizsardzības fondā (SEB Banka; konta Nr.LV50UNLA0051302501110).

Zaudējumu aprēķina formula:

(63 cm+ 50 cm+ 44 cm) : 0,702804 x 2 x 0.1 x 2 x 2 x 1 = 178.71 EUR.

Atļaut organizēt trīs kļavu, kas aug Vites ielā 9, nozāģēšanu, iepriekš Liepājas pilsētas Vides aizsardzības fondā iemaksājot zaudējumu atlīdzību 178,71 EUR par dabas daudzveidības samazināšanu un saņemot koku ciršanas atļauju.

 

16.Par liepu vainagu kopšanu Kuršu ielā 11/13

pilsētas Apstādījumu uzraudzības komisija ir saņēmusi nama apsaimniekotāja iesniegumu, kurā lūgta atļauja apzāģēt liepas, kas aug Kuršu ielā 11/13.

Novērtējot kokus dabā, konstatēts, ka liepas ir bijušas galotņotas, ieteicama vainagu kopšana.               

Atļaut nama apsaimniekotājam organizēt 5 liepu, kas aug pie nama Kuršu ielā 11/13, vainagu apzāģēšanu, darbu veikšanai pieaicinot arboristu.     

 

17.Par publiskās apspriešanas rezultātiem par koku ciršanu Vecajā ostmalā

Apstādījumu uzraudzības komisija ir saņēmusi Vides nodaļas apkopotos rezultātus par koku ciršanas ieceri Vecajā ostmalā. Saņemtas 10 elektroniski aizpildītas anketas, kurās koku ciršanas ieceri atbalsta astoņi respondenti, divi no tiem atbalsta daļēji. Divi respondenti neatbalsta koku ciršanas ieceri šajā objektā.

Atgādinu, ka Vecās ostmalas, posmā no Jaunā tilta līdz laivu eliņiem, Vecajā ostmalā 1, labiekārtošanai un ezera krasta nostiprināšanai paredzēts nocirst 51 koku (41 vītolu, 1 blīgznu, 4 kļavas un 5 augļu kokus). Tiks saglabāti pieci esošie vītoli, divi no tiem ļoti ainaviski, divas parastās kļavas un viena kalnu kļava. No jauna paredzēts iestādīt 13 sudrabvītolus (Salix alba šķirne ‘Chermesina’), 23 parastās ievas (Padus avium syn. Prunus padus šķirne ‘Watereri’), bet gar mūra sienām (žogiem) stādīt paškāpelējošo mežvīnu (Parthenocissus quinquefolia var.engelmanii).

Lūdzu komisijas locekļus pieņemt galīgo lēmumu par koku ciršanas ieceri projekta “Vecās ostmalas posma un tam pieguļošo ielu posmu pārbūve Liepājā” īstenošanai.

Konceptuāli atbalstīt SIA “Projekts 3” izstrādāto projektu “Vecās ostmalas posma un tam pieguļošo ielu posmu pārbūve Liepājā”, kurā paredzēta 51 koka likvidācija.

 

18.Par publiskās apspriešanas rezultātiem Peldu ielā 66

Apstādījumu uzraudzības komisija ir saņēmusi Vides nodaļas apkopotos rezultātus par 4 koku ciršanas ieceri Peldu ielā 66.

Atgādinu, ka š.g. 20.marta sēdē, komisija par potenciāli bīstamiem un likvidējamiem atzina 4 kokus (2 melnalkšņus ar nokaltušām galotnēm, augšanā atpalikušu kļavu un slīpi augošu Holandes liepu), pārējiem pie Dzintara boulinga augošajiem kokiem (osim, 2 melnalkšņiem, liepai, kļavai un dižskābardim) veicama vainagu profesionāla sakopšana.

Publiskās apspriešanas laikā saņemtas 10 elektroniski aizpildītas anketas, kurās koku ciršanu šajā adresē atbalstījuši 5 respondenti, bet viens atbalsta daļēji. Pret koku ciršanu šajā adresē nobalsojuši 4 respondenti.

Saņemts arī Valsts kultūras pieminekļu inspekcijas (turpmāk – inspekcija) atzinums par koku ciršanu Valsts nozīmes kultūras pieminekļa teritorijā – Liepājas pilsētas vēsturiskais centrs. Inspekcija nolēmusi atļaut likvidēt 4 kokus, kas aug iesniedzēja prasījumā norādītajā zemesgabalā Peldu ielā 66.

Atļaut SIA "FrondaLV" organizēt:

- bojāto un kalstošo 4 koku, divu melnalkšņu, nomāktas, augumā atpalikušas kļavas un slīpi uz brauktuvi augošas Holandes liepas, likvidāciju, kas atrodas pie Dzintara boulinga Peldu ielā 66;

- diviem melnalkšņiem, osim, kļavai, liepai un dižskābardim, kas aug pie Dzintara boulinga ieejas, vainagu sakopšanu, darbu veikšanu uzticot profesionālam koku kopējam.

 

19.Par vītola nozāģēšanu Centrālajos kapos

Apstādījumu uzraudzības komisija ir saņēmusi e-pasta vēstuli no PI “Liepājas Kapsētu pārvalde” ar lūgumu atļaut nozāģēt vītolu, kas atrodas Centrālajos kapos Klaipēdas ielā 83. Arborists V.Bitenieks apsekojis koku un secinājis, ka vītols ir sliktā stāvoklī. Stumbrs iztrupējis, koks noklāts ar cietpiepēm. Atsevišķiem stumbriem ir nokaltušas galotnes.

Novērtējot situāciju dabā, konstatēts, ka koks ir novecojis un uzskatāms par bīstamu.

Atļaut PI “Liepājas Kapsētu pārvalde” organizēt vītola, kas aug Centrālajos kapos Klaipēdas ielā 83, nozāģēšanu.

 

20.Par kokiem Pļavu ielā 37

Apstādījumu uzraudzības komisija ir saņēmusi iesniegumu, kurā lūgta atļauja nozāģēt vienu koku, kas aug Pļavu ielā 37 un otru, lielāko, koku apzāģēt, jo koki aug cieši viens otram līdzās.

Novērtējot situāciju dabā, konstatēts, ka īpašnieks vēlas nozāģēt nelielu zirgkastaņu, kas aug uz robežas ar kaimiņa īpašumu un liepai apzāģēt vainagu.

Atļaut organizēt:

- zirgkastaņas, kas aug zemesgabalā Pļavu ielā 37, nozāģēšanu un nenoteikt zaudējumu atlīdzību par šī koka ciršanu;

- liepas, kas aug Pļavu ielā 37, vainaga sakopšanu, darbu veikšanu uzticot profesionālam kokkopim.

 

21.Par augļu koku Ābeļu ielā 4B

Apstādījumu uzraudzības komisijai ir pārsūtīta vēstule ar lūgumu nozāģēt bumbieri, kas aug Ābeļu ielā 4B, jo koks bīstami sagāzies uz īpašumu un saskaņā ar portāla Kadastrs.lv informāciju šis īpašums pieder pašvaldībai.

Novērtējot situāciju dabā, konstatēts, ka bumbiere aug privātīpašumā Ābeļu ielā 4B. Tā kā zemesgabalu īpašniece nav reģistrējusi Zemesgrāmatā, tas uzrādīts kā pašvaldībai piederošs. Normatīvie akti nosaka, ka augļu koku ciršanai nav vajadzīga pašvaldības izsniegta koku ciršanas atļauja, bet par konkrētās bumbieres nozāģēšanu jāvienojas ar zemes īpašnieku.

Informēt, ka bumbieres nozāģēšanai nav vajadzīga pašvaldības izsniegta koku ciršanas atļauja un  par bumbieres nozāģēšanu zemesgabala Ābeļu ielā 4B jāvienojas ar šī zemesgabala īpašnieku.

 

22.Par kokiem pie Strazdu ielas 20

Apstādījumu uzraudzības komisija ir saņēmusi garāžu īpašnieku biedrības “Strazds” priekšsēdētāja iesniegumu, kurā lūgts nozāģēt kokus (papeles un vītolus), kas apdraud garāžas Strazdu ielā 20.

Novērtējot situāciju dabā, konstatēts, ka vītoliem, kas aug pašvaldībai piederošajā zemesgabalā Krūmu ielā 39, 2015. gadā ir veikta vainagu apzāģēšana. Atkārtota šo koku vainagu kopšana nepieciešama 2018.gadā. Palicis nenozāģēts viens vītola zars, kurš noliecies virs garāžām un divām liepām nav veikta vainagu sakopšana.

Trīs papeles aug zemesgabalā Strazdu ielā 7, kas ir privātīpašums. Papeles ir novecojušas un ieteicama to likvidācija.

1.Lūgt zemesgabala Strazdu iela 7 īpašnieku likvidēt trīs papeles un nenoteikt zaudējumu atlīdzību par šo 3 koku likvidāciju.

2.Informēt PI “Nekustamā īpašuma pārvalde”, ka atkārtota vītolu, kas aug zemesgabalā Krūmu ielā 39, vainagu apzāģēšana jāorganizē 2018. gadā un nepieciešams sakopt vainagus 2 liepām, kas aug Krūmu ielā 39 pie garāžu īpašnieku kooperatīva “Strazds” Strazdu ielā 20 sienas.

 

23.Par kalstoša koka nozāģēšanu Stendera ielā 3

Apstādījumu uzraudzības komisija ir saņēmusi SIA “GMG Demetra” iesniegumu, kurā lūgta atļauja nozāģēt kalstošu koku, kas atrodas Stendera ielā 3 un sasvēries uz kaimiņu īpašumu.

Apsekojot minēto adresi, komisija konstatēja, ka restorāna “Klondaika” pagalmā aug kalstoša kļava. Koks uzskatāms par bīstamu. Pie iebrauktuves pagalmā augošajai kļavai ieteicama vainaga retināšana, darbu veikšanu uzticot profesionālam kokkopim.

Atļaut SIA “GMG Demetra” organizēt kalstošās kļavas, kas aug Stendera ielas 3 pagalmā, nozāģēšanu un nenoteikt zaudējumu atlīdzību par šī koka likvidāciju. Rekomendēt kļavas, kas aug pie iebrauktuves Stendera ielas 3 pagalmā, vainaga retināšanu, darbus uzticot arboristam.

 

24.Par kokiem Zāļu ielā 7

Apstādījumu uzraudzības komisija ir saņēmusi dzīvokļu īpašnieku biedrības “Zāļu 7” iesniegumu, kurā lūgta atļauja nozāģēt iebrauktuvē pie nama Zāļu ielā 7 augošo liepu, jo pagalmā nevar iebraukt apkalpojošais un operatīvais transports, kā arī atļauju liepas un zirgkastaņas apzāģēšanai, jo koki nav ilgstoši kopti un traucē funkcionēt notekūdeņu renēm Zāļu ielā 7.

Novērtējot situāciju dabā, konstatēts, ka likvidējama ir ielas teritorijā augošā liepa un ielas kokiem veicama vainagu kopšana. Zirgkastaņa, kas aug pie īpašuma Zāļu ielā 7 ir valsts nozīmes dabas piemineklis – dižkoks.

Lūgt PI “Komunālā pārvalde” iekļaut šā gada darbu plānā  1 liepas, kas aug pretī Zāļu ielas 7 iebrauktuvei, nozāģēšanu un  1 liepas un 1 zirgkastaņas, kas aug pie īpašuma Zāļu ielā 7,  vainagu sakopšanu.

 

25.Par 2 bērzu apzāģēšanu Matīsa Gūtmaņa ielā 17/19

Apstādījumu uzraudzības komisija ir saņēmusi iesniegumu, kurā lūgta atļauja apzāģēt divus bērzus, kas aug Matīsa Gūtmaņa ielā 17/19 pagalmā.

Apsekojot minēto adresi, konstatēts, ka komisija nevar iekļūt Matīsa ielas 17/19 pagalmā un novērtēt koku stāvokli.

Atlikt jautājuma izskatīšanu par divu bērzu apzāģēšanu Matīsa Gūtmaņa ielas 17/19 pagalmā līdz tiks nodrošināta komisijas locekļu piekļuve kokiem.

 

26.Par nelikumīgu 3 jauno koka apzāģēšanu pie Aldaru ielas 40

Apstādījumu uzraudzības komisija ir konstatējusi, ka pie nama Aldaru ielā 40 ir sabojāti 3 jaunie koki. Aldaru ielā 2011. gadā tika veikta ielas atjaunošana un novecojušo, potenciāli bīstamo koku vietā iestādītas 32 jaunas platlapu liepas. Jau šī projekta īstenošanas laikā pašvaldība vairākkārt saņēma iedzīvotāju iebildumus pret jaunu koku stādīšanu ielas teritorijā.

Nelūgt atjaunot apzāģēto 3 liepu stādījumu pie nama Aldaru ielā 40. 

 

27.Par bērzu Ventspils ielas parkā

Apstādījumu uzraudzības komisija ir konstatējusi, ka vējš nolauzis bērzu, kas aug Ventspils ielas parkā.

Lūgt PI “Komunālā pārvalde” organizēt nolauztā bērza, kas atrodas Ventspils ielas parkā, novākšanu.

 

28.Par kokiem Pulvera ielā 20

Apstādījumu uzraudzības komisija ir saņēmusi AS “UPB” iesniegumu, kurā lūgts izvērtēt 21 koka ar stumbra diametru līdz 20 cm, kas aug Pulvera ielā 20, nociršanu sakarā ar labiekārtota laukuma atklātai noliktavai būvniecību.

Apsekojot minēto adresi, konstatēts, ka objektā norit būvdarbi un koki ir likvidēti.

Saskaņā ar Ministru kabineta 2012.gada 2.maija noteikumu Nr.309 “Noteikumi par koku ciršanu ārpus meža” 5.2.apakšpunktu koku, kuru celma caurmērs nepārsniedz 20 cm ciršanai nav vajadzīga pašvaldības izsniegta atļauja, bet šo noteikumu 7.punkts nosaka, ka būvniecības dokumentācija darbojas, kā tajā atzīmēto koku ciršanas atļauja.

21 koka ar stumbra diametru līdz 20 cm, kas auga zemesgabalā Pulvera ielā 20, likvidācijai nebija vajadzīga pašvaldības izsniegta ciršanas atļauja. Šo koku ciršana paredzēta attiecīgajā būvprojektā.