Valsts vides dienests (VVD) aprīlī veicis pārbaudi "Laumas" rajonā, jo saņemta sūdzība par ķīmiska rakstura smaku Ziemeļu ielā 19.


Kā savā atbildē raksta VVD Kurzemes reģionālās vides pārvaldes direktore Eva Mahta, "Laumas" rajonā uzņēmumi, kuri aktīvi nodarbojas ar naftas un šķidro ķīmisko produktu pārkraušanu, ir LSEZ SIA "DG Termināls" un LSEZ SIA "GI Termināls". Vērtējot LSEZ SIA "DG Termināls" novietojumu, uzņēmums atrodas Liepājas ostas teritorijā. Dzīvojamais sektors atrodas dienvidu virzienā, tuvākā daudzdzīvokļu māja – apmēram 150 m attāluma.


16. un 19. aprīlī, kad notika pārbaudes, uzņēmumā "DG Termināls" pārkrauta melase, akmeņogļu darva, rapšu eļļa no vagoniem uz rezervuāriem un jēlnafta no autocisternām uz rezervuāriem. Pēc VVD rīcībā esošās informācijas, akmeņogļu darvas rezervuāram tiek nodrošināta tvaiku emisiju savākšana.


Vērtējot LSEZ SIA "GI Termināls" darbības, inspektori secinājuši, ka laikā no 6. līdz 22. aprīlim pārkraušanas operācijas uzņēmumā nav veiktas. Tomēr 21. aprīlī uz estakādes atradušies desmit vagoni un uz sliežu ceļa 18 vagoni ar šķidro naftas parafīnu.


"Vagoni stāv rindā uz noliešanu, jo uzņēmumā visi rezervuāri ir pilni. Šodien (22. aprīlī – irliepaja.lv) plānota kuģa ienākšana, un tiks atbrīvots rezervuārs, kurā tiks noliets šķidrais naftas parafīns no vagoniem.


Veicot pārbaudi 19. aprīlī, smaka no vagoniem, kuri atradās uzņēmuma teritorijā netika konstatēta.

Vienlaikus vēlos atzīmēt, ka LSEZ SIA "GI Termināls" ir uzstādīta rekuperācijas sistēma naftas un šķidro ķīmisko produktu tvaiku emisiju uztveršanai no rezervuāra parka, dzelzceļa estakādes, tankkuģu piestātnes un autocisternu noliešanas laukuma.


Šādi tehniskie risinājumi, ko savā darbībā ir ieviesuši abi minētie termināļi (rekuperācijas un cita veida iekārtas produktu tvaiku savākšanai), ir uzskatāmi par vienu no labākajiem pieejamajiem tehniskajiem paņēmieniem. Šādu un līdzīgu tehnisko paņēmienu lietošanu atbalsta arī VVD, jo tie ievērojami samazina emisijas un līdz ar to arī smakas".


Runājot par smaku ietekmi uz iedzīvotāju veselību, VVD reģiona pārvaldes direktore norāda, ka "katra A un B piesārņojošās darbības atļauja tiek rūpīgi vērtēta, un atļaujas izsniegšanā tiek iesaistītas visas nepieciešamās kompetentās iestādes, t.sk. Veselības inspekcija, kas sniedz savus atzinumus".


Uzņēmumam "DG Termināls" izsniegtajā A kategorijas piesārņojošās darbības atļaujā ir ietverta smakas izkliedes modelēšana, kuru veicis Latvijas Vides, ģeoloģijas un meteoroloģijas centrs.


"Aprēķinos ir ņemtas vērā vietējā reljefa īpatnības un apbūves raksturojums. Meteoroloģiskajam raksturojumam izmantoti Liepājas novērojumu stacijas ilggadīgo novērojumu dati. Modelētās smaku koncentrācijas ārpus uzņēmuma teritorijas – Ziemupes un Tāšu ielas krustojums, Pulvera un Saraiķu ielas krustojums, Pulvera un Cukura ielas krustojums, Grīzupes un Nākotnes ielas krustojums, Turaidas un Zemgales ielas krustojums – parāda, ka uzņēmuma darbības rezultātā MK noteikumos noteiktais mērķlielums 5 ouE/m3 (smakas vienība kubikmetrā – irliepaja.lv) nevienā no šīm teritorijām netiek pārsniegts un jāpiebilst, ka līdz šim smaku sūdzību pārbaudēs šādi pārsniegumi nav konstatēti.


Pēc smaku emisiju izkliedes rezultātu kartes paredzēts, ka smaku koncentrāciju maksimālā vērtība uzņēmuma teritorijā sasniedz 1,16 ouE/m3; savukārt smaku koncentrāciju maksimālā vērtība ārpus uzņēmuma teritorijas sasniedz 0,6 ouE/m3, bet pie dzīvojamā sektora – 0,25 ouE/m3," norāda Mahta.


VVD Kurzemes reģionālās vides pārvaldes direktore savā atbildē arī norādījusi, ka "Liepājā nav pastāvīgas smaku monitoringa sistēmas, kāda kopš 2018. gada izveidota Ventspils pilsētā, kur


efektīvākai smaku izplatības kontrolei tiek izmantoti tā saucamie elektroniskie deguni (e-deguni)".

Šādi e-deguni Ventspilī uzstādīti uz naftas produktu pārkraušanas termināļiem, dzīvojamās zonas robežas un pilsētas publiskajās ārtelpās.


"VVD un pašiem ostas uzņēmumiem, kuri veic naftas produktu pārkraušanu, e-deguni sniedz iespēju operatīvi sekot smaku emisiju intensitātei un tās izplatībai, kā arī dod iespēju savlaicīgi reaģēt un veikt smaku ierobežojošos pasākumus. Šāda gaisa monitoringa sistēma tika ieviesta, pamatojoties uz Ventspils pilsētas domes tobrīd spēkā esošajiem saistošajiem noteikumiem "Ventspils brīvostas noteikumi", vienojoties ar ostas operatoriem. Taču vienlaikus jānorāda arī uz būtiskajām atšķirībām naftas produktu pārkraušanas apjomos starp abām ostu pilsētām," raksta Mahte.


Tomēr, tas, ka Liepājā nav e-degunu, nenozīmē, ka smaku mērījumi nav iespējami un vispār netiek veikti, norāda Mahte.


"Kurzemes reģionālā vides pārvaldē smakas noteikšanai kalpo portatīvais "Olfaktometrs Scentroid SM10", ar kuru var veikt indikatīvos smaku mērījumus sūdzību gadījumos, bet svarīgi atzīmēt, ka mērījumus var veikt tikai brīdī, kad ir jūtama intensīva un ilgstoša smaka. Diemžēl nereti saņemam ļoti novēlotas, vispārīgas un nekonkrētas sūdzības no iedzīvotājiem," saka pārvaldes direktore.


Lai pārvalde, atbilstoši metodikai, spētu veikt smakas koncentrācijas mērījumu vidē, nepieciešamas vismaz 30 – 45 minūtes. Tādēļ VVD īpaši lūdz par ilgstošiem un intensīviem smakas radītiem traucējumiem nekavējoties  informēt VVD Operatīvo koordinācijas centru pa tālruni 26338800!