Piedāvājam iepazīties ar Liepājas domes Apstādījumu uzraudzības komisijas 13.maija sēdes protokola izrakstu un pieņemtajiem lēmumiem.

LATVIJAS REPUBLIKA
LIEPĀJAS PILSĒTAS DOME
APSTĀDĪJUMU UZRAUDZĪBAS KOMISIJA
Liepāja, Rožu iela 6, LV-3401
SĒDES LĒMUMI
LIEPĀJĀ

2014. gada 13. maijā Nr.13

D A R B A  K Ā R T Ī B Ā
 
1.Par ozola apzāģēšanu Klaipēdas ielā 92.
2.Par sausa koka nozāģēšanu Centrālkapos.
3.Par 4 papeļu nozāģēšanu Ventas ielā 4.
4.Par nokaltuša koka nozāģēšanu Līvas kapos (pie kapličas).
5.Par kļavas apzāģēšanu Toma ielā 48.
6.Par 3 kļavu apzāģēšanu Jūras ielā 5.
7.Par bērzu apzāģēšanu vai nozāģēšanu Kapsētas ielā 19/21/23.
8.Par koku apzāģēšanu Ziemeļu ielā 19b.
9.Par priedes nozāģēšanu Spīdolas ielā 41.
10.Par zirgkastaņas vainaga sakopšanu Dzelzceļnieku ielā 6.
11.Par kļavas apzāģēšanu Bāriņu ielā 34.

1.#
Par ozola apzāģēšanu Klaipēdas ielā 92
Liepājas pilsētas Apstādījumu uzraudzības komisija ir saņēmusi iesniegumu, kurā lūgta atļauja apzāģēt ozola, kas aug pie nama Klaipēdas ielā 92 zarus, jo zari sitas dzīvokļa logos, kā arī bojā mājas fasādi.

Novērtējot situāciju dabā, konstatēts, ka ozols aug ļoti tuvu ēkai un noēno dzīvokļu logus. Lai, kokam augot, izvairītos no ēkas bojāšanas, ieteicams to nozāģēt.

Saskaņā ar Liepājas pilsētas domes 2013.gada 19.septembra saistošo noteikumu Nr.19 “Liepājas pilsētas apstādījumu ierīkošanas, kopšanas un aizsardzības saistošie noteikumi” 18.3. apakšpunktu, pirms koku ciršanas atļaujas saņemšanas, komisijā jāiesniedz daudzdzīvokļu dzīvojamā nama dzīvokļu īpašnieku lēmums par ozola, kas aug Klaipēdas ielā 92, ciršanu.

Rekomendēt organizēt ozola, kas aug pie ēkas Klaipēdas ielā 92 nozāģēšanu, nenosakot zaudējumu atlīdzību, iepriekš komisijā iesniedzot daudzdzīvokļu dzīvojamā nama Klaipēdas ielā 92 dzīvokļu īpašnieku lēmumu.

2.#
Par sausa koka nozāģēšanu Centrālkapos
Liepājas pilsētas Apstādījumu uzraudzības komisija saņēmusi iesniegumu ar lūgumu nozāģēt bīstamu, sausu koku ar aizlūzušiem zariem.

Novērtējot situāciju dabā, konstatēts, ka pie kapu kopiņas aug priede ar vairākiem sausiem un aizlūzušiem zariem. Nepieciešams veikt priedes vainaga sakopšanu, pieaicinot profesionālu kokkopi.


Atļaut Kapsētu pārvaldei veikt priedes vainaga sakopšanu, pieaicinot profesionālu koku kopēju.

3.#
Par 4 papeļu nozāģēšanu Ventas ielā 4.
Liepājas pilsētas Apstādījumu uzraudzības komisija saņēmusi iesniegumu ar lūgumu atļaut nozāģēt 4 papeles Ventas ielā 4. Iesniegumam ir pievienots 44 dzīvokļu īpašnieku parakstīts lēmums (mājā ir 72 dzīvokļi).

Novērtējot situāciju dabā, konstatēts, ka papeles aug tuvu ēkai.

Atļaut organizēt 4 papeļu, kas aug ēkas Ventas ielā 4 tuvumā, nociršanu, nenosakot zaudējumu atlīdzību par koku ciršanu.

4.#
Par nokaltuša koka nozāģēšanu Līvas kapos (pie kapličas)
Liepājas pilsētas Apstādījumu uzraudzības komisija ir saņēmusi iesniegumu, kurā lūgta atļauja nozāģēt pilnībā nokaltušu koku, kas atrodas pie kapličas un ir sasvēries 45 grādu leņķī, un rada bīstamību kapa vietām.

Novērtējot situāciju dabā, komisijas locekļi nevarēja identificēt pilnībā nokaltušu koku pie kapličas.

Skatīt jautājumu atkārtoti, pieaicinot atbildīgo kapsētas darbinieku.

5.#
Par kļavas apzāģēšanu Toma ielā 48
Apstādījumu uzraudzības komisija saņēmusi iesniegumu, kurā lūgta atļauja nozāģēt koka bojātos zarus.

Novērtējot situāciju dabā, konstatēts, ka minētajā adresē aug kļava, kurai nepieciešams veikt vainaga sakopšanu.

Atļaut organizēt kļavas, kas aug pagalmā Toma ielā 48, darbu veikšanai pieaicinot profesionālu koku kopēju.

6.#
Par 3 kļavu apzāģēšanu Jūras ielā 5
Liepājas pilsētas Apstādījumu uzraudzības komisija saņēmusi iesniegumu, kurā lūgta atļauja trīs kļavu nozāģēšanai, kas aug pie ēkas Jūras ielā 5 un izskatīt iespēju 6 papeļu nozāģēšanai vai apzāģēšanai.

Novērtējot situāciju dabā, konstatēts, ka pie ēkas Jūras ielā 5 pagalma pusē aug divas kļavas, kas noēno dzīvokļu logus.

Saskaņā ar Liepājas pilsētas domes 2013.gada 19.septembra saistošo noteikumu Nr.19 “Liepājas pilsētas apstādījumu ierīkošanas, kopšanas un aizsardzības saistošie noteikumi” 18.3. apakšpunktu, pirms koku ciršanas atļaujas saņemšanas komisijā jāiesniedz daudzdzīvokļu dzīvojamā nama dzīvokļu īpašnieku lēmums par kļavu, kas aug Jūras ielā 5, ciršanu.

Papeles aug uz ēkas zemes un tās ieteicams sakopt, pieaicinot profesionālu kokkopi.

1.Atļaut organizēt 2 kļavu, kas aug ēkas Jūras ielā 5 tuvumā, nociršanu, nenosakot zaudējumu atlīdzību par koku ciršanu, iepriekš komisijā iesniedzot daudzdzīvokļu dzīvojamā nama Jūras ielā 5 dzīvokļu īpašnieku lēmumu.

2.Rekomendēt organizēt sešu papeļu vainagu sakopšanu, pieaicinot profesionālu koku kopēju.

7.#
Par bērzu apzāģēšanu vai nozāģēšanu Kapsētas ielā 19/21/23
Liepājas pilsētas Apstādījumu uzraudzības komisija ir saņēmusi iesniegumu, kurā lūgta atļauja apzāģēt vai nozāģēt augošos bērzus, kas aug pie nama Kapsētas ielā 19/21/23 zarus, jo zari apdraud iedzīvotāju un īpašuma drošību.

Novērtējot situāciju dabā, konstatēts, ka nelielā pagalma teritorijā aug seši bērzi, kuru apkārtmērs 1,3 m, augstumā no sakņu kakla ir attiecīgi ir 1,08m; 1,26m; 1,41m; 1,75m; 1,32m un 1,64m un tie var bojāt komunikācijas.

Saskaņā ar Ministru kabineta 2012. gada 2. maija noteikumiem Nr.309 “Noteikumi par koku ciršanu ārpus meža”, zaudējumu atlīdzība par 6 (sešu) bērzu, kas aug Kapsētas ielā 19/21/23, ciršanu ir (34+40+42+45+52+56):0,702804 x 1 x 0,1 x 2 x 0,8 x 1 = 61,24 euro.

Zaudējumu atlīdzība 61,24 euro jāiemaksā Liepājas pilsētas Domes speciālā budžeta Vides aizsardzības fondā (SEB Banka; konta Nr.LV50UNLA0051302501110).

Saskaņā ar Liepājas pilsētas domes 2013. gada 19. septembra saistošo noteikumu Nr.19 “Liepājas pilsētas apstādījumu ierīkošanas, kopšanas un aizsardzības saistošie noteikumi” 18.3. apakšpunktu, pirms koku ciršanas atļaujas saņemšanas komisijā jāiesniedz daudzdzīvokļu dzīvojamā nama dzīvokļu īpašnieku lēmums par bērzu, kas aug Kapsētas ielā 19/21/23, ciršanu.

1.Noteikt zaudējumu atlīdzību par sešu bērzu, kas aug Kapsētas ielā 19/21/23, ciršanu 61,24 euro, saistībā ar dabas daudzveidības samazināšanu.

2.Atļaut likvidēt sešus bērzus, kas aug nama pagalmā Kapsētas ielā 19/21/23, iepriekš Liepājas pilsētas Domes speciālā budžeta Vides aizsardzības fondā (SEB Banka; konta Nr. LV50UNLA0051302501110) iemaksājot zaudējumu atlīdzību 61,24 euro par sešu bērzu ciršanu un komisijā iesniegt dzīvokļu īpašnieku lēmumu par šo koku ciršanu.

8.#
Par koku apzāģēšanu Ziemeļu ielā 19b
Apstādījumu uzraudzības komisija saņēmusi iesniegumu, kurā lūgts novērtēt koku un krūmu stāvokli Ziemeļu ielā 19 b un izsniegt atļauju koku apzāģēšanai.

Novērtējot situāciju dabā, konstatēts, ka Ziemeļu ielā 19b aug viens vītols, kas ir ainavisks un netraucē kustību. Zem vītola aug kļavas sējenis, kuru nepieciešams likvidēt, nenosakot zaudējumu atlīdzību par koka ciršanu.

Atļaut organizēt kļavas sējeņa, kas aug Ziemeļu ielā 19b, nociršanu, nenosakot zaudējumu atlīdzību par koku ciršanu.

9.#
Par priedes nozāģēšanu Spīdolas ielā 41
Liepājas pilsētas Apstādījumu uzraudzības komisija ir saņēmusi iesniegumu, kurā lūgta atļauja nozāģēt priedi, kas aug pie nama Spīdolas ielā 41, jo tā bojā mājas pamatus un fasādi.

Novērtējot situāciju dabā, konstatēts, ka priede aug ļoti tuvu ēkai. Nepieciešams to nozāģēt, nepiemērojot zaudējumu atlīdzību par koku ciršanu.

Atļaut organizēt priedes, kas aug pie ēkas Spīdolas ielā 41 nozāģēšanu, nenosakot zaudējumu atlīdzību par koku ciršanu.

10.#
Par zirgkastaņas vainaga sakopšanu Dzelzceļnieku ielā 6
Liepājas pilsētas Apstādījumu uzraudzības komisija saņēmusi iesniegumu, kurā lūgts atļaut veikt zirgkastaņas vainaga sakopšanu, izzāģējot sausos un krusteniski augošos zarus.

Novērtējot situāciju dabā, konstatēts, ka ir lietderīgi veikt zirgkastaņas vainaga sakopšanu.

Atļaut veikt zirgkastaņas vainaga sakopšanu.

11.#
Par kļavas apzāģēšanu Bāriņu ielā 34
Liepājas pilsētas Apstādījumu uzraudzības komisija saņēmusi iesniegumu, kurā lūgta atļauja apzāģēt kļavai, kura aug zemesgabalā Bāriņu ielā 34, zarus.

Novērtējot situāciju dabā, konstatēts, ka zemesgabalā aug kļava, kurai nepieciešams veikt vainaga sakopšanu, pieaicinot profesionālu koku kopēju.

Atļaut organizēt kļavas, kas aug zemesgabalā Bāriņu ielā 34, vainaga sakopšanu, pieaicinot profesionālu koku kopēju.