Deputāti pastāvīgajās komitejās ceturtdien, 8.jūnijā, atbalstīja lēmumprojektu par smilšu sijāšanas tehnikas iegādi.


Šajā nolūkā līdz 22. jūnijam tiks sagatavots projekta pieteikums, ko pašvaldība iesniegs Lauku atbalsta dienestā, lai saņemtu finansējumu.

Kā deputātiem ziņoja Anete Bokuma, pašvaldības Projektu ieviešanas nodaļas projektu vadītāja, tehniskais aprīkojums nepieciešams, lai nodrošinātu pludmales smilšu sijāšanu un irdināšanu, atbrīvojot pludmali no atkritumiem, kas tīši vai netīši nokļuvuši smiltīs (atpūtnieku atstātie atkritumi, jūras aļģes, niedres, zari u.tml.).

Pēc Bokumas teiktā, esošais smilšu attīrīšanas aprīkojums ražots pirms divdesmit gadiem, ir novecojis un tam nepieciešamas biežas tehniskās apkopes un remonts. Līdz ar to aprīkojuma uzturēšana ir neekonomiska – rezerves daļas vairs nav pieejamas un ilggadējo tehniku izmantot kļūst arvien neefektīvāk.


Plānots iegādāties jaunu smilšu attīrīšanas aprīkojumu "Beach Tech 2000" vai līdzvērtīgu, lai nodrošinātu efektīvu Liepājas pludmales smilšainā liedaga daļas sijāšanu un irdināšanu astoņu kilometru garumā, tādejādi attīrot pludmali gan no izskatotajiem atkritumiem pēc pavasara un rudens vētrām, gan atpūtnieku atstātajiem vai apraktajiem atkritumiem.


Projekta "Smilšu tīrīšanas tehnikas iegāde, Liepājā"  kopējās izmaksas tiek plānotas 107 679 eiro apmērā, no tām Eiropas Jūrlietu un zivsaimniecības fonds sedz 90% jeb 96 911,10 eiro; savukārt pašvaldība 10% jeb 10 767,90 eiro.


Pašvaldībai būs jāsedz arī projekta priekšfinansējums 77 528,88 eiro, kas tiks atgūts pēc projekta realizācijas.


Izmaksas tiks precizētas pēc iepirkuma veikšanas.

Projektu plānots īstenot ne vēlāk kā līdz 2023. gada beigām.


Projektu plānots īstenot ar biedrības "Liepājas rajona partnerība" sadarbību Eiropas Jūrlietu un zivsaimniecības fonda (EJZF) Rīcības programmas zivsaimniecības attīstībai 2014.–2020. gadam pasākuma "Sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģiju īstenošana" ietvaros.


Lēmums vēl jāapstiprina domes sēdē.