Ar rezultātu noslēdzies pašvaldības izsludinātais atklāts konkurss "Lokālplānojuma, kas groza Liepājas pilsētas teritorijas plānojumu teritorijai starp Kaiju, Aldaru, Jelgavas ielām un Jauno ostmalu līdz O.Kalpaka ielai, Liepājā, izstrāde", portāls irliepaja.lv uzzināja domē. Savus piedāvājumus iesnieguši trīs pretendenti: SIA "Grupa93", kura gatava veikt uzdevumu par 39 930 eiro; SIA "Metrum", kas sola plānojumu izstrādāt par 37 724 eiro, un AS "UPB", kuras piedāvājums ir 69 540 eiro vērts.


Šobrīd visi trīs piedāvājumi tiek vērtēti.   


Jau vēstīts, ka pērn novembrī pilsētas deputāti pieņēma lēmumu par lokālplānojuma izstrādi un par tā izstrādes vadītāju nozīmēja Liepājas pilsētas arhitektu Uģi Kauguru. Savukārt Būvvaldei uzdots slēgt līgumu ar izraudzīto plānojuma izstrādātāju, kuram savukārt lokālplānojums jāizstrādā gada laikā.


Pilsētas arhitekta izstrādātājā darba uzdevumā teikts: "Lokālplānojuma teritorijai nepieciešams grozīt spēkā esošo Liepājas pilsētas teritorijas plānojumu tā, lai radītu priekšnoteikumus dzīvas, aktīvas, labiekārtotas pilsētvides veidošanai ne vien ostmalā, bet arī visā Jaunliepājas apkaimē, pēc iespējas atjaunojot zaudēto apkaimes vēsturisko ielu struktūru, atverot to savienojumus ar Jauno ostmalu un paredzot tādus apbūves un pilsēttelpas iekārtojuma veidus, kas orientēti uz iespējami daudzveidīgu, ilgtspējīgu, publiski pieejamu izmantošanu, tostarp, izskatot iespēju atbalstīt arī mājokļu apbūvi".


Jaunliepājas daļas attīstība paredzēta Liepājas valstspilsētas un Dienvidkurzemes novada attīstības programmā 2022.–2027. gadam.