Izsludināta projektu iesniegšana līdzfinansējumam saskaņā ar saistošajiem noteikumiem "Par Liepājas pilsētas pašvaldības līdzfinansējumu kultūras pieminekļu saglabāšanai".

Projektu iesniegumus Liepājas pilsētas domē, Rožu ielā 6, māju īpašnieki (valdītāji) var iesniegt no šā gada 5.februāra līdz 5.aprīlim, informē būvvaldes sabiedrisko attiecību speciālists Aigars Štāls.

Līdzfinansējumam 2018.gadā pilsētas budžetā ir rezervēti 100 000 eiro. Šī summa, iespējams, vēl tiks palielināta. Pašvaldība aicina ēku, kas ir kultūras pieminekļi, īpašniekus (valdītājus) izmantot piedāvāto līdzfinansējumu, gatavot un iesniegt projektu pieteikumus.

Ar saistošajiem noteikumiem, iesnieguma veidlapām un informatīvajiem materiāliem var iepazīties Domes mājas lapā www.liepaja.lv sadaļā: Pašvaldība/ Līdzfinansējums vēsturiskajām ēkām vai darba dienās Liepājas pilsētas domē, Rožu ielā 6, 131. kab.

Plānoto izmaksu aprēķins pirms pieteikuma iesniegšanas ir jāsaskaņo ar pašvaldības iestādes "Komunālā pārvalde"  būvtehniķi Juri Jākobsonu (Uliha iela 44, Liepāja, 29148047).

Savukārt kārtība, kādā kultūras piemineklis būs pieejams sabiedrības apskatei, jāsaskaņo ar Liepājas pilsētas Būvvaldes kultūras pieminekļu inspektori Ilzi Bernāti (Rožu iela 6, Liepāja, 131. kab., tālrunis 6 34 04419, m.t.: 20260402).

Šis būs ceturtais gads pēc kārtas, kad pašvaldība piešķir līdzfinansējumu kultūras pieminekļu saglabāšanai.

2015. gada 14. maijā deputāti apstiprināja saistošos noteikumus, kas nosaka, kā pašvaldība līdzfinansē kultūras pieminekļu izpēti (apsekošanu, inventarizāciju, arhitektoniski māksliniecisko izpēti), būvprojektu sagatavošanu un restaurācijas darbus.

2017. gadā vairāk bija pieteikumu par konkrētu restaurācijas darbu veikšanu, mazāk - iesniegumi par dokumentācijas sagatavošanu. Līdz ar to vēlamais līdzfinansējums, kas tika gaidīts no pašvaldības, bija daudz lielāks, un komisija neiespēja atbalstīt visus pretendentus, kā tas noticis iepriekš.

Tā kā turpmāk var prognozēt restaurācijas būvdarbu pieteikumu pieaugumu un vajadzēs vairāk naudas, 2018. gada 18. janvārī Domes sēdē deputāti apstiprināja saistošo noteikumu  grozījumus. Turpmāk no programmai atvēlētajiem kopējiem budžeta līdzekļiem 80 procenti tiks sadalīti tieši būvdarbiem, atlikušie 20 procenti - dokumentācijai, tas ir, pieminekļu izpētei un būvprojektu izstrādei.  

Atkarībā no pieteikumu kopskaita un pieprasījuma mērķa, komisijai, kas izvērtēs pretendentus, naudas pārpalikumu, ja tāds veidosies, būs iespējams pārcelt no vienas pozīcijas uz otru.  

Maksimālā atbalsta summa, piedaloties konkursā, vienā reizē, tāpat kā iepriekšējos gados, vienam restaurācijas būvdarbu pieteikumam nevarēs pārsniegt 20 000 eiro. Taču ēku īpašniekiem joprojām būs iespēja pretendēt uz līdzfinansējumu vairākus gadus pēc kārtas. Tomēr kopējā atbalsta summa šās programmas ietvaros vienam īpašumam nedrīkstēs pārsniegt  50 000 eiro, neatkarīgi no tā, cik gados līdzfinansējums ir saņemts. Tas nozīmē, ka turpmāk pretendentam pieteikumā ir jānorāda arī visa iepriekš kultūras pieminekļa saglabāšanai saņemtā pašvaldības līdzfinansējuma summa.

Līdzfinansējuma apmēri līdz noteiktām naudas summām ir ierobežoti arī konservācijas buvdarbiem, būvamatniecības detaļu restaurācijai jeb analogo būvdetaļu izgatavošanai un dokumentācijas (būvprojekta, kultūrvēsturiskās izpētes un inventarizācijas) izstrādei.

Kultūras pieminekļa vai tā daļas restaurācijas un konservācijas būvuzraudzība, ja to veic pašvaldības izvēlēts būvuzraug, pašvaldība apmaksās 100 procentu apmērā.

Kopš pašvaldība 2015. gadā ir uzsākusi kultūras pieminekļu saglabāšanas atbalsta programmu, kopumā atbalstīti 69 no 93 iesniegtajiem projektiem. Kopumā kultūras pieminekļu saglabāšanai piešķirtais līdzfinansējums ir 251 tūkstotis eiro (no prasītajiem 533 tūkstošiem). 54 no 69 apstiprinātajiem projektiem attiecas uz dokumentācijas izstrādi, 16 – uz restaurācijas darbiem.