Lai daudzdzīvokļu dzīvojamajām mājām daļēji kompensētu izdevumus par projekta dokumentācijas izstrādi energoefektivitātes pasākumu veikšanai, māju apsaimniekotāji, biedrības vai dzīvokļu kopības pārstāvji arī šogad līdz 1. novembrim var pieteikties pašvaldības līdzfinansējumam.

Pieejamais līdzfinansējums 2023. gadam ir 15 000 eiro. Līdzfinansējums tiek piešķirts līdz 50% no kopējām atbalstāmo darbību izmaksām, bet ne vairāk kā 1,75 eiro par dzīvokļu īpašumu kopējās platības vienu kvadrātmetru, informē Liepājas domes sabiedrisko attiecību speciāliste Dace Freidenfelde.

Uz pašvaldības līdzfinansējumu var pretendēt šādām darbībām: daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas energoaudita pārskata un pagaidu energosertifikāta izstrādei, ēkas energosertifikāta aprēķinos izmantoto ievaddatu vērtību pārskata izstrādei, daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas tehniskās apsekošanas atzinuma sagatavošanai un daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas spēkā esoša atjaunošanas vai pārbūves būvprojekta (tajā skaitā ekspertīzes, ja nepieciešams) vai apliecinājuma kartes vienkāršotās fasādes atjaunošanai izstrādei, apliecinājuma kartes iekšējam inženiertīklam un būvdarbu tāmes izstrādei.

Plašāku informāciju par konkursa nosacījumiem un nepieciešamo dokumentāciju var atrast pašvaldības mājaslapas sadaļā “Energoefektivitātes pasākumi”.

Projekta pieteikumu var iesniegt klātienē Liepājas pašvaldības administrācijā vai nosūtīt pa pastu, adresējot Liepājas pašvaldības administrācijas Apmeklētāju pieņemšanas centram, Rožu ielā 6.

Pieteikumu var iesniegt arī elektroniski, parakstot ar drošu elektronisko parakstu un nosūtot uz e-pastu: pasts@liepaja.lv.