Piedāvājam iepazīties ar Apstādījumu uzraudzības komisijas 1.marta sēdes lēmumiem. Protokola izrakstu sagatavoja domes Sabiedrisko attiecību un mārketinga daļa.

D A R B A  K Ā R T Ī B Ā

1.Par kokiem Jūrmalas ielā 2.
2.Par liepu apzāģēšanu Ventas ielā 16.
3.Par liepu un bērzu pie Nīcas ielas 13.
4.Atkārtoti par nozāģētu koku Ganību ielā 119.
5.Par egles nozāģēšanu Egļu ielā 17.
6.Par gobas nozāģēšanu Rīgas ielā 48.
7.Par kokiem Raiņa ielā 36 un Lāčplēša ielā 28.
8.Par kokiem Mežu ielā pie pii "Stārķis".
9.Par bērzu Vānes ielā 17.
10.Par koku un krūmu izciršanu Kviešu ielā pie īpašuma Vānes iela 18.
11.Par nelikumīgu koku ciršanu Vānes ielā 16.
12.Par koku nociršanu iebrauktuvē uz īpašumu Brīvības ielā 180.
13.Par nokaltuša koka nociršanu Republikas ielā 16.
14.Par 3 koku nozāģēšanu Vites ielā 9.


1.Par kokiem Jūrmalas ielā 2
Apstādījumu uzraudzības komisija ir saņēmusi SIA "V projekts" iesniegumu, kurā lūgta atļauja saskaņot koku ciršanu būvobjektā "Teritorijas labiekārtojums Jūrmalas ielā 2, Liepājā". Iesniegumam pievienota apstādījumu plāna skice, kurā atzīmēti nocērtamie koki un plānotie apstādījumi.

Kā projekta izstrādātāja pārstāvis informē, izstrādājot teritorijas labiekārtojumu izstrādātāji paredzējuši likvidēt bojātos, galotņotos un bīstamos kokus, kā arī kokus, kuri aug pārāk tuvu ēkām,  bojājot tās.  Vērtīgie koki ir saglabājami. Apstādījumi tiks papildināti ar krūmu un puķu stādījumiem, lai slimnīcas teritorijā būtu patīkami uzturēties.

Komisija papildus iesaka likvidēt arī vītolu ar diviem stumbriem, jo kokam bojāts stumbrs un ilgtermiņā nav perspektīvs. Pēc vītola likvidēšanas uzlabosies augšanas apstākļi jaunajiem, blakus augošajiem ozoliem. Likvidējamas arī pārāk biezi saaugušās kļavas. Koki savā starpā konkurē un veido sabiezinātu stādījumu.

Kļava, kas aug pie žoga Jūrmalas ielas pusē, kur paredzēts ierīkot atpūtas vietu pacientiem, ir sasniegusi 2,39 m apkārtmēru. Saskaņā ar Ministru kabineta 2012.gada 2.maija noteikumu Nr.309 "Noteikumi par koku ciršanu ārpus meža" 19.punktu, atļauju šīs kļavas ciršanai pašvaldība var izsniegt, ja saņemts Dabas aizsardzības pārvaldes atzinums.

Koku ciršana ir paredzēta publiski pieejamā teritorijā, tādēļ pirms projekta akceptēšanas rīkojama koku ciršanas ieceres publiskā apspriešana.

Lūdzam projektētāju iesniegt komisijā koriģētu apstādījumu plānu, kurā iezīmēti visi likvidēt paredzētie koki, norādot koku sugu. Tā kā koku ciršana paredzēta valstij piederošā īpašumā, zaudējumu atlīdzība par koku likvidēšanu netiek noteikta.

1.Noteikt koku ciršanas ieceres publisko apspriešanu objektam "Teritorijas labiekārtojums Jūrmalas ielā 2, Liepājā" no 6. marta līdz 16.martam un galīgo lēmumu pieņemt pēc publiskās apspriešanas rezultātu apkopošanas.
2.Lūgt Dabas aizsardzības pārvaldes atzinumu par kļavu, kas aug zemesgabalā Jūrmalas ielā 2 (pie žoga Jūrmalas ielas pusē).

2.Par liepu apzāģēšanu Ventas ielā 16
Apstādījumu uzraudzības komisija ir saņēmusi vēstuli, kurā lūgta atļauja apzāģēt liepas, kas aug Ventas ielā 16, jo kokiem ataugušas atvases.

Novērtējot situāciju dabā, konstatēts, ka Ventas ielas pusē aug 4 galotņotas liepas un 1 liepa pagalmā. Koki ir bijuši galotņoti, tiem vainagi atauguši sabiezināti.  

Atļaut organizēt 5 liepu, kas aug zemesgabalā Ventas ielā 16, vainagu kopšanu, darbu veikšanai piesaistot arboristu.

3.Par liepu un bērzu pie Nīcas ielas 13
Apstādījumu uzraudzības komisija ir saņēmusi iesniegumu, kurā lūgts nozāģēt nokaltušu liepu, kas atrodas blakus laternai, un apsekot bērzu, kuram ir iztrupējis vidus.  

Novērtējot situāciju dabā, konstatēts, ka  Nīcas ielā, pie laternas, atrodas, iespējams, nokaltusi liepa, bet pie īpašuma Nr.13 aug divi bērzi. Vienam bērzam stumbrā ir dobums, bet vainags un zarojums neliecina par sliktu koka veselības stāvokli.

Lūgt PI "Komunāla pārvalde" iekļaut 2017./2018.gadu rudens/ziemas darbu plānā nokaltušās liepas, kas atrodas Nīcas ielā pie īpašuma Nr.13, nozāģēšanu, bet bērzu atkārtoti apsekot veģetācijas sezonas vidū (jūlijā) un novērtēt tā vitalitāti.

4.Atkārtoti par nozāģētu koku Ganību ielā 119
Apstādījumu uzraudzības komisija (komisija) atkārtoti saņēmusi informāciju no interneta portāla "irLiepāja", ka  nozāģētais koks bija kļava un atradies īpašumā Ganību ielā 119.

Apsekojot adresi dabā, nav iespējams noteikt, kad tieši koks nozāģēts. 2011.gadā šī koka nociršanai tika izsniegta atļauja. Šobrīd ir mainījies zemesgabala īpašnieks.  

Nepietiekošas informācijas un pierādījumu trūkuma dēļ nevirzīt jautājumu tālākai izskatīšanai.

5.Par egles nozāģēšanu Egļu ielā 17
Apstādījumu uzraudzības komisija saņēmusi iesniegumu, kurā lūgta atļauja nozāģēt lielu egli, kas aug Egļu ielā 17, jo kokam nolūzušās galotnes vietā ataugušas divas galotnes un koks kļuvis bīstams.

Novērtējot situāciju dabā, konstatēts, ka privātmājas dārzā aug ļoti liela egle, kura apdraud gan māju, gan siltumnīcu. Eglēm ir virspusēja sakņu sistēma un vāja noturība pret vēju.

Atļaut organizēt egles, kas aug Egļu ielā 17, nozāģēšanu un nenoteikt zaudējumu atlīdzību par šī koka nociršanu.

6.Par gobas nozāģēšanu Rīgas ielā 48
Apstādījumu uzraudzības komisija ir saņēmusi iesniegumu, kurā lūgta atļauja nozāģēt nokaltušu gobu, kas atrodas Rīgas ielas 48 pagalmā.

Novērtējot situāciju dabā, konstatēts, ka pagalmā atrodas neliels nokaltis koks.

Atļaut nozāģēt nokaltušo gobu, kas atrodas zemesgabalā Rīgas ielā 48.

7.Par kokiem Raiņa ielā 36 un Lāčplēša ielā 28
Apstādījumu uzraudzības komisija ir saņēmusi iesniegumu, kurā lūgts novērtēt 3 bērzus, kas aug zemesgabalā Lāčplēša ielā 28 pie ēkas Raiņa ielā 34 sienas un liepu, kas aug Raiņa iela 36 un bojā Raiņa ielas 34 ēkas jumtu un sienu.

Novērtējot situāciju dabā, konstatēts, ka  zemesgabalā Lāčplēša ielā 28 augošie 3 bērzi ir likvidējami, jo ieauguši kaimiņu mājas pamatos, bet 1 bērzam (aug pie žoga) nokaltusi galotne. Šaurā ārtelpā starp īpašumiem Raiņa iela 34 un Raiņa iela 36 aug ļoti liela liepa (stumbra apkārtmērs 2,84 m), kuras zari bojā ēkas jumtu. Kokam nepieciešama vainaga redukcija, darbu veikšanu uzticot profesionālam kokkopim. Pēc vainaga samazināšanas, liepai būs nepieciešama regulāra vainaga apzāģēšana ik pēc 2 – 3 gadiem.

Atļaut organizēt 4 bērzu, kas aug Lāčplēša ielā 28, nozāģēšanu un liepas, kas aug Raiņa ielā 36, profesionālu vainaga redukciju. Nenoteikt zaudējumu atlīdzību par 4 bērzu nozāģēšanu.

8.Par kokiem Mežu ielā pie pii "Stārķis"
Apstādījumu uzraudzības komisija ir saņēmusi PI "Komunālā pārvalde" lūgumu apsekot  kokus, kas aug pie pirmsskolas izglītības iestādes "Stārķis" ieejas, Mežu ielas pusē.

Novērtējot situāciju dabā, konstatēts, ka pie pirmsskolas izglītības iestādes "Stārķis" žoga, Mežu ielas pusē, aug 6 vītoli, kuriem nepieciešama vainagu kopšana.

Atļaut PI "Komunāla pārvalde" organizēt 6 vītolu, kas aug Mežu ielā pie pirmsskolas izglītības iestādes "Stārķis" žoga, vainagu sakopšanu.

9.Par bērzu Vānes ielā 17
Apstādījumu uzraudzības komisija ir saņēmusi iesniegumu, kurā lūgts apsekot bērzu, kas aug Vānes ielā 17, jo kokam ir zaru veidojumi, kas lūzt un apdraud gājējus.

Novērtējot situāciju dabā, konstatēts, ka minētajā adresē, Tāšu ielas pusē, augošajam bērzam vainagā ir "vēja slotas". Tās izraisa parazītiska sēne Taphrina betulina. Sēņotne attīstās bērzu zaros, izraisot blīvu sazarojumu veidošanos. Zari ļoti spēcīgi zarojas un veidojas lodveidīgas zaru slotas. Bojāto zaru lapas sīkas un kroplas, pāragri dzeltē. Lielākās "vēja slotas" ieteicams izzāģēt.

Atļaut organizēt bērza, kas aug Vānes ielā 17, vainaga kopšanu, darbus uzticot veikt arboristam.

10.Par koku un krūmu izciršanu Kviešu ielā pie īpašuma Vānes iela 18
Apstādījumu uzraudzības komisija saņēmusi garāžu kooperatīva "Lauma – 1" iesniegumu, kurā lūgta atļauja izzāģēt kokus un krūmus, kas aug starp zemesgabalu Vānes ielā 18 un Kviešu ielu.

Novērtējot teritoriju dabā, konstatēts, ka izzāģējami mazvērtīgi  krūmi, pārsvarā dažādu pasugu kārkli. Ieteicams likvidēt arī galotņotās un kalstošās papeles. Lielā krūmu aizauguma dēļ nav iespējams precīzi uzskaitīt  likvidējamo papeļu skaitu.

1.Atļaut garāžu kooperatīvam "Lauma - 1" organizēt, teritorijā starp zemesgabalu Vānes iela 18 un Kviešu iela, krūmu un koku, kuru stumbru caurmērs nepārsniedz 12 cm, izzāģēšanu.
2.Atkārtoti teritoriju apsekot pēc mazvērtīgo krūmu izciršanas, lai noteiktu likvidējamo papeļu skaitu.

11.Par nelikumīgu koku ciršanu Vānes ielā 16
Apstādījumu uzraudzības komisija (turpmāk – komisija), braucot pa Vānes ielu, pamanīja, ka zemesgabalā Vānes ielā 16 notiek koku ciršana. Darba veicēji nevar uzrādīt ciršanas atļauju. Komisija atļauju koku ciršanai šajā adresē nav izsniegusi.

Tiek informēta Liepājas pilsētas pašvaldības policija, ka zemesgabalā Vānes ielā 16 notiek nelikumīga koku ciršana.

Darba veicējiem tiek lūgts pārtraukt darbu līdz apstākļu noskaidrošanai.

Vispārēji novērtējot izcirsto koku apjomu, to kvalificētu kā krimināli sodāmu nelikumīgu (patvaļīgu) koku ciršanu un jautājumu nodotu izskatīšanai Valsts policijai. Saskaņā ar Latvijas Republikas Krimināllikuma 109. panta otro daļu sods par patvaļīgu koku ciršanu ir brīvības atņemšana uz laiku līdz sešiem gadiem vai naudas sods līdz simt minimālajām mēnešalgām.

Lai jautājumu nosūtītu izskatīšanai, jānorāda izcirsto koku skaits un pilsētai nodarītie zaudējumi saistība ar nelikumīgu koku izciršanu.

Lūgt mežsaimniecības inženierim A.Gāliņam veikt izcirsto koku uzskaiti, nosakot koku sugu, stumbru diametru un, ja iespējams, nocirstās koksnes apjomu.

Konsultējoties ar pašvaldības juristiem, sagatavot vēstuli nosūtīšanai Valsts policijai kriminālvajāšanas uzsākšanai.

Nepieciešams noskaidrot, vai šajā situācijā zaudējumu atlīdzības apmērs tiek noteikts pamatojoties uz Ministru kabineta 2012.gada 2.maija noteikumu Nr.309 "Noteikumi par koku ciršanu ārpus meža" 23.punktu un 24.punktu, kuri nosaka zaudējumu atlīdzības apmēru par dabas daudzveidības samazināšanu pilsētā.

1.Lūgt PI "Komunāla pārvalde" mežsaimniecības inženierim Aigaram Gāliņam veikt zemesgabalā Vānes ielā 16 izcirsto koku uzskaiti, nosakot koka sugu, stumbra diametru un izcirstās koksnes apjomu.
2.Sagatavot iesniegumu iesniegšanai Valsts policijā par konstatēto pārkāpumu (nelikumīga koku ciršana) Vānes ielā 16.

12.Par  koku nociršanu iebrauktuvē uz īpašumu Brīvības ielā 180
Apstādījumu uzraudzības komisija ir saņēmusi SIA "E-Team" iesniegumu, kurā lūgta atļauja izzāģēt kokus, kas aug iebrauktuvē uz īpašumu Brīvības ielā 180, jo koki liecas uz brauktuvi un traucē iebraukšanu.

Novērtējot situāciju dabā, konstatēts, ka likvidēt nepieciešams 1 bērzus, 2 vītolus un 19 alkšņus, kas aug pie brauktuves un traucē transporta kustībai.

Atļaut SIA "E-Team" organizēt 22 koku, kas aug iebrauktuvē uz īpašumu Brīvības ielā 180, izzāģēšanu un nenoteikt zaudējumu atlīdzību par šo koku nociršanu.

13.Par nokaltuša koka nociršanu Republikas ielā 16
Apstādījumu uzraudzības komisija ir saņēmusi iesniegumu, kurā lūgta atļauja nozāģēt nokaltušu koku, kas aug zemesgabalā Republikas ielā 16.

Novērtējot situāciju dabā, konstatēts, ka zemesgabalā atrodas kalstošs pīlādzis.

Atļaut organizēt nokaltuša pīlādža, kas atrodas Republikas ielā 16, nozāģēšanu.

14.Par 3 koku nozāģēšanu Vites ielā 9
Apstādījumu uzraudzības komisija ir saņēmusi iesniegumu, kura lūgta atļauja 3 koku, kas aug Vites ielā 9, nociršanai, jo koki ir slīpi uz jaunbūves pusi un paredzēti jauni apstādījumi. Iesniegumam nav pievienots labiekārtojuma projekts ar paredzētajiem apstādījumiem.

Novērtējot situāciju dabā, konstatēts, ka likvidēt paredzēts 3 kļavas ar stumbru diametriem 63 cm, 50 cm un 44 cm. Teritorija atrodas Liepājas pilsētas vēsturiskajā centrā, kas ir Valsts nozīmes pilsētbūvniecības piemineklis un saskaņā ar Ministru kabineta 2012.gada 2.maija noteikumu Nr.309 "Noteikumi par koku ciršanu ārpus meža" 18.punktu, kas nosaka, ka pirms šo trīs koku ciršanas atļaujas izsniegšanas pašvaldībai jāsaņem Valsts Kultūras pieminekļu aizsardzības inspekcijas atzinumu.

Lūgt Valsts kultūras pieminekļu aizsardzības inspekcijas atzinumu par 3 kļavu, kas aug Vites ielā 9, nociršanu un jautājumu skatīt atkārtoti pēc atzinuma saņemšanas.

Redakcijas piebilde: Par 43 koku nociršanu Vites ielā 9 Apstādījumu uzraudzības komisija lēma arī 2014.gadā.