Pie portāla irliepaja.lv publikācijas par to, ka "gadsimta būve" Vecliepājas primārās veselības aprūpes centra (VPVAC) lifts, kuru būvēja trīs gadus, neilgi pēc palaišanas atkal nav lietojams un jāremontē, drīz vien savirknējās komentāri ar norādēm par iestādes valdes locekles Violetas Celmas ciešajām radniecības saitēm ar tās pašas iestādes finanšu direktori (abas ir māsas) un vairākiem citiem darbiniekiem.

Portāls irliepaja.lv lūdza iestādes kapitāldaļu turētāja vai kādas citas pašvaldības amatpersonas, piemēram, mēra Gunāra Ansiņa kunga skaidrojumu, kāpēc trīs gadu garumā par gandrīz 200 000 eiro būvētais lifts jau pēc mēneša vairs nebija lietojams, turklāt, kā izrādījās, tam nav arī garantijas termiņa (iestādes mājaslapā esošajā atskaitē par 1.ceturksni lasāms, ka "veikta lifta jumta un pamatu izolācijas būvniecība", tomēr tieši ūdens ieplūšana pamatos tika minēta kā iemesls lifta iziešanai no ierindas).

Tāpat uzdevām jautājumu, kā iespējams, ka pašvaldības iestādē atbildīgus amatus ieņem vienas ģimenes pārstāvji – māsas, un, kā liecina portāla irliepaja.lv rīcībā esošā informācija, iestādē strādā vienas māsas dēls, vedekla un, iespējams, vēl kāds radinieks. Visus VPVAC dokumentus paraksta valdes locekle Violeta Celma un finanšu direktore Vineta Neimane. Vai šāda prakse neliecina par interešu konfliktu vai dienesta stāvokļa izmantošanu, piemēram, lai radītu darba vietas saviem radiniekiem?

Kamēr tika gaidīta atbilde, lifts bija saremontēts un atsācis darboties, par ko arī pašvaldība ar Sabiedrisko attiecību un mārketinga daļas starpniecību informēja portālu: "Informēju, ka lifts darbojas. Bija īslaicīgas tehniskas problēmas, taču tās ir novērstas".

Savukārt "radu būšanu" Vecliepājas primārās veselības aprūpes centrā pašvaldība komentēja šādi: "Attiecībā uz interešu konfliktu: fakts, ka pašvaldības kapitālsabiedrībā strādā radinieki, nerada interešu konfliktu.


Interešu konflikts rodas situācijās, kad valsts amatpersona savu amata pilnvaru realizēšanas laikā sagatavo vai izdod administratīvos aktus, veic uzraudzības, kontroles, izziņas vai sodīšanas funkcijas, slēdz līgumus vai veic citas darbības, kurās šī valsts amatpersona vai tās radinieki (tēvs, māte, vecāmāte, vecaistēvs, bērns (arī adoptētais), mazbērns, brālis, māsa, pusbrālis, pusmāsa, laulātais) ir personiski vai mantiski ieinteresēti. Ja  kapitālsabiedrības valdes loceklim rodas šādas situācijas, par to rakstveidā jāsniedz informācija kapitāla daļu turētāja pārstāvim, kam jāuzdod attiecīgās valsts amatpersonas funkciju izpilde citai valsts amatpersonai". 

Uz portāla lūgumu sniegt iespēju iepazīties ar iestādes štata sarakstu, pašvaldības atbilde bija: "Mums šāds precīzs, detalizēts saraksts nav pieejams. Tad tas būtu vaicājams tieši Vecliepājas primārās veselības aprūpes centram".

To arī darījām, tāpat lūdzām Celmu komentēt radinieku pieņemšanu darbā. Atbildē VPVAC valdes locekle raksta: "Ar Jums interesējošo informāciju, iespējams iepazīties sabiedrības mājaslapā, kā arī amatu vienību saraksts pievienots vēstules pielikumā.

Papildus, ievērojot Jūsu 2023. gada 11. septembra elektroniskā pasta vēstulē paustās bažas par valdes locekļa radinieku nodarbināšanu pašvaldībai piederošā uzņēmumā, informējam, ka normatīvie akti šādu situāciju neaizliedz, bet ir jāievēro ierobežojumi attiecībā uz lēmumu pieņemšanu, kas skar saistītās personas. Sabiedrība informē, ka tās amatpersona ir veikusi likuma "Par interešu konflikta novēršanu valsts amatpersonas darbībā" 21.pantā noteiktās darbības un interešu konflikts Sabiedrības ietvaros likuma "Par interešu konflikta novēršanu valsts amatpersonas darbībā" 1.panta 5.punktā noteiktajā ietvarā nepastāv".  

Atšķirībā no Jaunliepājas PVAC mājaslapas, kur sadaļā "Kontakti" lasāms gan iestādes vadītājas vārds, gan vēl piecu atbildīgo darbinieku vārdi un kontakti, Vecliepājas PVAC mājaslapā nav nevienas amatpersonas vārda vai kontaktu. Norādīta vienīgi iestādes kopējā e-pasta adrese. Tikai atverot sadaļu "Publiskojamā informācija" un pēc tam kādu no tajā ievietotajiem dokumentiem, iespējams ieraudzīt Celmas un Neimanes vārdus.

Tāpat kā pašvaldība Korupcijas novēršanas un apkarošanas birojs (KNAB) portālam irliepaja.lv norādīja, ka "radinieku strādāšana vienā institūcijā pati par sevi nenozīmē, ka noticis pārkāpums, t.sk. nonākšana interešu konflikta situācija. Katrs gadījums jāvērtē individuāli".

KNAB arī informēja, ka savas kompetences ietvaros izvērtēs, vai Violeta Celma kā valsts amatpersona nav pārkāpusi tai likumā "Par interešu konflikta novēršanu valsts amatpersonu darbībā" noteiktos ierobežojumus un aizliegumus.

Uzziņa
Vecliepājas primārās veselības aprūpes centra štata saraksts                                                       

(Amata nosaukums, cilvēku skaits)   
Valdes loceklis    1                            
Biroja administratore 1                                
Finanšu direktore 1                    
Saimniecības daļas vad. 1                    
Grāmatvede 1
Ārsti 10    
Medicīnas māsas 10    
Reģistrators 2        
Kasiere    2    
Uzkopšanas daļas vadītāja 1    
Garderobiste 2        
Apkopēja 5    
Sētnieks 1    
Projekta vadītājs 1    
Medicīnas fiziķis 1        
Personāla speciālists 1    
Projekta koordinators 1        
Statistiķis 2           

(Avots: Violeta Celma)