Liepājas pilsētas Būvvalde ir pieņēmusi lēmumu uzsākt detālplānojumu vairākām zemes vienībām, kas atrodas Kapsēdes ielā vai robežojas ar to.

Lēmums pieņemts, izskatot Liepājas SEZ SIA "Pumac Liepaja" iesniegumu un izvērtējot nepieciešamību precizēt ielas sarkanās līnijas un tuvumā esošo zemes vienību robežas, arī Liepājas pilsētai piederošajiem zemes gabaliem, informē Būvvaldes sabiedrisko attiecību speciālists Aigars Štāls.

Detālplānojuma teritorijā ietvertas šādas zemes vienības: Kapsēdes iela 2; "Mežvidi"; Kapsēdes iela 8; Grīņu iela 1/3; "Novadnieki"; "Baloži"; Kapsēdes iela 2E un 2C; Kapsēdes ielas daļa; Grīņu ielas daļa.

Detālplānojuma teritorijā esošo zemes vienību robežu pārkārtošanas/izmaiņu un ielu sarkano līniju grozīšanas un precizēšanas mērķis ir radīt labvēlīgus priekšnoteikumus "Kapsēdes industriālā parka" attīstībai. Detālplānojums sekmēs investīciju piesaisti, investoru tiesības izmantot un attīstīt savu īpašumu, kā arī kompleksi apskatīs šās teritorijas turpmāko attīstību.

Detālplānojuma teritorija ietver kopumā 10 zemes vienības un ir gandrīz 55 ha liela. Saskaņā ar pilsētas teritorijas plānojumu, tās ir jauktas apbūves, līnijbūvju, ražošanas un noliktavu apbūves, kā arī dabas (mežu) teritorijas.

Detālplānojuma izstrādes gaitā teritorijas plānojumā atļautā izmantošana var tikt mainīta vai precizēta, tiks noteikti zemes apgrūtinājumi, satiksmes infrastruktūras un inženiertīklu izvietojums, ēku un būvju atrašanās vietas un paredzēti citi attīstības raksturlielumi.

Detālplānojuma izstrāde turpināsies līdz nākamā gada maijam.

Pēc sešiem mēnešiem ir plānota pirmās redakcijas publiskā apspriešana, kas  sabiedrībai, kā arī blakus teritoriju īpašniekiem nodrošinās iespēju iegūt informāciju un izteikt savu viedokli par topošo plānošanas dokumentu. Ja būs nepieciešams, darbu noslēguma posmā notiks arī precizētās detālplānojuma redakcijas publiskā apspriešana.

Detālplānojumu izstrādā SIA "Metrum", finansē Liepājas pilsētas pašvaldība un ierosinātājs LSEZ SIA "Pumac Liepaja".

LSEZ SIA "Pumac Liepaja" pārstāvji pašvaldībā un SEZ pārvaldē ir izteikuši un skaidrojuši savu vēlmi Kapsēdes ielas rajonā turpināt attīstīt un būvēt jaunas ražotnes. Šim mērķim uzņēmums ir iegādājies zemes gabalu, kas iekļauts detālplānojuma teritorijā.