Ar Administratīvās apgabaltiesas lēmumu faktiski apturēta SIA "Rapsoil" iniciētā un domes aktīvi atbalstītā vēja parka būvniecība Karostā, par kuru notika ilgstoša tiesvedība.

Ar Administratīvās apgabaltiesas sprieduma izrakstu saīsināto versiju portālu iepazīstināja biedrības "Sabiedrība par vidi Dadzis" valdes loceklis Aldis Mežvids.

2016.gada 8.jūlijā Administratīvā apgabaltiesa rakstveida procesā izskatīja administratīvo lietu Nr.A420305813, kas ierosināta pamatojoties uz biedrības "Vides aizsardzības klubs" pieteikuma par Liepājas pilsētas domes (turpmāk – Dome) 2012.gada 20.decembra lēmuma Nr.368 atcelšanu, sakarā ar Vides pārraudzības valsts biroja, SIA "Rapsoil" un Domes apelācijas sūdzībām par Administratīvās rajona tiesas 2014.gada 29.augusta spriedumu ar kuru tika apmierināta biedrības "Vides aizsardzības klubs" prasība. Ar 2012.gada 20.decembra Domes pieņemto lēmumu Nr.368 (ar Domes 2013.gada 17.oktobra lēmumu Nr.354 ir labotas kļūdas) turpmāk – Lēmums)) akceptēja SIA "Rapsoil" plānoto vēja elektrostaciju (turpmāk – VES) parka būvniecību Liepājas pilsētas teritorijā.

Pirmās instances tiesa secināja, ka Lēmums ir atceļams šādu iemeslu dēļ: 1) teritorija ir nozīmīga putniem un novirzes no trases traucētu putnu migrāciju; 2) ir nepietiekoši izvērtēta sikspārņu migrācija un paredzētās darbības ietekme uz sikspārņiem. Atsaucoties uz piesardzības principiem, tiesa atzina, ka Lēmums ir prettiesisks un atceļams.

Apgabaltiesa nepievienojās pirmās instances tiesas secinājumam par to, ka VES parka būvniecība nav pretrunā ar Aizsargjoslu likuma 36.panta septīto daļu, jo viens no Domes pamatojumiem izdot Lēmumu ir 2009.gada 25.februāra Ministru kabineta rīkojums Nr.136, kurš atļauj VES parka būvniecību Liepājas pilsētas teritorijas konkrētās adresēs. No Domes paskaidrojumiem secināms, ka Domes būvvalde SIA "Rapsoil" ir izsniegusi būvatļauju VES būvniecībai Liepājā, Lībiešu ielā 37/53, 14. novembra bulvārī 88/98, Lībiešu ielā 14 un Lībiešu ielā 4. Apgabaltiesa spriedumā secināja, ka Dome ar Lēmumu akceptēja SIA "Rapsoil" plānoto VES parka būvniecību adresēs atsaucoties uz izdoto Ministru kabineta rīkojumu Nr.136, lai gan Ministru kabineta rīkojumā Nr.136 ir norādītas citas adreses kur būtu atļauta VES būvniecība (izņemot Lībiešu ielu 37/53).

Spriedumā apgabaltiesa konstatē, ka 2014.gada 19.maijā, pamatojoties uz to, ka Lēmuma darbība tika atjaunota, Domes būvvalde izsniegusi SIA "Rapsoil" būvatļauju VES būvniecībai Liepājas teritorijā. Minētā būvatļauja apstrīdēta, bet Dome ar 2014.gada 24.jūlija lēmumu Nr.243 "Par 2014.gada 19.maija būvatļaujas Nr.52/14 apstrīdēšanu" būvatļauju atstāja negrozītu. Tā kā Domes lēmums ir pārsūdzēts Administratīvajā rajona tiesā, tad SIA "Rapsoil" lūdza atjaunot būvatļaujas darbību, bet ar Administratīvās rajona tiesas 2014.gada 6.novenbra lēmumu SIA "Rapsoil" lūgums noraidīts un pirmās instances tiesas lēmums atstāts negrozīts ar Administratīvās apgabaltiesas 2015.gada 5.janvāra lēmumu.

Administratīvā apgabaltiesa spriedumā norāda, ka šādos apstākļos, kā arī ņemot vērā, ka gan pirmās instances tiesa, gan apgabaltiesas spriedums izskatāmajā lietā ir pretējs Administratīvās rajona tiesas 2014.gada 2.janvāra lēmumam, ar kuru tika apmierināts "SIA "Rapsoil" lūgums par pagaidu aizsardzību Lēmuma darbībai, apgabaltiesas ieskatā nav pamata saglabāt lietā pagaidu aizsardzību, tāpēc Lēmuma darbība ir apturama.

Administratīvā apgabaltiesa ar 2016.gada 8.jūlija spriedumu nosprieda apmierināt biedrības "Vides aizsardzības klubs" pieteikumu par Domes 2012.gada 20.decembra lēmuma Nr.368 atcelšanu. Tiesa atcēla Domes 2012.gada 20.decembra lēmumu Nr.368 no tā pieņemšanas dienas, kā arī piesprieda no Domes samaksāt biedrībai "Vides aizsardzības klubs" samaksāto valsts nodevu. Spriedumu var pārsūdzēt Augstākās tiesas Administratīvo lietu departamentā mēneša laikā. Administratīvā apgabaltiesa spriedumā arī nosprieda, ka ir apturēts Domes 2012.gada 20.decembra lēmums Nr.368. Tiesas lēmums stājas spēkā ar tā pieņemšanas dienu un tiesas lēmums nav pārsūdzams.