Liepājas pilsētas pašvaldības administrācija atgādina, ka Liepājas pilsētas administratīvajā teritorijā par suņa turēšanu tā īpašniekam (fiziskai vai juridiskai personai) ir jāmaksā pašvaldības nodeva 8,54 eiro gadā par vienu suni, savukārt pensionāriem – 1,42 eiro gadā, informē Liepājas domes sabiedrisko attiecību speciāliste Evita Enģele.

Suņa turēšanas nodeva sterilizēto dzīvnieku īpašniekiem noteikta 50% apmērā. No suņa turēšanas nodevas samaksas ir atbrīvoti pirmās un otrās grupas invalīdi, kā arī redzes un dzirdes invalīdi. Nodevas apmēru nosaka Liepājas pilsētas domes saistošie noteikumi Nr.7 "Par pašvaldības nodevu par suņa turēšanu Liepājā".

Rekvizīti nodevas apmaksai:
Saņēmējs: Liepājas pilsētas pašvaldības administrācija
Reģistrācijas Nr.: 90000063185
Konta numurs: LV50UNLA0051302501110
AS “SEB banka”
Kods: UNLALV2X

Maksājuma mērķī jānorāda dzīvnieka īpašnieka vārds, uzvārds vai uzņēmuma nosaukums, suņa mikročipa numurs un informācija, ka tiek maksāta suņa turēšanas nodeva par 2023. gadu.

Līdzekļi, kas iegūti no suņu turēšanas nodevām, tiek izlietoti suņu pastaigu laukumu ierīkošanai un uzturēšanai, kā arī ar mājdzīvnieku aprūpi saistītu pasākumu īstenošanai pilsētā.

Aicinām iedzīvotājus būt atbildīgiem un veikt dzīvnieku mikročipēšanu un reģistrēšanu Lauksaimniecības datu centra vienotajā valsts mājdzīvnieku reģistrā. Veterinārmedicīnas likums noteic, ka visiem suņiem no četru mēnešu vecuma obligāti jābūt čipētiem un reģistrētiem Lauksaimniecības datu centra datubāzē.

Mājdzīvnieka apzīmēšanu jeb mikročipēšanu var veikt pie ikviena praktizējoša veterinārārsta. No 2022. gada 4. janvāra pirmreizējo reģistrāciju Lauksaimniecības datu centra mājas (istabas) dzīvnieku reģistra datubāzē veic tikai praktizējošs veterinārārsts.

Vēršam uzmanību uz to, ka ja dzīvnieka mikročipēšana,  veikta līdz 2022.gada 4. janvārim, tad tas nenozīmē, ka dzīvnieks automātiski ir reģistrēts Lauksaimniecības datu centra datu bāzē, tāpēc aicinām suņu īpašniekus pārliecināties vai viņu mīlulis ir reģistrēts, ieejot mājas lapā www.ldc.gov.lv  vai piezvanot pa tālruni 63 404 744 Liepājas pilsētas pašvaldības administrācijas Vides nodaļai.

Saskaņā ar Lauksaimniecības datu centra datu bāzē pieejamo informāciju Liepājas valstspilsētā uz 2023. gada 26. aprīli ir reģistrēti 5840 suņi, no tiem 200 reģistrēti šogad.

Regulāri saņemot iedzīvotāju zvanus un sūdzības par tiem suņu saimniekiem, kuri nesavāc aiz saviem suņiem to ekskrementus, atgādinām, ka prasību savākt sava suņa ekskrementus jebkurā publiskā vietā noteic Ministru kabineta noteikumi Nr. 266 "Labturības prasības mājas (istabas) dzīvnieku turēšanai, tirdzniecībai un demonstrēšanai publiskās izstādēs, kā arī suņa apmācībai". Noteikumu 52.3 punkts paredz, ka mājas (istabas) dzīvnieka īpašniekam vai turētājam ir pienākums apdzīvotu vietu teritorijā savākt sava mājdzīvnieka ekskrementus.

Normatīvo aktu ievērošanu uzrauga Pašvaldības policija, bet aicinām arī iedzīvotājus nenoraudzīties uz šādām situācijām klusējot, bet gan aizrādīt suņu saimniekam, ja tiek pamanīts, ka izkārnījumi netiek savākti, vai arī ziņot Pašvaldības policijai pa tālruni 63 420 269.