Foto: Latvenergo.


Aizvadītajā nedēļā pastāvīgo komiteju sēdēs, bet 20.aprīlī domes sēdē, deputāti lēma "sabiedrības vajadzībām" pirkt nelielu nekustamo īpašumu Atmodas bulvārī 21C. Tas sastāv no zemesgabala 188 m2 platībā un Liepājas pilsētas zemesgrāmatas nodalījumā reģistrēts uz akciju sabiedrības "Latvenergo" vārda. Zemesgabals varētu būt nepieciešams Liepājas ostas perspektīvai attīstībai, izbūvējot dzelzceļa atzaru ziemeļu virzienā.

Kā teikts sagatavotajā lēmumprojektā, 2. martā pašvaldībā saņemta akciju sabiedrības "Latvenergo" vēstule "Par īpašumu Atmodas bulvāris 21C, Liepāja", kurā pašvaldībai izteikts priekšlikums izvērtēt nepieciešamību iegādāties šo nekustamo īpašumu, kurš tiek virzīts atsavināšanai izsoles veidā Elektronisko izsoļu vietnē.

Būvvalde savā 20. marta vēstulē "Par īpašumu Atmodas bulvārī 21C, Liepājā" norāda, ka nekustamais īpašums Atmodas bulvārī 21C, saskaņā ar Liepājas pilsētas teritorijas plānojumu atrodas līnijbūvju izbūves teritorijā, kur zemes un būvju galvenais izmantošanas veids ir autotransporta, gājēju un velosipēdistu satiksme, kā arī inženierkomunikāciju izvietošana. Daļa no īpašuma atrodas dzelzceļa perspektīvā trasējuma teritorijā, kur galvenais zemes un būvju izmantošanas veids ir dzelzceļa transports un ar to saistītās infrastruktūras izbūve, tādējādi īpašums paredzēts pašvaldības autonomo funkciju veikšanai – nodrošinot administratīvo teritoriju ar autotransportam un dzelzceļam nepieciešamo infrastruktūru. Zemesgabals Atmodas bulvārī 21C, Liepājā, ir nepieciešams Liepājas ostas perspektīvai attīstībai, izbūvējot dzelzceļa atzaru ziemeļu virzienā.


Nekustamais īpašums notaksēts 1290 eiro vērtībā.


SIA "Vestabalt" analīzes rezultātā sniegusi atzinumu, ka nekustamā īpašuma Atmodas bulvāris 21C tirgus vērtība uz novērtēšanas datumu 2023. gada 7. februāri ir 1240 eiro, savukārt 50 eiro, kas paredzēts kā viens izsoles solis, ir minimālā summa, ko pārdevējam jāsaņem, pārdodot īpašumu izsolē, papildus īpašuma tirgus vērtībai.