Deputāti šonedēļ domes sēdē lems par tehniskās dokumentācijas izstrādi Ziemeļu priekšpilsētas ("Laumas" apkaimes) publiskās telpas apstādījumu un zaļo zonu izveidei. Lēmumu aizvadītajā nedēļā jau atbalstīja Pilsētas attīstības komitejā.

Kā komitejas sēdē skaidroja domes Vides, veselības un sabiedrības līdzdalības daļas Vides nodaļas vides aizsardzības vecākā speciāliste Rita Emsiņa, šāda iespēja radusies pēc tam, kad pašvaldība 19.maijā saņēma Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas vēstuli ar piedāvājumu piedalīties Eiropas Savienības kohēzijas politikas programmas specifiskā atbalsta mērķa "Uzlabot dabas aizsardzību un bioloģisko daudzveidību, "zaļo" infrastruktūru, it īpaši pilsētvidē, un samazināt piesārņojumu" 2.2.3.5. pasākuma "Gaisa piesārņojuma samazināšanas pasākumi pašvaldībās" īstenošanā.

Pasākuma mērķis ir samazināt gaisa piesārņojuma radīto negatīvo ietekmi uz vidi un cilvēku veselību, īstenojot gaisa piesārņojumu mazinošus pasākumus saskaņā ar pilsētu gaisa kvalitātes uzlabošanas rīcības programmām, lai sekmētu to, ka pašvaldībā netiek pārsniegts gaisa kvalitātes augšējais piesārņojuma novērtēšanas slieksnis nevienai gaisu piesārņojošajai vielai.

Liepājas pašvaldībai pieejamais ERAF finansējums mērķa sasniegšanai tiek plānots 1 690 287 eiro apmērā, kas aprēķināts proporcionāli samazināmajam gaisu piesārņojošo vielu grupu – daļiņas PM10, PM2.5 un benzapirēns – skaitam. Maksimālā ERAF atbalsta likme ir līdz 85%.

Pasākuma ietvaros atbalstāmās aktivitātes ir teritorijas labiekārtošana un ar to saistītie pasākumi, ietverot "zaļās" un "zilās" infrastruktūras attīstību, apzaļumošanas un dabā balstītu risinājumu izveidi.
    
Plānotais finansējums tehniskās dokumentācijas izstrādei tiks precizēts pēc iepirkuma procedūras pabeigšanas.

Indikatīvi tiek lēsts, ka tehniskās dokumentācijas izstrādei šogad būs nepieciešami 10 000 eiro, bet nākamgad – 90 000 eiro. Tehniskā projekta īstenošana paredzēta, sākot no 2025.gada.

Projekta ietvaros plānots labiekārtot publisko teritoriju Ziemeļu priekšpilsētā, vienlaicīgi nodrošinot gaisa kvalitātes uzlabošanos.

Labiekārtojums paredz apbūves un pilsēttelpas iekārtojumu, kas orientēts uz iespējami daudzveidīgu, ilgtspējīgu, publiski pieejamu izmantošanu; "zaļās" un "zilās" infrastruktūras attīstību, apzaļumošanas (piemēram, koku, krūmu un citu daudzgadīgo augu apstādījumi, "zaļās" sienas un salas) un dabā balstītu risinājumu izveidi, kā arī gājēju un velotransporta kustībai nepieciešamo infrastruktūru.

Projekta galvenais kritērijs vērtsts uz to, lai veiktie pasākumi uzlabotu gaisa kvalitāti.

Kā komitejas sēdē pastāstīja Rita Emsiņa, ministrijai piedāvāti vairāki projekti, kuri dažādu iemeslu dēļ nav atbalstīti. Piemēram, grants seguma nomaiņa Asara, Tvaiku, Skuju, Riņķu ielās. Atteikums saņemts, jo ceļa seguma maiņa tiek atbalstīta tikai līdz 20% (397 714 eiro) no kopējām attiecināmajām izmaksām. Tāpat piedāvāta Berči skvēra, LiepU skvēra un Karostas kanālamalas labiekārtošana, bet arī šis piedāvājums saņēmis atteikumu, jo nebūtu iespējams sasniegt nepieciešamo rezultatīvo rādītāju – ieguvumu 4801 iedzīvotājam.

Savukārt piedāvājums labiekārtotas pilsētvides izveidi Jaunliepājas apkaimē (teritorija starp Kaiju, Aldaru, Jelgavas ielām un Jauno ostmalu, kopējā teritorija ap 10,7 ha) saņēmis atteikumu, jo neatbilst kritērijiem un teritorija  ir valsts īpašumā, kas nodota SEZ valdījumā un kurā šobrīd notiek  saimnieciskā darbība, pamatojoties uz nomas līgumu.