Noslēdzies iepirkums par tehnisko apsekošanu, arhitektoniski māksliniecisko izpēti, būvprojekta izstrādi un autoruzraudzību ēku kompleksa restaurācijai un rekonstrukcijai Kungu ielā 24.

Ar Liepājas domes Iepirkumu komisijas 25.marta lēmumu no trim pretendentiem iepirkumā par uzvarētāju atzīta pilnsabiedrība "Pils Projekts" (inženierrisinājumu projektēšanai paredzēts piesaistīt apakšuzņēmēju SIA "IK projekts").

Piedāvātā līgumcena ir 75 140 eiro (bez PVN).

Iepirkuma priekšmets ir tehniskā apsekošana, arhitektoniski mākslinieciskā izpēte, būvprojekta izstrāde un autoruzraudzība objektam Kungu ielā Nr.24, Liepājā: “Dzīvojamās ēkas restaurācija un rekonstrukcija (pārbūve) par muzeja ēku; kafejnīcas un administratīvās ēkas restaurācija un rekonstrukcija (pārbūve) par plašizklaides pasākumu ēkām; saimniecības ēkas rekonstrukcija (pārbūve)".

Saskaņots būvprojekts, par ko saņemts pozitīvs būvekspertīzes atzinums un atzinums no Liepājas pilsētas Būvvaldes par projektēšanas nosacījumu izpildi, iesniedzams ne vēlāk kā 280 kalendāro dienu laikā pēc līguma noslēgšanas.

Iepirkumā piedalījies arī SIA "Arhitekta G.Vīksnas birojs" un pašnodarbinātā arhitekte Kristīne Veinberga, kuru piedāvātā cena bija 74 873 eiro, kā arī SIA "V projekts" ar cenu 29 950 eiro.

Pārbaudot Arhitekta G.Vīksnas biroja un Veinbergas piedāvājumu, komisija konstatējusi, ka pretendenta piedāvājums neatbilst nolikumā noteiktajām pieredzes prasībām, jo nevienā no uzrādītajiem objektiem nav veikta restaurācija.

Tāpat piedāvājums nav atbildis nolikumā noteiktajām pieredzes prasībām būvprojekta vadītājam.

Savukārt, pārbaudot SIA "V projekts" piedāvājumu, komisija konstatēja neatbilstību pieredzes prasībām, kā arī nepamatoti lēta piedāvājuma pazīmes.