Ar Pilsētas attīstības komitejas lēmumu Komunālajai pārvaldei uzdots nekavējoties veikt ēkas Bāriņu ielā 2 konservācijas darbus saskaņā ar Būvvaldē akceptētu paskaidrojuma rakstu un ēkas konservācijas darbu veikšanas projektu.


Kā sēdē skaidroja domes izpilddirektors Didzis Jēriņš, tad Nacionālā kultūras mantojuma pārvalde ir aizliegusi ēku nojaukt,

un, tā kā mājas iedzīvotāji nevar vienoties par ēkas renovāciju, tad pašvaldībai nākas iejaukties, jo nams kļuvis bīstams apkārtējiem.


Pagaidām darbu izmaksas tiks segtas no Komunālās pārvaldes budžeta, bet pēc tam tiks piedzītas no dzīvokļu īpašniekiem.


Lēmumu var pārsūdzēt septiņu dienu laikā no dienas, kad tas stājies spēkā, Administratīvās rajona tiesas Liepājas tiesu namā.