Valsts vides dienesta (VVD) Kurzemes reģionālā vides pārvalde 29. novembrī veikusi uzraudzības pārbaudi bijušajā minerālmēslu ražotnē Grīzupes ielā 8, portālu irliepaja.lv informēja Ilva Jurkeviča, Valsts vides dienesta Kurzemes reģionālās vides pārvaldes Kontroles daļas Piesārņojuma sektora vadītāja.

Pārbaudes mērķis bija pārliecināties, vai SIA "Ctex" ir izpildījis VVD lēmumā uzdoto un atbrīvojis minerālmēslu ražotni no uzkrātajām ķīmiskajām vielām un maisījumiem, kā arī minerālmēslu ražošanas procesā radītajiem atkritumiem, nododot tos atkritumu apsaimniekotājiem, kuri ir saņēmuši attiecīgā atkritumu veida apsaimniekošanas atļaujas.

Pārbaudes rezultātā VVD konstatējusi, ka ražotnes ēkas ir pilnībā atbrīvotas no tur iepriekš uzkrātajām ķīmiskajām vielām un maisījumiem, kā arī no minerālmēslu ražošanas procesā radītajiem atkritumiem.

Otra VVD lēmumā uzdotā a rīcība – iesniegt VVD dokumentus, kas apliecina ķīmisko vielu un maisījumu krājumu un minerālmēslu ražošanas procesā radīto atkritumu nodošanu atkritumu apsaimniekotājiem, kuri ir saņēmuši attiecīgā atkritumu veida apsaimniekošanas atļaujas, SIA "Ctex" ir izpildījis tikai daļēji. Proti, SIA "Ctex" 21.novembrī iesniedzis dokumentu kopijas par aptuveni 350 tonnu minerālmēslu un minerālmēslu ražošanas pārpalikumu aizvešanu no Grīzupes ielas 8 uz Klaipēdu Lietuvā. Taču SIA "Ctex" nav iesniedzis dokumentus, kas apliecina atkritumu, tai skaitā izlietotā iepakojuma, nodošanu atkritumu apsaimniekotājiem, kuri ir saņēmuši attiecīgā atkritumu veida apsaimniekošanas atļaujas.

Līdz oktobra sākumam SIA "Ctex" nebija iesniedzis dokumentus, kas apliecina VVD lēmumā uzdoto rīcību izpildi, tādēļ VVD, atbilstoši Administratīvā procesa likumam, piemēroja SIA "Ctex" piespiedu naudu*.

Pašlaik VVD tiek izskatīts SIA "Ctex" iesniegums ar lūgumu atcelt piemēroto piespiedu naudu. Lūgums pamatots ar apgalvojumu, ka SIA "Ctex" ir veikusi VVD lēmumā uzskaitītās konstatēto neatbilstību novēršanai veicamās darbības un pilnībā atbrīvojusi AS “AM Nord” piederošās telpas Grīzupes ielā 8  no uzkrātajām ķīmiskajām vielām un maisījumiem, kā arī no minerālmēslu ražošanas procesā radītajiem atkritumiem, izvedot tos uz Klaipēdu, Lietuvu 2022.gada jūnijā. 

Portāls irliepaja.lv jau vēstīja, ka VVD Kurzemes reģionālā vides pārvalde 24. martā veica pārbaudi ir Ģirta Cēlāja vadītajā SIA "Ctex" minerālmēslu ražotnē Grīzupes ielā 8, kur konstatēja virkni pārkāpumu – tur gan fasētā, gan nefasētā veidā atradās ievērojams apjoms ķīmisko vielu atlikumu un minerālmēslu ražošanas procesā radušies atkritumi.

VVD pieņēma lēmumu uzdot SIA "Ctex" līdz 20.jūnijam atbrīvot minerālmēslu ražotni Grīzupes ielā 8 no uzkrātajām ķīmiskajām vielām un maisījumiem, no minerālmēslu ražošanas procesā radītajiem atkritumiem, nododot  tos atkritumu apsaimniekotājiem, kuri ir saņēmuši attiecīgā atkritumu veida apsaimniekošanas atļaujas, un līdz 30. jūnijam iesniegt pārvaldē dokumentus, kas apliecina lēmuma izpildi.

VVD jau iepriekš, 12.janvārī, uzņēmumam "Ctex" piemēroja izpildrīkojumu par piespiedu naudu par B kategorijas piesārņojošās darbības atļaujā izvirzīto atkritumu apsaimniekošanas nosacījumu neievērošanu. Piemēroto piespiedu naudu uzņēmums noteiktajā termiņā ieskaitīja Valsts kasē.


*Piespiedu nauda ir pret adresātu vērsta administratīvā akta piespiedu izpilde, ja adresāts nav labprātīgi izpildījis tam uzlikto darbību. Atšķirībā no soda naudas, ko par vienu un to pašu pārkāpumu piemēro tikai vienreiz un ko reglamentē Administratīvās atbildības likums, piespiedu nauda var tikt piemērota atkārtoti, līdz adresāts izpilda attiecīgo darbību. Piespiedu naudas piemērošanu nosaka Administratīvā procesa likums (369.pants, 370.pants).