Atbildot uz irliepaja.lv lasītāja jautājumu, kāpēc tiek iekasēta maksa par neesošu pakalpojumu, skaidrojumu sniedza pašvaldības uzņēmums "Liepājas ūdens".

"SIA "Liepājas ūdens" iedzīvotājiem jau ir skaidrojusi jautājumus, kāpēc un kam ir jāmaksā par lietus notekūdeņu novadīšanu centralizētajos kanalizācijas tīklos.

Ūdenssaimniecības pakalpojumu likums, kas ir spēkā jau divus gadus, un ar to saistītie Ministru Kabineta noteikumi Nr.174, kā arī Liepājas domes saistošie noteikumi par sabiedrisko ūdenssaimniecības pakalpojumu sniegšanas un lietošanas kārtību Liepājā, paredz, ka visiem – gan iedzīvotājiem, gan komersantiem jāmaksā par lietus notekūdeņu novadīšanu gadījumos, ja tā tiek novadīta centralizētajā kanalizācijas notekūdeņu sistēmā.

Liepājā pastāv divas kanalizācijas sistēmas – kombinētā (kopējā), tas ir, sadzīves kanalizācijas notekūdeņi kopā ar lietus notekūdeņiem, un šķirtsistēma (dalītā), kur sadzīves un lietus notekūdeņu sistēmas darbojas atsevišķi. Šādā situācijā ir būtiski saprast, ka, lietus notekūdeņiem ieplūstot centralizētajā kanalizācijas sistēmā, tie, attiecīgi, ir jāattīra kā sadzīves kanalizācijas notekūdeņi.

Šāds noteikums saskaņā ar normatīvajiem aktiem ir ietverts pakalpojumu līgumā, kas noslēgts starp pakalpojuma sniedzēju SIA "Liepājas ūdens" un abonentu.

Lietus notekūdeņu daudzumu nosaka aprēķina ceļā saskaņā ar spēkā esošiem būvnormatīviem par kanalizācijas būvēm (LBN 223-15 "Kanalizācijas būves") un aprēķins par lietus notekūdeņu daudzumu, kas no abonenta objekta (jumtiem un teritorijas) tiek novadīts centralizētajā kanalizācijas sistēmā, tiek iekļauts abonenta kopējā notekūdeņu daudzumā.

Jūsu jautājums par lietus notekūdeņu apsaimniekošanu minētajā adresē, proti Brīvības 13/15, ir izskaidrots šī nama apsaimniekotājam SIA "Livonijas nami": minētajam namam ir veikts lietus notekūdeņu daudzuma aprēķins tikai par to mājas jumta platību, no kuras lietus notekūdeņi tiek novadīti uz Brīvības ielas pusi un tālāk tie ieplūst pilsētas centralizētajos kanalizācijas tīklos. Par pagalmā nonākušajiem lietus ūdeņiem, to apsaimniekošanu, tostarp noteku tīrīšanu, lapu izvākšanu no pagalma, teritorijas labiekārtošanu utt. jārūpējas namu apsaimniekotājiem un pašiem iedzīvotājiem.

SIA "Liepājas ūdens" aicina savus abonentus vērsties nepastarpināti mūsu uzņēmuma tehniskajā daļā, tālrunis 63422318 un saņemt skaidrojumu par savu īpašumu, jo, kā jau minēts, katrā abonenta objektā situācija var būt ļoti atšķirīga, tāpēc SIA "Liepājas ūdens" speciālisti, pirms aprēķinu veikšanas,  apseko katru objektu atsevišķi".