Piedāvājam iepazīties ar Apstādījumu uzraudzības komisijas 7.marta sēdē pieņemtajiem lēmumiem. Protokolu sagatavoja Sabiedrisko attiecību un mārketinga daļa.

D A R B A  K Ā R T Ī B Ā
1.Par liepas apzāģēšanu Uliha ielā 67.
2.Par 4 kļavu un ozola nozāģēšanu Hika ielā 9.
3.Par koku apzāģēšanu Saules ielā.
4.Par 4 bīstamu koku nozāģēšanu Vītolu ielā.
5.Par kļavas nozāģēšanu Vēžu ielā 3.
6.Par papeļu nozāģēšanu Ziemeļu ielā 26A.
7.Par koka nociršanu Celmu ielas 3 auto stāvlaukumā.
8.Par koku un krūmu izciršanu Šķēdes ielā 16.
9.Par zirgkastaņas apzāģēšanu Ganību ielā 56.
10.Par 4 koku likvidāciju Ganību ielā 77/79.
11.Par 2 papeļu nozāģēšanu Mazā ielā.
12.Par kokiem pie Ugāles ielas 6A.
13.Par koku zaru apzāģēšanu pie Klaipēdas ielas 106 un 108.
14.Par koku nozāģēšanu Dzintaru ielā 88.
15.Par apses apzāģēšanu Kalēju ielā 16.
16.Par egles nozāģēšanu Dzērves ielā 40.

1.Par liepas apzāģēšanu Uliha ielā 67
Apstādījumu uzraudzības komisija saņēmusi iedzīvotāja iesniegumu, kurā lūgta atļauja apzāģēt liepu, kas aug Uliha ielā 67.
Novērtējot situāciju dabā, konstatēts, ka liepa ir bijusi galotņota un šobrīd ataugušas atvases.
Atļaut organizēt liepas, kas aug Uliha ielā 67, vainaga apzāģēšanu, darbu veikšanai piesaistot arboristu.

2.Par 4 kļavu un ozola nozāģēšanu Hika ielā 9
Liepājas pilsētas Apstādījumu uzraudzības komisija ir saņēmusi iedzīvotāja iesniegumu, kurā lūgta atļauja nozāģēt 4 kļavas un ozolu, kas aug Hika ielā 9, jo koki atrodas žoga izbūves vietā. Žoga izbūves projekts nav iesniegts, līdz ar to nav iespējams pārliecināties, vai nav tehniski iespējams izbūvēt žogu un saglabāt kokus.

2015. gada 16. novembra sēdē komisija izskatīja jautājumu par šiem kokiem un, ņemot vērā Dabas aizsardzības pārvaldes atzinumu un Valsts Kultūras pieminekļu inspekcijas atzinumu, nolēma, ka kokiem veicama vainagu sakopšana.

Atlikt jautājuma izskatīšanu un lūgt iedzīvotājam Apstādījumu uzraudzības komisijā iesniegt Liepājas pilsētas Būvvaldē saskaņotu žoga projekta kopiju, kurā atzīmēti likvidējamie koki.

3.Par koku apzāģēšanu Saules ielā
Liepājas pilsētas Apstādījumu uzraudzības komisija saņēmusi SIA "Komunālā pārvalde" lūgumu apsekot kokus, kas aug Saules ielā un bojā ēkas Uliha ielā 24 sienu un jumtu.

Novērtējot situāciju dabā, konstatēts, ka Saules ielā, pie nama Uliha ielā 24, aug 2 oši. Kokiem nepieciešama vainagu pacelšana un kopšana.

Atļaut SIA "Komunālā pārvalde" organizēt 2 koku, kas aug Saules ielā, apzāģēšanu, darbu veikšanai piesaistot arboristu.

4.Par 4 bīstamu koku nozāģēšanu Vītolu ielā.
Liepājas pilsētas Apstādījumu uzraudzības komisija ir saņēmusi SIA "Komunālā pārvalde" informāciju, ka, veicot Vītolu ielas koku kopšanu, konstatēts, ka 4 liepas ir bīstamas. Viena no tām tika nozāģēta, jo kokam bija bojāta stumbra pamatne un tas bīstami kustējās. 3 kokiem ir iztrupējuši un bojāti stumbri, koki draud izgāzties.          

Novērtējot situāciju, konstatēts, ka 3 kritiskā stāvoklī esošās liepas, kas aug Vītolu ielā, nepieciešams nozāģēt.

Atļaut SIA "Komunālā pārvalde" organizēt 3 bīstamo liepu, kas aug Vītolu ielā, nozāģēšanu.

5.Par kļavas nozāģēšanu Vēžu ielā 3
Liepājas pilsētas Apstādījumu uzraudzības komisija saņēmusi iedzīvotāja iesniegumu, kurā lūgta atļauja nozāģēt koku (kļava), kas aug Vēžu ielā 3. Kļavai ir divi stumbri, no kuriem viens ir nokaltis, bet otrā iemetas slimības, kas inficē pārējos augus dārzā.

Novērtējot situāciju dabā, konstatēts, ka  pagalmā aug potenciāli bīstams koks, kuru nepieciešams likvidēt.

Atļaut iedzīvotājam organizēt kļavas, kas aug Vēžu ielas 3 pagalmā, nozāģēšanu un nenoteikt zaudējumu atlīdzību par šā koka ciršanu.

6.Par papeļu nozāģēšanu Ziemeļu ielā 26A
Apstādījumu uzraudzības komisija saņēmusi iedzīvotāja iesniegumu, kurā lūgta atļauja nozāģēt papeles, kas aug zemesgabalā Ziemeļu ielā 26A, jo plānots izbūvēt iebrauktuvi.

Novērtējot situāciju dabā, konstatēts, ka pie žoga aug 6 papeles. Koki ir daļēji nokaltuši un potenciāli bīstami, viena no papelēm ir ar diviem stumbriem.

Atļaut iedzīvotājam organizēt 6 papeļu, kas aug zemesgabalā Ziemeļu ielā 26A, nozāģēšanu un nepiemērot zaudējumu atlīdzību par šo koku ciršanu.  

7.Par koka nociršanu Celmu ielas 3 auto stāvlaukumā
Liepājas pilsētas Apstādījumu uzraudzības komisija saņēmusi iedzīvotāja iesniegumu, kurā lūgta atļauja nozāģēt papeli, kas aug blakus izbūvētajai auto stāvvietai, jo iedzīvotāji uzskata, ka koks ir bīstams. Kokam būvniecības laikā apcirstas saknes, stumbrā ir plaisa un zari aizsedz ielas apgaismojumu.

Atgādinu, ka 2015 .gada 14. septembrī komisija atļāva šim kokam sakopt vainagu un veikt stumbra nostiprināšanu, jo koks sastāv no trim kopā saaugušiem stumbriem.

Novērtējot situāciju dabā, konstatēts, ka  papelei ir veikta vainaga kopšana, nozāģēti bīstamie zari un izretināts vainags. Stumbri nav nostiprināti. Darbus veicis arborists, kas garantē koka drošību pēc darbu veikšanas.  Tomēr iedzīvotāji uzskata, ka papele rada apdraudējumu un vēlas to nozāģēt. Iesniegumu parakstījuši 30 šā nama dzīvokļu īpašnieki.

Atļaut organizēt papeles, kas aug pie Celmu ielas 3 auto stāvvietas, nozāģēšanu un nepiemērot zaudējumu atlīdzību par šī koka nociršanu.      

8.Par koku un krūmu izciršanu Šķēdes ielā 16
Apstādījumu uzraudzības komisija saņēmusi iedzīvotāja iesniegumu, kurā lūgts apsekot kokus, kas aug apbūves gabalā Šķēdes ielā 16.

Novērtējot situāciju dabā, konstatēts, ka zemesgabalā Šķēdes ielā 16 nav vērtīgu koku. Šeit aug 5 liepu puduri, kas izauguši no celmu atvasēm, kā arī dažādi augļu koki.

Atļaut iedzīvotājam organizēt 5 liepu puduru, kas aug zemesgabalā Šķēdes ielā 16, nozāģēšanu.

9.Par zirgkastaņas apzāģēšanu Ganību ielā 56
Apstādījumu uzraudzības komisija saņēmusi iedzīvotāja iesniegumu, kurā lūgta atļauja apzāģēt koku, kas aug blakus īpašumā, jo tā zari bojā mājas sienu un traucē iebraukšanu īpašumā.

Novērtējot situāciju dabā, konstatēts, ka zirgkastaņai nepieciešams noīsināt un nozāģēt dažus apakšējos zarus, darbu veikšanai piesaistot arboristu.  Tā kā koks aug blakus īpašumā, Ganību ielā 54, tā apzāģēšana jāsaskaņo ar zemesgabala īpašnieku. Ja īpašnieks nepiekrīt koka apzāģēšanai, tad saskaņā ar Civillikuma 1099. pantu, kaimiņš var nozāģēt traucējošos zarus līdz 4,5 m augstumam.       

Atļaut organizēt zirgkastaņas, kas aug Ganību ielā 54, zaru apzāģēšanu, darbus saskaņojot ar zemesgabala Ganību ielā 54 īpašnieku un darbu veikšanai pieaicinot profesionālu koku kopēju.

10.Par 4 koku likvidāciju Ganību ielā 77/79
Liepājas pilsētas Apstādījumu uzraudzības komisija saņēmusi dzīvokļu īpašnieku biedrības vēstuli, kurā lūgts izskatīt dzīvojamai mājai Ganību ielā 77/79 piesaistītā zemesgabala labiekārtojuma skici, kurā paredzēta 4 koku likvidācija. Jauni apstādījumi pagalmā nav plānoti.

Novērtējot situāciju dabā, konstatēts, ka teritorijā aug bērzs ar stumbra diametru 35 cm, liepa ar stumbra diametru 20 cm un ķirsis.

Rekomendējam pagalmā paredzēt likvidētos kokus kompensējošus stādījumus.

1.Atlikt jautājuma izskatīšanu un lūgt dzīvokļu īpašnieku biedrībai iesniegt šā nama dzīvokļu īpašnieku kopības piekrišanu, kurā tiek atbalstīts teritorijas labiekārtojums Ganību ielā 77/79, kas  paredz koku likvidāciju.
2.Rekomendēt labiekārtojuma projektā paredzēt stādījumus Ganību ielas 77/79 pagalmā.

11.Par 2 papeļu nozāģēšanu Mazā ielā
Liepājas pilsētas Apstādījumu uzraudzības komisija saņēmusi SIA "Komunālā pārvalde" lūgumu apsekot 2 papeles, kas aug Mazā ielā, jo koki apdraud īpašumus Priekules ielā 7A un 7B.

Novērtējot situāciju dabā, konstatēts, ka pie žoga aug 2 mazvērtīgas papeles, kuras ieteicams likvidēt.

Atļaut SIA "Komunālā pārvalde" organizēt 2 papeļu, kas aug Mazā ielā, pie īpašuma Priekules iela 7B žoga, nozāģēšanu.

12.Par kokiem pie Ugāles ielas 6A
Liepājas pilsētas Apstādījumu uzraudzības komisija saņēmusi iedzīvotāja iesniegumu, kurā lūgta atļauja nozāģēt vai apzāģēt 2 kokus, kas aug pie īpašuma Ugāles ielā 6A, jo koki ir bīstami.

Novērtējot situāciju, konstatēts, ka Ugāles ielā aug 2 ļoti skaisti ozoli, kuriem nepieciešama vainagu sakopšana, darbu veikšanai piesaistot arboristu.

Lūgt SIA "Komunālā pārvalde" iekļaut 2 koku, kas aug pie īpašuma Ugāles ielā 6A, vainagu sakopšanu 2016. gada rudens darbu plānā.

13.Par koku zaru apzāģēšanu pie Klaipēdas ielas 106 un 108
Liepājas pilsētas Apstādījumu uzraudzības komisija saņēmusi iedzīvotāja iesniegumu, kurā lūgts apzāģēt kokus, kas aug pie mājām Klaipēdas ielā 106 un 108, jo koki aug tuvu logiem.     

Novērtējot situāciju dabā, konstatēts, ka 3 papeles un 3 vītoli ir bijuši apzāģēti, pašlaik ataugušas atvases.

Lūgt SIA "Komunālā pārvalde" iekļaut 2017. gada darbu plānā 6 koku, kas aug uz pašvaldības zemesgabala pie namiem Klaipēdas ielā 106 un 108, vainagu apzāģēšanu.

14.Par koku nozāģēšanu Dzintaru ielā 88
Liepājas pilsētas Apstādījumu uzraudzības komisija saņēmusi nama apsaimniekotāja iesniegumu, kurā lūgts akceptēt teritorijas labiekārtošanas projektu Dzintaru ielā 88, kurā paredzēta 12 koku nozāģēšana.

Novērtējot situāciju dabā, konstatēts, ka teritorijā aug novecojuši un galotņoti vītoli, kurus projekts paredz likvidēt. Diemžēl citus stādījumus projekts neparedz. Rekomendējam paredzēt stādījumus gar pirmsskolas izglītības iestādes "Dzintariņš" teritorijas robežu, kas norobežo bērnu rotaļu laukumu no dzīvojamās zonas.

Liepājas pilsētas Būvvaldē saskaņotais projekts darbojas kā projektā atzīmēto koku ciršanas atļauja.

1.Atlikt jautājuma izskatīšanu un lūgt nama apsaimniekotājam iesniegt šā nama dzīvokļu īpašnieku kopības piekrišanu, kurā tiek atbalstīts teritorijas labiekārtojums Dzintaru ielā 88, kas  paredz visu koku (12 vītoli) likvidāciju.
2.Rekomendēt Dzintaru ielas 88 labiekārtojuma projektā paredzēt stādījumus gar pirmsskolas izglītības iestāde "Dzintariņš" teritorijas robežu.

15.Par apses apzāģēšanu Kalēju ielā 16
Apstādījumu uzraudzības komisija saņēmusi iedzīvotāja iesniegumu, kurā lūgts apzāģēt uz ielas augošo koku, jo tam lūzt zari.

Novērtējot situāciju dabā, konstatēts, ka pie mājas Kalēju ielā 16 aug zirgkastaņa un galotņota papele. Papelei ataugušas atvases, kuras no sava lielā svara viegli lūst.

Lūgt SIA "Komunālā pārvalde" iekļaut 2017.gada darbu plānā papeles, kas aug pie mājas Kalēju ielā 16, vainaga apzāģēšanu.

16.Par egles nozāģēšanu Dzērves ielā 40
Liepājas pilsētas Apstādījumu uzraudzības komisija saņēmusi iedzīvotāju iesniegumu, kurā lūgta atļauja nozāģēt egli, kas aug Dzērves ielā 40, jo koks ir sasvēries un kļuvis bīstams.

Novērtējot situāciju dabā, konstatēts, ka ļoti tuvu māji aug egle, kas var izgāzties.

Atļaut iedzīvotājam organizēt egles, kas aug Dzērves ielā 40, nozāģēšanu un nenoteikt zaudējumu atlīdzību par šī koka nociršanu.