Raiņa ielā 5 atrodas Draudzīgā aicinājuma 5. vidusskolas viena no ēkām, kas jau ilgāku laiku netiek izmantota. Autors: SIA "Metrum"

Nākamajā nedēļā, trešdien, 16.jūnijā, notiks lokālplānojuma, kas groza Liepājas pilsētas teritorijas plānojumu zemesgabalam Raiņa ielā 5 (1. redakcija), publiskās apspriešanas sanāksme. Sanāksmes sākums plkst. 17.00, tā notiks attālināti, izmantojot tiešsaistes platformu, informē Būvvaldes sabiedrisko attiecību speciālists Aigars Štāls.

Lai piedalītos sanāksmē, ikviens interesents ir aicināts iepriekš reģistrēties: https://ieej.lv/Raina5LP.

Maijā domes deputāti publiskajai apspriešanai un institūciju atzinuma saņemšanai ir nodevuši lokālplānojuma redakciju zemes gabalam Raiņa ielā 5, ko izstrādājusi SIA "Metrum". Publiskā apspriešana turpināsies līdz 27.jūnijam.

Lokālplānojums, kas groza Liepājas pilsētas teritorijas plānojumu zemesgabalam Raiņa ielā 5, Liepājā" (1. redakcija) ir izstrādāts, ņemot vērā pilsētas ilgtermiņa attīstības redzējumus, prioritātes un telpiskās attīstības virzienus – ilgtspējīgi apsaimniekota pilsēta un kvalitatīva dzīves vide.

Lokālplānojuma redakcijā ir piedāvāti risinājumi pašvaldības nekustamā īpašuma Raiņa ielā 5, kuru šobrīd izmanto kā izglītības iestādi, funkcionālā zonējuma maiņai.
 
Lokālplānojums ir izstrādāts ar mērķi radīt priekšnoteikumus daudzveidīgākai pašvaldības nekustamā īpašuma izmantošanai un uzņēmējdarbības attīstībai. Zonējuma grozījumu mērķis ir atļaut ne tikai konkrētu pašvaldības funkciju īstenošanu, bet arī nodrošināt iespējas turpmāk teritoriju izmantot dzīvojamās, publiskās un vieglās rūpniecības funkcijām.

Lokālplānojumu izstrādi finansē pašvaldība.

Iedzīvotāji ir aicināti sekot aktuālajai informācijai par lokālplānojuma izstrādi un apspriešanu gan plašsaziņas līdzekļos, gan pašvaldības mājaslapā www.liepaja.lv, sadaļā "Publiskās apspriešanas", gan valsts vienotajā ģeotelpiskās informācijas portālā www.geolatvija.lv.