Beidzoties saistošo noteikumu par amatierzveju un makšķerēšanu Liepājas ezerā termiņam, izstrādāts un ceturtdienas domes sēdē apstiprināts jauns saistošo noteikumu projekts.

Tas paredz nelielas izmaiņas makšķerēšanas termiņos un licenču cenās, informē Liepājas domes sabiedrisko attiecību speciāliste Evita Enģele.

Ņemot vērā 2015. gada 22. decembra Ministru kabineta noteikumus Nr. 800 "Makšķerēšanas, vēžošanas un zemūdens medību noteikumi", saistošajos noteikumos ieviestas nelielas korekcijas saistībā ar atļautajiem makšķerēšanas termiņiem, precizējot licenču darbības datumus.

Izmaiņas skar arī makšķerēšanas licenču cenas. Turpmāk dienas licenču cena būs vienota (no 1,50 un 2,50 eiro uz 3 eiro), savukārt  gada licences cena paaugstināsies no 17 eiro uz 20 eiro. Izmaiņas pirms nolikuma izstrādes saskaņotas biedrības "Liepājas ezeri" valdes sēdē, kurā piedalījās makšķernieku pārstāvji. Cenas paaugstinātas ņemot vērā to pieprasījumu, kā arī licencētās makšķerēšanas organizēšanas izmaksas.

Saistošie noteikumi stāsies spēkā pēc to saskaņošanas Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijā un publicēšanas Latvijas Republikas oficiālajā izdevumā "Latvijas Vēstnesis".

Licencētā makšķerēšana tika ieviesta un turpinās, lai  regulētu makšķernieku ietekmi uz vidi dabas liegumā "Liepājas ezers" un radītu labvēlīgus apstākļus zivju krājumu bioloģiskās daudzveidības saglabāšanai, aizsardzībai un racionālai izmantošanai. Licencētā makšķerēšana sniedz papildu līdzekļus zivju krājumu pavairošanai un aizsardzībai.

30% no licencēm iegūto līdzekļu tiek pārskaitīti valsts pamatbudžetā, 70%  biedrībai "Liepājas ezeri" licencētās makšķerēšanas organizēšanas nodrošināšanai, zivju krājumu pavairošanai, kā arī vides un zivju resursu  aizsardzības pasākumu nodrošināšanai.

Liepājas ezers, kura platība ir 3715 ha, atrodas Liepājas pilsētas, Grobiņas un Nīcas novadu administratīvajās teritorijās un saskaņā ar Civillikuma 1102.panta I pielikumu ir publiska ūdenstilpe, kurā zvejas tiesības pieder valstij. Liepājas ezers saskaņā ar Ministru kabineta 1999.gada 15.jūnija noteikumiem Nr.212 "Noteikumi par dabas liegumiem" ir dabas liegums, kā arī Eiropas nozīmes īpaši aizsargājama dabas teritorija "Natura 2000".