Arī sabiedriskā apspriešana par ietekmes uz vidi novērtējumu SIA "eVan Group" iecerei pārstrādāt bīstamos atkritumus 30.oktobrī domes zālē bija pulcējusi tikai septiņus interesentus.

Tieši tikpat maza bija liepājnieku interese par iepriekšējo sabiedrisko apspriedi, kas aizsāka "Pludmales un piekrastes teritorijas attīstības tematiskā plānojuma" ietekmes uz vidi novērtējuma procedūru. Tikai šajā reizē, atšķirībā no iepriekšējās, kad visi septiņi apspriedes dalībnieki bija pašvaldības un tās struktūru pārstāvji, interesentu vidū bija vairāk iedzīvotāju un vien divas ar pašvaldību saistītas amatpersonas – domes Vides nodaļas vadītāja Dace Liepniece un deputāte Ludmila Rjazanova.

Ietekmes uz vidi novērtējuma sākotnējās sabiedriskās apspriešanas sanāksme bija veltīta SIA "eVan Group" iecerei veidot Kapsēdes ielā 3a un Kapsēdes ielā 9/15 bīstamo atkritumu – izlietoto katalizatoru – pārstrādes uzņēmumu.

Sanāksmi vadīja un uzdotajiem jautājumiem atbildes sniegt centās SIA "Vides un ģeoloģijas serviss" direktors Jānis Lanka, kurš prezentēja SIA "eVan Group" iecerēto ražotni un tajā plānoto tehnoloģisko procesu, ar to saistīto iespējamo ietekmi uz apkārtējo vidi – putekļus, dažādus oglekļa un slāpekļa savienojumus, kā arī paredzētos soļus, kā šo ietekmi mazināt (filtri u.c.).

"Vides un ģeoloģijas serviss" arī apkopos sabiedriskajā apspriešanā izteiktos jautājumus un priekšlikumus, ko pēc tam iesniegs Vides pārvaldības valsts birojam, kurš tālāk, pieaicinot ekspertus, dos savu vērtējumu. Ja ietekmes uz vidi novērtējums būs pozitīvs, uzņēmumam tiks piešķirta "A" kategorijas piesārņojošās darbības atļauja un tas varēs sākt darbināt ražošanu.

Tomēr, kā uzsvēra Lanka, galvenais lēmums – atļaut šādai ražotnei darboties Liepājā vai ne – būs jāpieņem pašvaldības deputātiem.

Vairāki apspriedes dalībnieki aktīvi pauda savu kritisko attieksmi pret iecerēto ražotni un Lankas prezentāciju: "Tukšu salmu kulšana!"; "Fufelis!"; "Visa sāls ir tajā ķīmijā!"; "Praktiski tā ir ķīmiskā ražotne pilsētas centrā!"; "Ko mēs te varam apspriest – nav nekas uzrakstīts, ko gāzīsiet ārā!"

Deputāte Rjazanova vēlējās zināt, vai un kā tiks veikti mērījumi, cik daudz gaisā izplūst kaitīgo putekļu un gāzu. Viņa arī norādīja, ka ražotne atradīsies tuvu slimnīcai, un brīnījās, ka apspriedē nepiedalās neviens slimnīcas pārstāvis (slimnīcas vadītājs Edvīns Striks arī ir deputāts – irliepaja.lv).

Lanka skaidroja, ka ietekmes uz vidi novērtējums ir ļoti apjomīga procedūra, un "viss tiks smalki izvērtēts".

"Šobrīd ir ideja, izvērtējums vēl nāks."

Ar sabiedriskās apspriešanas dokumentiem var iepazīties līdz 12. novembrim Liepājas domes Apmeklētāju pieņemšanas centrā, Rožu ielā 6 (pirmdienās no pulksten 8.30 līdz 18, no otrdienas līdz ceturtdienai no pulksten 8.30 līdz 17, piektdienās no pulksten 8.30 līdz 16).

Priekšlikumus par paredzēto darbību var iesniegt līdz 7. novembrim Vides pārraudzības valsts birojā, Rūpniecības ielā 23, Rīga, LV-1045. Tālrunis: 673 21173.  E-pasts: vpvb@vpvb.gov.lv.